Postup : 2016/2727(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0623/2016

Predkladané texty :

B8-0623/2016

Rozpravy :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 26/05/2016 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0233

NÁVRH UZNESENIA
PDF 293kWORD 102k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0623/2016
19.5.2016
PE582.644v01-00
 
B8-0623/2016

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o transatlantických tokoch údajov (2016/2727(RSP))


Axel Voss, Monika Hohlmeier, Michał Boni, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o transatlantických tokoch údajov (2016/2727(RSP))  
B8-0623/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ZEÚ), Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a na články 6, 7, 8, 11, 16, 47 a 52 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „smernica o ochrane osobných údajov)(1),

–  so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach(2),

–  so zreteľom na nariadenie (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a smernicu Rady 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV(3),

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2000/520/ES z 26. júla 2000 (rozhodnutie o bezpečnom prístave),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. novembra 2013 o obnovení dôvery v toky údajov medzi EÚ a USA (COM(2013)0846),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a rade z 27. novembra 2013 o fungovaní systému bezpečného prístavu z pohľadu občanov EÚ a spoločností usadených v EÚ (oznámenie o bezpečnom prístave) (COM(2013)0847),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora zo 6. októbra 2015 vo veci C-362/14 Maximillian Schrems/komisár pre ochranu údajov (EU:C:2015:650),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a rade z zo 6. novembra 2015 o prenose osobných údajov z EÚ do Spojených štátov amerických podľa smernice 95/46/ES v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-362/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

–  so zreteľom na vyhlásenie pracovnej skupiny založenej podľa článku 29 o dôsledkoch rozsudku vo veci Schrems z 3. februára 2016;

–  so zreteľom na zákon o súdnych prostriedkoch nápravy z roku 2015, ktorý prezident Obama svojím podpisom uzákonil 24. februára 2016 (H.R.1428),

–  so zreteľom na zákon o slobode v USA z roku 2015(4),

–  so zreteľom na reformy signálového spravodajstva USA stanovené v politickej smernice prezidenta č. 28 (PPD-28)(5),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. februára 2016 s názvom Transatlantické toky údajov: obnovenie dôvery prostredníctvom silných záruk (COM(20160117),

–  so zreteľom na rozhodnutie o primeranosti stanoviska č. 01/2016 z 13. apríla 2016 pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 o ochrane súkromia medzi EÚ a USA,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže ochrana osobných údajov, rešpektovanie súkromného života a komunikácie, právo na bezpečie, právo prijímať a rozširovať informácie a sloboda podnikania sú podľa Charty základných práv Európskej únie základné práva, ktoré má EÚ na svojom území presadzovať a ktoré sa majú navzájom vyvažovať;

B.  keďže tieto práva a slobody možno obmedziť len vtedy, ak je to nevyhnutné a skutočne to zodpovedá cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú uznané EÚ, alebo ak je to potrebné na ochranu práv a slobôd iných; keďže rámec EÚ na ochranu základných práv a dosahovanie cieľov vo všeobecnom záujme sa neustále vyvíja;

C.  keďže hospodárstva USA a EÚ predstavujú viac ako 50 % svetového HDP, 25 % svetového vývozu a 30 % svetového dovozu; keďže hospodárske vzťahy medzi EÚ a USA sú hodnotené najvyššie vo svete, pričom celkový objem transatlantického obchodu v roku 2014 mal hodnotu 1,09 bilióna USD, pričom v porovnaní s tým dosahoval celkovým objemom obchodu USA s Kanadou hodnotu 741 miliárd USD a s Čínou 646 miliárd USD;

D.  keďže transatlantické investičné vzťahy sú najrozsiahlejšie na celom svete, keďže celkový objem investícií, ktoré USA a Európa navzájom investovali je približne 4 miliardy USD;

E.  keďže tok údajov medzi EÚ a USA dosahuje objem približne 15 terabitov za sekundu a celosvetovo je zďaleka najväčší: približne o 55 % väčší ako tok údajov medzi USA a Áziou a o 40 % väčší ako tok údajov medzi USA a Latinskou Amerikou;

F.  keďže schopnosť získavať prístup k údajom, zhromažďovať ich a prenášať ich cez hranice je spojená s globalizáciou internetu a keďže objem transatlantických tokov údajov naznačuje prieniku internetu do podnikov a domácností v USA a EÚ, čo je približne 85 percent v USA a 90 percent v EÚ, ako aj význam údajov pre podporu a zjednodušovanie bilaterálnych hospodárskych vzťahov,

G.  keďže voľný cezhraničný tok údajov medzi USA a EÚ je mimoriadne dôležitý pre obchod a investície USA aj EÚ, pretože spotrebitelia na oboch stranách Atlantiku navzájom čoraz viac využívajú internet na nákup tovaru a služieb zo svojich trhov, transatlantické transakcie a služby medzi podnikmi sú realitou, voľný tok údajov na vnútropodnikové účely sa stal každodenným javom a investície do dátových centier, ktoré poskytujú prístup do cloudu v USA a EÚ sa opiera o cezhraničné toky údajov;

H.  keďže transatlantické toky údajov pri globálnom rozširovaní internetu tiež vytvárajú príležitosti pre USA a EÚ na rozvoj obchodu a investícií v rozvojových krajinách, čo zvýrazňuje potenciálny rast medzinárodného obchodu online a potrebu voľného toku údajov;

I.  keďže malé a stredné podniky (MSP) sú hlavnou hnacou silou hospodárstva EÚ aj USA a dôležitými motormi zamestnanosti, a keďže voľný tok údajov vytvoril nové príležitosti pre MSP, aby sa zapojili do medzinárodného obchodu a získali lepší prístup na nové trhy na iných kontinentoch;

J.  keďže digitalizácia hospodárstva USA a EÚ znamená, že cezhraničný tok údajov je kľúčovým prvkom pre konkurencieschopnosť podnikov na domácej aj celosvetovej scéne, a to predovšetkým pre podniky, ktoré sa zapájajú do elektronického obchodu, a keďže USA a EÚ sú najväčšími čistými vývozcami digitálne poskytovaných služieb na svete;

K.  keďže EÚ v roku 2012 vyviezla digitálne poskytované služby v hodnote 465 miliárd USD a doviezla ich v hodnote len 297 miliárd USD, z čoho vyplýva obchodný prebytok vo výške 168 miliárd USD; keďže v roku 2014 dovoz digitálne poskytovaných služieb USA z EÚ predstavoval 54 % celkového dvojstranného dovozu služieb;

L.  keďže digitálne poskytované služby boli katalyzátormi rastu internetovej ekonomiky v Európe, pričom viac ako 400 000 Európanov vytvára mobilné aplikácie a širšie odvetvie aplikácií v roku 2013 tvorilo 1,8 milióna pracovných miest v Európe a do hospodárstva EÚ prispelo sumou 17,5 miliardy EUR; keďže trh s aplikáciami je globálnym digitálnym trhom;

M.  keďže smernica o ochrane údajov EÚ prijatá v roku 1995, ktorou sa riadi ochrana osobných údajov v EÚ, sa má v blízkej budúcnosti nahradiť; keďže vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov sa uvádza, že prenos osobných údajov z EÚ do tretej krajiny sa môže uskutočniť iba za osobitných podmienok, ako napríklad zistenie primeranosti, ktoré je dôležitým mechanizmom, ktorý umožňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny ak Komisia konštatuje, že táto krajina zabezpečuje primeranú úroveň ochrany súkromia;

N.  keďže doteraz boli za krajiny/územia poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov uznané Andorra, Argentína, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Jersey, Kanada, Man, Nový Zéland, Švajčiarsko a Uruguaj, pričom úroveň ochrany v Austrálii, Kanade a Spojených štátoch amerických sa považujú za primeranú na účely prenosu záznamov o cestujúcich;

O.  keďže 26. júla 2000 Komisia uznala, že zásady bezpečného prístavu a často kladené otázky vydané ministerstvom obchodu poskytujú primeranú ochranu na účely presunov osobných údajov z EÚ, a keďže toto rozhodnutie o bezpečnom prístave umožnilo prenos osobných údajov z EÚ spoločnostiam v USA, ktoré sa zaviazali dodržiavať zásady bezpečného prístavu;

P.  keďže USA a EÚ s cieľom reagovať na stratu dôvery v rámci EÚ, pokiaľ ide o ochranu dôvernosti osobných údajov prenášaných do USA od roku 2014 opätovne rokujú o rámci bezpečného prístavu, základom čoho sú úniky informácií a odhalenia Edwarda Snowdena a obvinenia z toho, že program sledovania agentúry NSA sa venoval hromadnému elektronickému sledovaniu občanov EÚ a zhromaždené údaje využívali súkromné spoločnosti z USA;

Q.  keďže vo veci C-362/14 Maximillian Schrems/komisár pre ochranu údajov Súdny dvor rozhodol, že zistenie Komisie na základe rámca bezpečného prístavu, že USA poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, je neplatné, a v dôsledku čo vyvolalo naliehavú potrebu uzavrieť rokovania o ochrane súkromia medzi EÚ a USA tak, aby sa zabezpečila právna istota v otázke prenosu osobných údajov z EÚ do USA;

R.  keďže po rozhodnutí v prípade Schrems Komisia pokračovala v rokovaniach s USA o obnovenom rámci s cieľom riešiť obavy, ktoré vyjadril Európsky súdny dvor, a keďže Komisia a USA sa 2. februára 2016 dohodli na novom rámci pre transatlantické toky údajov, ochrane súkromia medzi EÚ a USA;

S.  keďže vo svojom stanovisku 01/2016 pracovná skupina podľa článku 29 privítala výrazné zlepšenia, ktoré prináša ochrana súkromia medzi EÚ a USA v porovnaní rozhodnutím o bezpečnom prístave, a keďže najmä doplnenie kľúčových vymedzení pojmov, mechanizmov na zabezpečenie dohľadu nad zoznamom ochrany súkromia, ako aj teraz povinné vonkajšie a vnútorné kontroly zhody považuje za  pozitívny krok vpred; keďže pracovná skupina tiež vyjadrila vážne obavy týkajúce sa obchodných aspektov aj prístupu verejných orgánov k údajom prenášaným v rámci mechanizmu ochrany súkromia medzi EÚ a USA;

T.  keďže v postupe prijímania rozhodnutia o primeranosti sa nestanovuje formálny a riadny postup konzultácie so zainteresovanými stranami, na ktoré sa vzťahuje, predovšetkým s podnikmi a MSP, na ktoré má významný vplyv;

U.  keďže zákon USA o súdnej náprave, vďaka ktorému európski občania a občania iných krajín, ktoré sú spojencami USA, získavajú právo na preskúmanie a opravu nepresných údajov o nich, ktorými disponujú federálne agentúry USA na základe zákona USA o ochrane súkromia, ktorý bol prijatý Snemovňou reprezentantov 20. októbra 2015, pričom 28. januára 2016 ho schválil výbor Senátu pre súdnictvo a prezident Barack Obama ho podpísal 24. februára 2016;

V.  keďže prijatie zákona o súdnej náprave bolo hlavnou podmienkou Európskeho parlamentu na udelenie súhlasu so zastrešujúcu dohodou medzi EÚ a USA a dôležitým aspektom rokovaní o dohode medzi EÚ a USA o ochrane súkromia;

W.  keďže MSP predstavujú 60 % spoločností spoliehajúcich sa dohodu o bezpečnom prístave, ktorá im umožnila využívať zjednodušené a nákladovo efektívne postupy preukazovania zhody namiesto spoliehania sa na záväzné firemné pravidlá alebo štandardné zmluvné doložky, ktoré zabezpečujú rovnakú úroveň ochrany, ale vyžadujú si oveľa väčšie investície v oblasti administratívnych zdrojov; keďže MSP budú z novej dohody o ochrane súkromia medzi EÚ a USA profitovať najviac;

X.  keďže ochrana súkromia a údajov v USA je súčasťou komplexného systému na reguláciu a ochranu osobných údajov, najmä pokiaľ ide o najcitlivejšie kategórie osobných údajov, ako napríklad údaje o zdraví, financiách, elektronickej komunikácii a údaje maloletých;

Y.  keďže pokiaľ ide o nevyhnutnosť sledovania a využívané ochranné opatrenia na obmedzenie zasahovania do základných práv a slobôd, vnútroštátne právne predpisy členských štátov EÚ v oblasti sledovania odrážajú rôznorodosť a veľkú slobodu rozhodovania;

1.  víta skutočnosť, že po viac ako dvoch rokoch rokovaní medzi Komisiou a Ministerstvom obchodu USA boli rokovania o ochrane súkromia medzi EÚ a USA uzavreté;

2.  víta skutočnosť, že americký Kongres schválil zákon o súdnej náprave, a pripomína, že takýto právny akt dlhodobo požadoval ako predpoklad na dokončenie zastrešujúcej dohody medzi EÚ a USA a uzavretie rokovaní o ochrane súkromia;

3.  uznáva, že dohoda o ochrane súkromia medi EÚ a USA sa podstatne líši od rámca bezpečného prístavu, keďže zabezpečuje oveľa detailnejšiu dokumentáciu, ktorá ukladá konkrétnejšie povinnosti spoločnostiam, ktoré chcú vstúpiť do rámca, vrátane nového systému bŕzd a protiváh na zabezpečenie toho, aby sa mohli uplatňovať práva dotknutých osôb z EÚ, ak sa ich osobné údaje spracovávajú v USA;

4.  víta, že pracovná skupina podľa článku 29 uznala výrazné zlepšenia, ktoré so sebou prináša dohoda o ochrane súkromia v porovnaní s rámcom bezpečného prístavu;

5.  berie na vedomie obavy pracovnej skupiny podľa článku 29 a jej konštruktívny prístup, pričom ďalej zdôrazňuje, že zásada obmedzenia uchovávania údajov, ako sa uvádza v stanovisku, by sa v Európskej únii najskôr mala objasniť, pretože situácia a normy v EÚ sú po rozsudku Európskeho súdneho dvora z roku 2014 stále neisté;

6.  berie na vedomie vyhlásenie predsedu pracovnej skupiny podľa článku 29, podľa ktorého by základné záruky, ktoré určila pracovná skupina, mali platiť aj pre členské štáty EÚ;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v postupe prijímania rozhodnutia o primeranosti sa nestanovuje formálny postup konzultácie so zainteresovanými stranami, predovšetkým s podnikmi a MSP;

8.  konštatuje, že na rozdiel od rámca bezpečného prístavu, v ktorom sa neuvádzali žiadne konkrétne obmedzenia prístupu vlády USA k údajom preneseným do USA, dokumentácia rámca na ochranu súkromia teraz obsahuje záväzky vlády USA vo forme listov riaditeľa národnej spravodajskej agentúry, ministra zahraničných vecí USA a ministerstva spravodlivosti USA;

9.  zdôrazňuje, že od roku 2013 Kongres a vláda USA schválili viac ako dva tucty reforiem týkajúcich sa právnych predpisov a programov v oblasti sledovania vrátane amerického zákona o slobode, ktorým sa zakazuje hromadné zhromažďovanie údajov, prezidentskej politickej smernice č. 28, ktorou sa ustanovuje ochrana práva na súkromie a občianskych slobôd jednotlivcov mimo USA ako neoddeliteľná súčasť politiky USA v oblasti sledovania, zmeny amerického zákona o zahraničnej spravodajskej činnosti a zákona o súdnych prostriedkoch nápravy, ktorý rozširuje opatrenia na ochranu údajov aj na občanov EÚ; domnieva sa, že tieto reformy sú nevyhnutné na vyhodnotenie účinku zasahovanie do základných práv na súkromie a ochranu údajov, ako sa stanovuje v článku 7 8 Charty základných práv Európskej únie;

10.  uznáva a víta nedávne iniciatívy zo strany vlády USA a Kongresu USA, akými sú návrh zákona o dôvernosti elektronickej pošty, ktorý Kongres jednomyseľne schválil v apríli 2016 a ktorým sa  mení zákon o súkromí v elektronickej komunikácii z roku 1986, ako aj to, že v januári 2016 snemovňa reprezentantov a v marci 2016 aj Senát schválil zákon o zlepšení slobodného prístupu k informáciám (FOIA), a dôrazne podporuje schválenie tohto návrhu, ktorým sa preukazuje značná snaha USA o zlepšenie ochrany súkromia všetkých osôb;

11.  víta vytvorenie mechanizmu ombudsmana v rámci ministerstva zahraničných vecí, ktorý bude nezávislý od národných bezpečnostných služieb a prispeje k zabezpečeniu individuálnej nápravy a nezávislého dohľadu,

12.  s uspokojením konštatuje, že podľa rámca pre ochranu súkromia medzi EÚ a USA majú dotknuté osoby z EÚ k dispozícii niekoľko spôsobov uplatňovania prostriedkov nápravy v USA; po prvé, sťažnosti možno podávať priamo spoločnosti alebo prostredníctvom Ministerstva obchodu v nadväznosti na postúpenie zo strany orgánu na ochranu údajov (DPA), alebo prostredníctvom nezávislého subjektu na riešenie sporov; po druhé, pokiaľ ide o zásah do základných práv na účely národnej bezpečnosti, možno sa nápravy občianskoprávne domáhať pred súdom USA; podobné sťažnosti možno riešiť aj prostredníctvom novovytvorenej inštitúcie nezávislého ombudsmana; napokon, sťažnosti týkajúce sa porušenia základných práv na účely presadzovania práva a vo verejnom záujme môžu riešiť prostredníctvom návrhov na napadnutie súdnych príkazov; nabáda Komisiu a orgány pre ochranu osobných údajov k poskytovaniu ďalších usmernení, aby tieto opravné prostriedky boli prístupnejšie;

13.  víta významnú úlohu, ktorá orgánom na ochranu údajov členských štátov v rámci ochrany súkromia medzi EÚ a USA pripadla v oblasti vyšetrovania a preskúmavania žiadostí týkajúcich sa ochrany práva na súkromie a rodinný život vyplývajúceho z Charty základných práv Európskej únie, ak aj pri pozastavovaní prenosov údajov, a tiež povinnosť vyriešiť takéto sťažnosti uloženú ministerstvu obchodu USA;

14.  pripomína, že jedným zo základných cieľov EÚ v tejto oblasti by mala byť ochrana osobných údajov pri ich presune k jej hlavnému partnerovi v oblasti medzinárodného obchodu, a že mechanizmus ochrany súkromia prispeje k zabezpečeniu ochrany základných práv dotknutých osôb z EÚ počas prenosu údajov;

15.  pripomína tiež, že právna istota, a najmä jasné a jednotné pravidlá, sú kľúčovým prvkom pre rozvoj a rast podnikov, a to najmä v prípade MSP, a preto varuje pred každým pokusom o ohrozenie dokončenia mechanizmu ochrany súkromia medzi EÚ a USA, ktorý by viedol k veľkej neistote, právnemu zmätku a výrazne by ovplyvnil fungovanie a schopnosť zmätok a v tisícoch podnikov všetkých typov a veľkostí – v Európskej únii a Spojených štátoch, ktoré čelia výraznej neistote, právnej neistote a vážny vplyv na činnosti podnikov všetkých druhov a veľkostí v Európskej únii aj v Spojených štátoch amerických a ich schopnosť podnikať na transatlantickej báze;

16.  zdôrazňuje, že MSP predstavujú 60 % spoločností spoliehajúcich sa dohodu o bezpečnom prístave, a že práve MSP budú najvýraznejšie profitovať z nového mechanizmu ochrany súkromia medzi EÚ a USA; vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s orgánmi na ochranu údajov pri uplatňovaní a fungovaní ochrany súkromia medzi EÚ a USA zabezpečila väčšiu zrozumiteľnosť, presnosť a dostupnosť tohto mechanizmu pre spoločnosti;

17.  domnieva sa, že ochrana súkromia medzi EÚ a USA má kľúčový význam pri prekonávaní priepasti medzi európskym a americkým prístupom k súkromiu, a preto je nevyhnutná pre obnovu stratenej dôvery medzi obidvomi stranami Atlantiku; vyjadruje presvedčenie, že keď sa ochrana súkromia medzi EÚ a USA stane zaužívaným rámcom na kontrolu súladu, začne podliehať prísnej kontrole regulačnými orgánmi a Európskou komisiou prostredníctvom mechanizmu každoročného spoločného preskúmania, čo zabezpečí jej stabilitu a právoplatnosť;

18.  vyzýva Európsku komisiu, aby plne uplatňovala svoju zodpovednosť vyplývajúcu z rámca ochrany súkromia medzi EÚ a USA v súvislosti s pravidelným preskúmavaním jeho primeranosti a jeho právneho zdôvodnenia s cieľom zabezpečiť primeranú ochranu osobných údajov a účinné fungovanie rámca bez zbytočného obmedzovania základných práv, ako je právo na súkromie a bezpečnosť, právo získavať a šíriť informácie a sloboda podnikania, a aby Parlamentu každoročne podával správu o konkrétnych zisteniach a nápravných opatreniach;

19.  uznáva, že ochrana súkromia medzi EÚ a USA je súčasťou širšieho dialógu medzi EÚ a tretími krajinami vrátane USA týkajúceho sa ochrany údajov, obchodu, bezpečnosti a súvisiacich práv, ako aj iných všeobecných záujmov; preto vyzýva všetky zúčastnené strany, aby spoločne pracovali na vytváraní a neustálom zlepšovaní zosúladených medzinárodných rámcov a vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré povedú k naplneniu týchto záujmov;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Kongresu Spojených štátov a vláde Spojených štátov amerických.

(1)

Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)

Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2008, s. 60.

(3)

Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.

(4)

https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf

(5)

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia