Eljárás : 2016/2727(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0633/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0633/2016

Viták :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Szavazatok :

PV 26/05/2016 - 6.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0233

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 177kWORD 80k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0623/2016
23.5.2016
PE582.654v01-00
 
B8-0633/2016

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a transzatlanti adatáramlásokról (2016/2727(RSP))


Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Beatrix von Storch az EFDD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a transzatlanti adatáramlásokról (2016/2727(RSP))  
B8-0633/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) és különösen annak 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10. és 21. cikke, az Európai Unió Alapjogi Chartája és különösen annak 1., 3., 6., 7., 8., 10., 11., 20., 21., 42., 47., 48. és 52. cikke, az emberi jogok európai egyezménye és különösen annak 6., 8., 9., 10. és 13. cikke és az európai bíróságok biztonságra, magánéletre és a szólásszabadságra vonatkozó ítélkezési gyakorlata által meghatározott jogi keretre,

–  tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1)(a továbbiakban: adatvédelmi irányelv),

–  tekintettel a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB tanácsi kerethatározatra(2),

–  tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/697 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) (a továbbiakban: „általános adatvédelmi rendelet”), valamint a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvre(4),

–  tekintettel a 2000. július 26-i 2000/520/EK bizottsági határozatra (a védett adatkikötőről szóló határozat),

–  tekintettel „az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti adatáramlás vonatkozásában a bizalom újjáépítéséről” című 2013. november 27-i (COM(2013)0846) és „A védett adatkikötő működéséről az uniós polgárok és az EU-ban letelepedett vállalatok szempontjából” című 2013. november 27-i (COM(2013)0847), az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményekre,

–  tekintettel az Európai Bíróság C-362/14. számú, Maximillian Schrems kontra adatvédelmi biztos ügyben hozott 2015. október 6-i ítéletére (EU:C:2015:650),

–  tekintettel a 95/46/EK irányelv alapján, az Európai Bíróság C-362/14. sz. (Schrems-)ügyben hozott ítéletét követően a személyes adatoknak az Európai Unióból az Amerikai Egyesült Államokba történő továbbításáról szóló 2015.november 6-i, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2015)0566),

–  tekintettel a 29. cikknek megfelelően felállított munkacsoport 2016. február 3-i, a Schrems-ítélet következményeiről szóló nyilatkozatára,

–  tekintettel az Obama elnök által 2016. február 24-én aláírt, a bírósági jogorvoslatról szóló 2015. évi törvényre,

–  tekintettel a 2015. évi „USA Freedom Act” törvényre(5),

–  tekintettel a 28. elnöki rendeletben (PPD-28) meghatározott egyesült államokbeli rádióelektronikai felderítési tevékenységekre vonatkozó reformokra(6), valamint a „Transzatlanti adatáramlás: erős biztosítékok a bizalom helyreállításáért” című 2016. február 29-i, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2016)0117),

–  tekintettel a 29. cikk szerinti munkacsoportnak az EU–USA adatvédelmi pajzs megfelelőségi határozattervezetéről szóló 2016. április 13-i 01/2016. számú véleményére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Bíróság a C-362/14. számú, Maximillian Schrems kontra adatvédelmi biztos ügyben hozott 2015. október 6-i ítéletében érvénytelenítette a védett adatkikötőről szóló határozatot;

B.  mivel az Európai Bíróság a C-362/14. számú ügyben hozott ítéletében az alábbiakat hangsúlyozta:

i.  a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jog jelentősége többek között abban az esetben is, amikor az adatokat az EU-n kívülre továbbítják,

ii.  a Bizottság védett adatkikötőről szóló határozata nem tartalmaz kielégítő megállapításokat az egyesült államokbeli hatóságok említett határozat keretében továbbított adatokhoz való hozzáférésének korlátozására, sem pedig az ilyen jellegű beavatkozás elleni hatékony jogi védelemre vonatkozóan,

iii.  az egyesült államokbeli nemzetbiztonsági, közérdeket érintő és bűnüldözéssel kapcsolatos követelmények megelőzik a védett adatkikötőről szóló keretet olyannyira, hogy az egyesült államokbeli vállalatoknak figyelmen kívül kell hagyniuk a védett adatkikötő védelmet biztosító szabályait, amennyiben azok a fenti követelményekbe ütköznek,

iv.  a hatóságok általános hozzáférése az elektronikus kommunikáció tartalmához csorbítja a magánélet tiszteletben tartásához fűződő alapvető jogot,

v.  a Bizottság azon határozatának megléte, amely megállapítja, hogy valamely harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít a továbbított személyes adatoknak, nem teheti semmissé, vagy csökkentheti a nemzeti felügyeleti hatóságok azon hatáskörét, hogy független vizsgálatot végezzenek arra vonatkozóan, hogy a személyes adatok harmadik országba történő továbbítása megfelel-e az adatvédelmi irányelvben foglalt előírásoknak;

C.  mivel a védett adatkikötőről szóló határozat hiányában az EU-ból az Egyesült Államokba adatokat továbbító cégek jogbizonytalansággal szembesülnek és azzal, hogy a tagállamok adott esetben bűnüldözési és jogérvényesítési intézkedéseket foganatosítanak, de az USA-ba történő adattovábbításhoz más eszközöket is felhasználhatnak, például az általános szerződési feltételeket (a Bizottság a tengerentúli adatfeldolgozókkal foglalkozó vállalatok számára gondoskodik a szerződési feltételeket tartalmazó sablonokról) és a kötelező erejű vállalati szabályokat (azok a szabályok, amelyek meghatározzák valamely vállalat politikáit a személyes adatok egyazon vállalaton belüli nemzetközi továbbítására vonatkozóan);

D.  mivel noha az üzleti közösség képviselői tárt karokkal fogadták az EU–USA adatvédelmi pajzsról szóló megállapodást, nem világos, hogy az új keret tartós jogbiztonságot nyújt-e majd az EU-ból az Egyesült Államokba adatokat továbbító cégek számára;

1.  üdvözli azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a Bizottság és az Egyesült Államok kormánya tett, hogy a védett adatkikötőről szóló határozathoz képest jelentős előrelépést érjenek el az EU és az USA közötti adatvédelmi pajzs tekintetében, és hangsúlyozza a transzatlanti kereskedelem és együttműködés fontosságát;

2.  hangsúlyozza, hogy az EU és az Egyesült Államok közötti egészséges kapcsolat fenntartása mindkét fél számára alapvetően fontos; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy a tárgyalások során az Egyesült Államok és az EU egésze között létrejövő, az adatvédelemhez és a magánélethez fűződő jogokat tiszteletben tartó megoldást kell találni;

3.  tudomásul veszi a Bíróság C-362/14. számú ügyben hozott ítéletének és a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jogról szóló uniós szabályok következményeit a Bíróság 2014. május 13-i C-131/12. számú ítéletében (Google Spain SL Google Inc. kontra AEPD) és a 2018-ban hatályba lépő általános adatvédelmi rendelet 17. cikkében foglaltak szerint, amelyek jelentős jogi, gazdasági és kulturális éket vertek az uniós és az egyesült államokbeli kereskedelmi partnerek közé;

4.  emlékeztet arra, hogy a megfelelőségi határozatnak és mellékleteinek meg kell felelniük a C-362/14. számú ítélet előírásainak, szigorú kötelezettségek elé állítva az európaiak adatait kezelő vállalatokat és hathatós végrehajtást biztosítva, egyértelmű biztosítékokat és átláthatósági kötelezettségeket előírva az Egyesült Államok kormányának hozzáférésére vonatkozóan, valamint számos jogorvoslati lehetőséggel tényleges védelmet nyújtva az uniós polgárok számára;

5.  kéri a Bizottságot a 29. cikk szerinti munkacsoportnak az EU–USA adatvédelmi pajzs megfelelőségi határozattervezetéről szóló 2016/01. számú véleményében foglalt ajánlások maradéktalan végrehajtására;

6.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az adatvédelmi pajzzsal kapcsolatos megállapodás esetleg nem felel meg az EU Alapjogi Chartájában, az adatvédelmi irányelvben, az általános adatvédelmi rendeletben, valamint az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága vonatkozó határozataiban szereplő előírásoknak;

7.  felszólítja a Bizottságot, hogy ne lépje túl végrehajtási hatáskörét azzal, hogy az USA rendszerének teljes körű értékelése nélkül, illetve a jelen állásfoglalásban kiemelt kérdések figyelembevétele nélkül úgy határoz, hogy az adatvédelmi pajzsról szóló megállapodás megfelelő védelmet biztosít az Egyesült Államokban;

8.  hangsúlyozza, hogy be kell illeszteni egy kétéves hatályvesztési záradékot a megfelelőségi határozat érvényességére vonatkozóan, és az általános adatvédelmi rendelet alapján új tárgyalásokat kell kezdeni az USA-val a keret javításáról;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, valamint az Amerikai Egyesült Államok kormányának és Kongresszusának.

(1)

HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(2)

HL L 350., 2008.12.30., 60. o.

(3)

HL L 119., 2016.5.4., 1. o.

(4)

HL L 119., 2016.5.4., 89. o.

(5)

https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf

(6)

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat