Postup : 2016/2727(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0633/2016

Predkladané texty :

B8-0633/2016

Rozpravy :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 26/05/2016 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0233

NÁVRH UZNESENIA
PDF 184kWORD 74k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0623/2016
23.5.2016
PE582.654v01-00
 
B8-0633/2016

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o transatlantických tokoch údajov (2016/2727(RSP))


Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o transatlantických tokoch údajov (2016/2727(RSP))  
B8-0633/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na právny rámec stanovený Zmluvou o Európskej únii (Zmluva o EÚ), najmä jej článkami 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 a 21, Chartou základných práv Európskej únie, najmä jej článkami 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 42, 47, 48 a 52, Európskym dohovorom o ľudských právach, najmä jeho článkami 6, 8, 9, 10 a 13 a judikatúrou európskych súdov týkajúcou sa bezpečnosti, súkromia a slobody prejavu,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(1) (ďalej len „smernica o ochrane osobných údajov),

–  so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(3) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2000/520/ES z 26. júla 2000 (rozhodnutie o bezpečnom prístave),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 27. novembra 2013 o obnovení dôvery v dátové toky medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými (SŠA)(COM(2013)0846), oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 27. novembra 2013 o fungovaní bezpečného prístavu z pohľadu občanov EÚ a spoločností usadených v EÚ (oznámenie o bezpečnom prístave) (COM(2013)0847),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora zo 6. októbra 2015 vo veci C-362/14 Maximillian Schrems/komisár pre ochranu údajov (EU:C:2015:650),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade zo 6. novembra 2015 o prenose osobných údajov z EÚ do Spojených štátov amerických podľa smernice 95/46/ES v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-362/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

–  so zreteľom na vyhlásenie pracovnej skupiny založenej podľa článku 29 z 3. februára 2016 o dôsledkoch rozsudku vo veci Schrems;

–  so zreteľom na zákon o súdnych prostriedkoch nápravy z roku 2015, ktorý prezident Obama svojím podpisom uzákonil 24. februára 2016 (H.R.1428),

–  so zreteľom na zákon o slobode v SŠA z roku 2015(5),

–  so zreteľom na reformy signálového spravodajstva SŠA stanovené v politickej smernice prezidenta č. 28 (PPD-28)(6) a oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 29. februára 2016 s názvom Transatlantické toky údajov: obnovenie dôvery prostredníctvom silných záruk (COM(20160117),

–  so zreteľom na rozhodnutie o primeranosti stanoviska č. 01/2016 z 13. apríla 2016 pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 o ochrane súkromia medzi EÚ a SŠA,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európsky súdny dvor zrušil rozhodnutie o bezpečnom prístave v rozsudku zo 6. októbra 2015 vo veci C-362/14 Maximillian Schrems/komisár pre ochranu údajov;

B.  keďže Európsky súdny dvor vo svojom rozsudku vo veci C-362/14 zdôraznil:

i.  význam základného práva na ochranu osobných údajov vrátane situácií, keď sa údaje prenášajú mimo EÚ,

ii.  že rozhodnutie Komisie o bezpečnom prístave neobsahovalo dostatočné poznatky o obmedzeniach, pokiaľ ide o prístup verejných orgánov SŠA k údajom prenášaným podľa tohto rozhodnutia a o existencii účinnej právnej ochrany proti takýmto zásahom,

iii.  že požiadavky SŠA na účely národnej bezpečnosti, verejného záujmu a presadzovania práva prevážili nad rámcom bezpečného prístavu, v dôsledku čoho sú spoločnosti SŠA povinné neriadiť sa ochrannými opatreniami bezpečného prístavu, ak sú v rozpore s týmito požiadavkami,

iv.  že všeobecný prístup k obsahu elektronickej komunikácie zo strany orgánov verejnej moci zasahuje do základného práva na rešpektovanie súkromného života,

v.  že existencia rozhodnutia Komisie, v ktorom sa uvádza, že tretia krajina poskytuje primeranú úroveň ochrany prenášaných osobných údajov, nemôže odstrániť alebo oslabiť právomoci vnútroštátnych orgánov dohľadu nezávisle preskúmať, či prenos osobných údajov do tretej krajiny spĺňa požiadavky stanovené v smernici o ochrane údajov;

C.  keďže pri absencii rozhodnutia o bezpečnom prístave, spoločnosti prenášajúce údaje z EÚ do SŠA čelia právnej neistote a možným opatreniam presadzovania a dodržiavania súladu zo strany členských štátov, ale môžu využiť iné nástroje na prenos údajov do SŠA, ako sú štandardné zmluvné doložky (Komisia poskytuje vzory zmluvných podmienok pre spoločnosti, ktoré obchodujú so zámorskými sprostredkovateľov údajov) a záväzné firemné pravidlá (súbor pravidiel, ktoré tvoria politiku podniku pri medzinárodných prenosoch osobných údajov v rámci tej istej skupiny podnikov);

D.  keďže dohoda o ochrane súkromia medzi EÚ a SŠA sa dočkala širokého ocenenia zo strany zástupcov podnikateľov, nie však ešte jasné, či nový rámec poskytne trvalú právnu istotu pre podniky prenášajúce údaje z EÚ do SŠA;

1.  víta úsilie, ktoré vynaložila Komisia a vláda SŠA na dosiahnutie výrazných zlepšení v dohode o ochrane súkromia medzi EÚ a SŠA v porovnaní s rozhodnutím o bezpečnom prístave a zdôrazňuje význam transatlantického obchodu a spolupráce;

2.  zdôrazňuje, že zdravé vzťahy medzi EÚ a SŠA sú absolútne nevyhnutné pre oboch partnerov; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že treba nájsť komplexné riešenie medzi SŠA a EÚ ako celok, ktoré bude rešpektovať právo na ochranu údajov a právo na súkromie;

3.  berie na vedomie dôsledky rozsudku ESD C-362/14 a pravidlá EÚ o práve byť zabudnutý, ako sa uvádza v rozsudku ESD z 13. mája 2014 vo veci C-131/12 (Google Spain SL, Google Inc./AEPD) a v článku 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (VNOÚ), ktoré nadobudne účinnosť v roku 2018, ktoré sú už teraz významným právnym, hospodárskym a kultúrnym klinom medzi obchodnými partnermi EÚ a SŠA;

4.  pripomína, že rozhodnutie o primeranosti a jeho prílohy musia spĺňať požiadavky rozsudku C-362/14 zavedením prísnej povinnosti pre podniky, ktoré spracúvajú údaje Európanov a dôrazného presadzovania“, „jasnými zárukami a záväzkami transparentnosti v súvislosti s prístupom vlády SŠA“ a „účinnou ochranou práv občanov EÚ s viacerými možnosťami nápravy“;

5.  vyzýva Komisiu, aby v plnom rozsahu zrealizovala odporúčania, ktoré pracovná skupina zriadená podľa článku 29 vyjadrila vo svojom stanovisku č. 01/2016 k návrhu rozhodnutia o primeranosti ochrany súkromia medzi EÚ a SŠA;

6.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že mechanizmus ochrany súkromia možno nebude v plne napĺňať požiadavky uvedené v Charte základných práv EÚ, smernici o ochrane údajov, všeobecnom nariadení o ochrane údajov, ani relevantných rozsudkoch Súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva;

7.  vyzýva Komisiu, aby neprekročila svoju vykonávaciu právomoc rozhodnutím o tom, že mechanizmus o ochrane súkromia zabezpečuje primeranú úroveň ochrany v SŠA bez toho, aby vykonala úplné posúdenie systému SŠA a zohľadnila otázky zdôraznené v tomto uznesení;

8.  zdôrazňuje, že do dohody treba zahrnúť dvojročnú doložku o platnosti rozhodnutia o primeranosti a začať nové rokovania so SŠA o zlepšenom rámci na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a Kongresu Spojených štátov amerických.

(1)

Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)

Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008, s. 60.

(3)

Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.

(5)

https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf

(6)

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia