Διαδικασία : 2016/2727(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0639/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0639/2016

Συζήτηση :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2016 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0233

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 515kWORD 89k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0623/2016
23.5.2016
PE582.660v01-00
 
B8-0639/2016

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων (2016/2727(RSP))


Claude Moraes, Birgit Sippel, Emilian Pavel, Ana Gomes εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων (2016/2727(RSP))  
B8-0639/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (στο εξής «η οδηγία για την προστασία των δεδομένων»)(1), και ιδίως το άρθρο 25,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Aπριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ(2) (στο εξής «ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων»), που τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαΐου 2016 και θα τεθεί σε εφαρμογή δύο έτη μετά την εν λόγω ημερομηνία,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «ο Χάρτης») και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, στην υπόθεση Roman Zakharov κατά Ρωσίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της 12ης Ιανουαρίου 2016, στην υπόθεση Zsabó και Vissy κατά Oυγγαρίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 6ης Οκτωβρίου 2015, στην υπόθεση C-362/14 Maximillian Schrems κατά Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, της 29ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα, καθώς και τα παραρτήματα της απόφασης αυτής υπό μορφή επιστολών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με αυτό το θέμα (COM(2016)0117), την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2013, όσον αφορά τη λειτουργία του ασφαλούς λιμένα από τη σκοπιά των πολιτών της Ένωσης και των εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ (COM(2013)0847), και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις ροές δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (COM(2013)0846),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση (WP 238) την οποία ενέκρινε στις 13 Απριλίου 2016 η ομάδα εργασίας που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 29 της οδηγίας, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις που είχαν εγκριθεί προηγουμένως για το ίδιο θέμα (WP 12, WP 27 και WP 32),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(3), και ιδίως το άρθρο 5 σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2000, σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από τις αρχές ασφαλούς λιμένα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις συναφείς συχνές ερωτήσεις (FAQ) που εκδίδονται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και σχετικά με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων(5), καθώς και το ψήφισμά του, της 29ης Οκτωβρίου 2015, σε συνέχεια του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ(6),

–  έχοντας υπόψη την κοινή επιστολή, της 16ης Μαρτίου 2016, που υποβλήθηκε από αμερικανικές και ευρωπαϊκές οργανώσεις πολιτικών ελευθεριών στον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, και τον Πρέσβη και Μόνιμο Αντιπρόσωπο των Κάτω Χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σημαίνει προστασία των φυσικών προσώπων τα οποία αφορούν τα υπό επεξεργασία δεδομένα, και ότι η προστασία αυτή αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζει η Ένωση (άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για την προστασία των δεδομένων, η οποία θα αντικατασταθεί έως το 2018 από τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, ορίζει δικαιώματα για το υποκείμενο των δεδομένων και αντίστοιχες υποχρεώσεις για όσους επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή ασκούν έλεγχο επί της επεξεργασίας αυτής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υποχρεούται να διασφαλίζει, εξ ονόματος των πολιτών της Ένωσης και των κρατών μελών της, ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διαβιβάζονται μόνο σε χώρες εκτός ΕΕ και ΕΟΧ που εγγυώνται επαρκές επίπεδο προστασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος «επαρκές επίπεδο προστασίας» πρέπει να γίνει αντιληπτός ως η απαίτηση από μία τρίτη χώρα να εξασφαλίζει, βάσει της εθνικής νομοθεσίας της ή των διεθνών της δεσμεύσεων, επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που είναι ουσιαστικά ισοδύναμο με το επίπεδο που εξασφαλίζεται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων, ερμηνευόμενης υπό το πρίσμα του Χάρτη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν εξετάζει το επίπεδο προστασίας που παρέχει μια τρίτη χώρα, η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να αξιολογεί το περιεχόμενο των εφαρμοστέων κανόνων της εν λόγω χώρας που απορρέουν από την εθνική νομοθεσία της ή τις διεθνείς δεσμεύσεις της, καθώς και τις πρακτικές που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους εν λόγω κανόνες, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις που επηρεάζουν μια διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διασυνοριακές ροές δεδομένων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι οι πυκνότερες στον κόσμο, και ότι η μεταφορά και η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί ουσιώδες στοιχείο στο οποίο στηρίζονται οι στενές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τις εμπορικές δραστηριότητες και τον τομέα της επιβολής του νόμου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την απόφασή του της 6ης Οκτωβρίου 2015, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής όσον αφορά την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από τις αρχές ασφαλούς λιμένα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις συναφείς συχνές ερωτήσεις (FAQ) που εκδίδονται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ·

Εισαγωγή

1.  υπογραμμίζει την ανάγκη διαφύλαξης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων στην προστασία των δεδομένων και στην ιδιωτική ζωή·

2.  τονίζει τη σημασία του διατλαντικού εμπορίου και της διατλαντικής συνεργασίας·

3.  υπογραμμίζει τη σημασία της ασφάλειας δικαίου για τα υποκείμενα των δεδομένων και τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που κατέβαλαν η Επιτροπή και η κυβέρνηση των ΗΠΑ για την επίτευξη ουσιαστικών βελτιώσεων στην Ασπίδα Προστασίας, σε σύγκριση με την ακυρωθείσα απόφαση περί ασφαλούς λιμένα·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα σημεία στα οποία βελτιώθηκε το επίπεδο προστασίας στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας, όπως ο μηχανισμός για την εξασφάλιση της εποπτείας της Ασπίδας Προστασίας και οι υποχρεωτικές πλέον εξωτερικές και εσωτερικές εξετάσεις συμμόρφωσης·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διάταξη διασφάλισης του άρθρου 3 του σχεδίου απόφασης περί επάρκειας, σύμφωνα με την οποία οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αναστέλλουν τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων που συμμετέχουν στη ρύθμιση περί Ασπίδας Προστασίας, σε περίπτωση που εντοπίζονται παραβιάσεις·

7.  επισημαίνει ότι, μετά την εφαρμογή του κανονισμού, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων στις ΗΠΑ θα πρέπει να συμμορφωθούν άμεσα με τον κανονισμό, όταν προσφέρουν υπηρεσίες στην αγορά της ΕΕ ή παρακολουθούν φυσικά πρόσωπα στην Ένωση·

8.  σημειώνει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει ένας οριζόντιος, συνολικός νόμος για την προστασία των δεδομένων των καταναλωτών, παρά τις κάποιες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια·

Ανησυχίες

9.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο μηχανισμός άσκησης προσφυγών από μεμονωμένα άτομα στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας είναι ιδιαίτερα περίπλοκος και δύσχρηστος, κάτι που πρόκειται να τον καταστήσει αναποτελεσματικό (καταγγελία στον υπεύθυνο επεξεργασίας, διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, καταγγελία στο Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ή στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ μέσω ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων (Επιτροπή της Ασπίδας Προστασίας, δικαστήριο των ΗΠΑ))· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, απαγορεύεται η εναλλακτική επίλυση διαφορών στην περίπτωση των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές·

10.  επισημαίνει ότι η μόνη κύρωση για τους υπεύθυνους επεξεργασίας που παραβιάζουν τις αρχές της Ασπίδας Προστασίας είναι η διαγραφή από τον κατάλογο της Ασπίδας Προστασίας, μέτρο το οποίο δεν μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά ισοδύναμο με τις διοικητικές κυρώσεις και λοιπές ποινές που προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, ιδίως στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων·

11.  επισημαίνει ότι ούτε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ ούτε το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ούτε και οι πάροχοι υπηρεσιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών έχουν εξουσίες έρευνας ουσιαστικά ισοδύναμες με εκείνες των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών προστασίας δεδομένων, οι οποίες, όπως έχει αποφανθεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αναγκαίες για την εποπτεία της προστασίας δεδομένων δυνάμει του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ·

12.  σημειώνει ότι στο Παράρτημα VI (επιστολή του Robert S. Litt, Γραφείο Διευθυντή των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών (ODNI)) αποσαφηνίζεται ότι, βάσει της προεδρικής οδηγίας πολιτικής αριθ. 28 (στο εξής «PPD-28»), η μαζική συλλογή προσωπικών δεδομένων και επικοινωνιών μη υπηκόων των ΗΠΑ εξακολουθεί να επιτρέπεται σε έξι περιπτώσεις· επισημαίνει ότι αυτή η μαζική συλλογή πρέπει μόνο να είναι «όσο το δυνατόν πιο προσαρμοσμένη» και «εύλογη», κάτι που δεν αντιστοιχεί στα αυστηρότερα κριτήρια της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας που ορίζει ο Χάρτης·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορισμό ενός διαμεσολαβητή στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, ως σημείου επαφής για τις εποπτικές αρχές της ΕΕ όσον αφορά τα ζητήματα κρατικής παρακολούθησης· σημειώνει ότι στο Παράρτημα ΙΙΙ (επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών John F. Kerry) αναφέρεται πως ο διαμεσολαβητής ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει ότι το πρόσωπο υπήρξε στόχος παρακολούθησης, αλλά και ούτε επιβεβαιώνει την ύπαρξη συγκεκριμένου επανορθωτικού μέτρου (παράγραφος 4 στοιχείο ε))· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο διαμεσολαβητής δεν διαθέτει επαρκείς εξουσίες και την αναγκαία ανεξαρτησία από την εκτελεστική εξουσία, εφόσον υπάγεται στον Υπουργό Εξωτερικών·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2015 εγκρίθηκε από τις ΗΠΑ ο νόμος «USA Freedom Act», ο οποίος έχει περιορίσει τις δραστηριότητες μαζικής παρακολούθησης από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι η νομική κατάσταση όσον αφορά τις δραστηριότητες μαζικής παρακολούθησης από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και σε σχέση με μη υπηκόους των ΗΠΑ εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως προβλέπει ο Κώδικας της Νομοθεσίας των ΗΠΑ (Title 50, §1881a (‘Section 702’)), δεν έχει αλλάξει·

15.  επισημαίνει ότι παραμένει ασαφές το νομικό καθεστώς των αρχών της Ασπίδας Προστασίας, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, και των διαβεβαιώσεων και δεσμεύσεων της κυβέρνησης των ΗΠΑ, όπως ορίζονται στα παραρτήματα III–V· εκφράζει την ανησυχία του ότι οι εν λόγω δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις θα μπορούσαν να ανακληθούν από μια μελλοντική κυβέρνηση των ΗΠΑ χωρίς συνέπειες όσον αφορά την ισχύ της απόφασης περί επάρκειας·

16.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν έχει προβεί σε αξιολόγηση των δικαιωμάτων και της προστασίας φυσικών προσώπων στην ΕΕ όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν διαβιβάζονται από υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων των HΠA ο οποίος καλύπτεται από την Ασπίδα Προστασίας, σε υπηρεσία επιβολής του νόμου των ΗΠΑ·

17.  εκφράζει την ανησυχία του, υπό το πρίσμα των ανωτέρω και των γνωμοδοτήσεων που έχουν εγκριθεί από αρχές προστασίας δεδομένων, πανεπιστημιακούς και οργανώσεις προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, για το ενδεχόμενο η ρύθμιση περί Ασπίδας Προστασίας, ως έχει επί του παρόντος, να μην καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Χάρτη, της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων, του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, και των συναφών αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Συμπεράσματα

18.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ρύθμιση περί Ασπίδας Προστασίας, ως έχει επί του παρόντος, και η νομική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν παρέχουν αρκετά σημαντικές βελτιώσεις σε σύγκριση με τη ρύθμιση περί ασφαλούς λιμένα και, κατά συνέπεια, δεν διασφαλίζουν τη νομιμότητα της απόφασης περί επάρκειας·

19.  επισημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό το σχέδιο απόφασης περί επάρκειας, μόλις εγκριθεί, να τεθεί και πάλι υπό αμφισβήτηση δια της δικαστικής οδού· επισημαίνει ότι αυτό δημιουργεί μια κατάσταση νομικής αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα· σημειώνει ότι εμπειρογνώμονες σε ζητήματα προστασίας δεδομένων, καθώς και επιχειρηματικές ενώσεις, συμβουλεύουν ήδη τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν άλλους τρόπους για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ΗΠΑ·

20.  καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη της τη γνωμοδότηση 01/2016 σχετικά με την επάρκεια της Ασπίδας Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ, την οποία ενέκρινε η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδομένων, και να ενσωματώσει πλήρως τις συστάσεις της στο σχέδιο κειμένου·

21.  καλεί την Επιτροπή να περιλάβει μια διετή ρήτρα λήξης ισχύος της απόφασης περί επάρκειας, και να ξεκινήσει νέες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για ένα βελτιωμένο πλαίσιο στη βάση του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι στο νέο μέσο θα ενσωματωθεί πλήρως το υψηλότερο επίπεδο προστασίας στην ΕΕ·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

(1)

ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(2)

ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

(4)

ΕΕ C 121 της 24.4.2001, σ. 152.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0230.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0388.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου