Procedūra : 2016/2727(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0639/2016

Pateikti tekstai :

B8-0639/2016

Debatai :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Balsavimas :

PV 26/05/2016 - 6.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0233

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 492kWORD 84k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0623/2016
23.5.2016
PE582.660v01-00
 
B8-0639/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl transatlantinių duomenų srautų (2016/2727(RSP))


Claude Moraes, Birgit Sippel, Emilian Pavel, Ana Gomes S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl transatlantinių duomenų srautų (2016/2727(RSP))  
B8-0639/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Duomenų apsaugos direktyva)(1), ypač į jos 25 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. (ES) 201/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB(2) (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kuris įsigaliojo 2016 m. gegužės 24 d., o taikomas bus praėjus dviem metams nuo šio datos,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (toliau – Chartija) ir į Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 4 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo spendimą byloje Roman Zakharov prieš Rusiją,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. sausio 12 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo spendimą byloje Zsabó ir Vissy prieš Vengriją,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 6 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-362/14 Maximillian Schrems prieš Duomenų apsaugos komisarą (Data Protection Commissioner),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos teikiamos apsaugos pakankamumo projektą ir į sprendimo priedus, JAV administracijos ir JAV Federalinės prekybos komisijos pateiktus laiškų forma,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 29 d. Komisijos komunikatą šia tema (COM(2016) 0117), 2013 m. lapkričio 27 d. Komisijos komunikatą dėl „saugaus uosto“ nuostatų veikimo ES piliečių ir ES įsisteigusių bendrovių požiūriu (COM(2013) 0847) ir 2013 m. lapkričio 27 d. Komisijos komunikatą dėl pasitikėjimo ES ir JAV duomenų mainais atkūrimo (COM(2013) 0846),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 13 d. patvirtintą pagal Direktyvos 29 straipsnį įsteigtos darbo grupės nuomonę (WP 238) ir anksčiau tuo pačiu klausimu pateiktas nuomones (WP 12, WP 27 ir WP 32),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai(3), ypač į jo 5 straipsnį dėl nagrinėjimo procedūros,

–  atsižvelgdamas į savo 2000 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl Komisijos sprendimo dėl „saugaus uosto“ privatumo principų teikiamos apsaugos pakankamumo ir su tuo susijusių JAV Komercijos departamento pateiktų „Dažnai užduodamų klausimų“ projekto(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) sekimo programos, sekimo tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir jų poveikio ES piliečių pagrindinėms teisėms ir transatlantiniam bendradarbiavimui teisingumo ir vidaus reikalų srityje(5) ir į savo 2015 m. spalio 29 d. rezoliuciją dėl tolesnių veiksmų po Europos Parlamento 2014 m. kovo 12 d. rezoliucijos dėl masinio elektroninio ES piliečių sekimo(6),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 16 d. bendrą Amerikos ir Europos pilietinių laisvių organizacijų laišką, adresuotą 29 straipsnio darbo grupės pirmininkei, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų pirmininkui ir Nyderlandų ambasadoriui ir nuolatiniam atstovui Europos Sąjungoje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi apsaugant asmens duomenis apsaugomi asmenys, su kuriais susijusi tvarkoma informacija, ir kadangi tokią apsaugą Sąjunga pripažįsta kaip vieną iš pagrindinių teisių (ES pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnis ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnis);

B.  kadangi Duomenų apsaugos direktyvoje, kurią ne vėliau kaip 2018 m. pakeis Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, nustatytos duomenų subjekto teisės ir atitinkamos duomenis tvarkančių subjektų ar tokį tvarkymą kontroliuojančių asmenų pareigos;

C.  kadangi Komisijos pareiga yra Sąjungos ir jos valstybių narių piliečių vardu užtikrinti, kad asmens duomenys būtų perduodami tik į tas ne ES ir EEA šalis, kuriose garantuojamas tinkamas apsaugos lygis;

D.  kadangi sąvoka tinkamas apsaugos lygis turi būti suprantama kaip reikalavimas trečiajai šaliai savo vietos įstatymais arba tarptautiniais įsipareigojimais užtikrinti pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos lygį, kuris iš esmės būtų lygiavertis Europos Sąjungoje užtikrinamam lygiui pagal Duomenų apsaugos direktyvą, suprantamą atsižvelgiant į Chartiją;

E.  kadangi nagrinėdama trečiosios šalies suteikiamą apsaugos lygį Komisija privalo įvertinti toje šalyje taikomų taisyklių, nustatytų pagal jos vietos įstatymus arba tarptautinius įsipareigojimus, turinį, taip pat tvarką, pagal kurią užtikrinamas šių taisyklių laikymasis, kadangi pagal Duomenų apsaugos direktyvos 25 straipsnio 2 dalį ji privalo atsižvelgti į visas aplinkybes, susijusias su asmens duomenų perdavimų trečiajai šaliai;

F.  kadangi tarpvalstybinių Jungtinių Valstijų ir Europos duomenų srautų mastas yra didžiausias pasaulyje ir kadangi asmens duomenų perdavimas ir keitimasis jais yra vienas iš esminių komponentų, kuriuo grindžiami glaudūs Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų ryšiai komercinėje veikloje ir teisėsaugos sektoriuje;

G.  kadangi 2015 m. spalio 6 d. savo sprendime ES Teisingumo Teismas Komisijos sprendimą dėl „saugaus uosto“ privatumo principų teikiamos apsaugos pakankamumo ir su tuo susijusių JAV Komercijos departamento pateiktų „Dažnai užduodamų klausimų“ pripažino negaliojančiu;

Įžanga

1.  pabrėžia, kad reikia saugoti pagrindines teises, įskaitant teisę į duomenų apsaugą ir į privatų gyvenimą;

2.  pabrėžia transatlantinės prekybos ir bendradarbiavimo svarbą;

3.  pabrėžia teisinio tikrumo duomenų subjektams ir duomenų valdytojams Europos Sąjungoje ir Jungtinėse Valstijose svarbą;

4.  palankiai vertina Komisijos ir JAV administracijos pastangas iš esmės pagerinti „privatumo skydo“ sistemą palyginti su paskelbtu negaliojančiu „saugaus uosto“ sprendimu;

5.  palankiai vertina sritis, kuriose apsaugos lygis padidėjo taikant „privatumo skydo“ sistemą, pavyzdžiui, mechanizmas, kuriuo užtikrinama „privatumo skydo“ sistemos priežiūra ir šiuo metu privalomos peržiūros, kaip laikomasi taisyklių išorės ar vidaus lygiu;

6.  palankiai vertina sprendimo dėl tinkamumo projekto 3 straipsnyje nustatytą apsaugą, pagal kurią ES duomenų apsaugos priežiūros institucijos pažeidimų atveju vis dar gali nutraukti asmens duomenų perdavimus „privatumo skydo“ sistemoje numatytiems duomenų valdytojams;

7.  pažymi, kad pradėjus taikyti Reglamentą JAV duomenų valdytojai turės tiesiogiai paklusti šiam Reglamentui teikdami paslaugas ES rinkoje ar stebėdami Sąjungoje esančius asmenis;

8.  pažymi, kad Junginėse Valstijose, nepaisant pastaraisiais metais dedamų pastangų, nėra horizontalaus, išsamaus vartotojų duomenų apsaugos akto;

Problemos

9.  yra susirūpinęs dėl to, kad asmenų teisių gynimo mechanizmas pagal „privatumo skydo“ sistemą yra per daug sudėtingas ir jį nelengva taikyti, ir todėl jis bus neveiksmingas (skundas valdytojui, alternatyvus ginčo sprendimas, skundas JAV Komercijos departamentui arba JAV Federalinės prekybos komisijai, pateikiamas per Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną („Privatumo skydo“ komisija JAV teisme)); primena, kad pagal 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvą 93/13/EEB vartojimo sutarčių atveju draudžiama naudoti alternatyvų ginčų sprendimą;

10.  nurodo, kad vienintelė valdytojui, pažeidusiam „privatumo skydo“ principus, taikoma nuobauda yra jo pašalinimas iš „privatumo skydo“ sąrašo, o tai negali būti laikoma iš esmės lygiaverte nuobauda ES duomenų apsaugos teisėje, visų pirma Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, nustatytoms administracinėms sankcijoms ir kitoms nuobaudoms;

11.  nurodo, kad nei JAV Federalinė prekybos komisija, nei JAV Komercijos departamentas ar alternatyvius ginčų sprendimus teikiantys subjektai neturi tyrimo įgaliojimų, kurie iš esmės yra lygiaverčiai Europos duomenų apsaugos priežiūros institucijų turimiems įgaliojimams, o tai ES Teisingumo Teismas nustatė kaip būtiną duomenų apsaugos priežiūros pagal ES pirminę teisę sąlygą;

12.  pažymi, jog VI priede (Nacionalinės žvalgybos agentūros direktoriaus tarnybos atstovo Roberto S. Litto laiške) aiškinama, kad pagal 28-ąją prezidento politikos direktyvą (toliau – PPD-28) masiškai kaupti ne JAV piliečių asmens duomenis ir komunikacijas vis dar leidžiama šešiais atvejais; pabrėžia, kad toks masinis rinkimas turi būti tik „kuo labiau pritaikytas“ ir „pagrįstas“, o tai neatitinka griežtesnių būtinybės ir proporcingumo reikalavimų, kaip nurodyta Chartijoje;

13.  palankiai vertina tai, kad į JAV valstybės departamentą kaip ES priežiūros institucijoms skirtas kontaktinis asmuo vyriausybės vykdomo sekimo klausimais yra paskirtas ombudsmenas; pažymi, jog III priede (Valstybės sekretoriaus Johno F. Kerry laiškas) nurodoma, kad ombudsmenas „niekada nepatvirtins ar nepaneigs, ar asmuo buvo sekimo tikslas“, taip pat „nepatvirtins konkrečios priemonės“ (4e dalis); yra susirūpinęs dėl to, jog ombudsmenas neturi tinkamų įgaliojimų ir reikalaujamo nepriklausomumo nuo vykdomosios valdžios, nes jis ar ji turi atsiskaityti valstybės sekretoriui;

14.  palankiai vertina tai, kad Jungtinės Valstijos priėmė 2015 m. JAV laisvės aktą, pagal kurį ribojamas Jungtinėse Valstijose JAV žvalgybos agentūrų vykdomas masinis sekimas; vis dėlto yra susirūpinęs dėl to, kad už Jungtinių Valstijų ribų JAV žvalgybos agentūrų vykdomas masinis sekimas ir ne JAV piliečių Jungtinėse Valstijose vykdomas masinis sekimas, numatomas JAV kodekse (50 antraštinės dalies 1881a dalis („702 skirsnis“)), teisiniu požiūriu nepakito;

15.  nurodo, kad „privatumo skydo“ principų teisinis statusas, kaip nurodyta II priede, ir JAV administracijos garantijos ir įsipareigojimai, išdėstyti III–V prieduose, tebėra neaiškūs; yra susirūpinęs dėl to, kad šiuos įsipareigojimus ir garantijas būsima JAV administracija gali panaikinti nepadarydama poveikio sprendimo dėl tinkamumo galiojimui;

16.  pažymi, kad Komisija neatliko jokio vertinimo, kaip paisoma ES piliečių teisių ir kaip jie apsaugomi tais atvejais, kai jų asmens duomenis pagal „privatumo skydo“ tvarką numatomas JAV duomenų valdytojas perduoda JAV teisėsaugos institucijai;

17.  atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir į duomenų apsaugos institucijų, akademinės bendruomenės narių ir privatumo bei duomenų apsaugos organizacijų patvirtintas nuomones yra susirūpinęs dėl to, kad dabartinė „privatumo skydo“ sistema gali nevisiškai atitikti Chartijos, Duomenų apsaugos direktyvos, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir ES Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo atitinkamų sprendimų reikalavimus;

Išvados

18.  yra susirūpinęs dėl to, kad dabartinė „privatumo skydo“ sistema ir teisinė padėtis Jungtinėse Valstijose nėra pakankamai pagerėjusios, palyginti su „saugaus uosto“ sistema ir todėl neužtikrina sprendimo dėl tinkamumo teisėtumo;

19.  pabrėžia, jog labai tikėtina, kad priėmus sprendimo dėl tinkamumo projektą jis vėl bus užginčytas teisme; pabrėžia, jog taip įmonėms ir asmenims sukuriama teisinio neapibrėžtumo padėtis; pažymi, kad duomenų apsaugos ekspertai ir verslo asociacijos jau pataria įmonėms naudoti kitas asmens duomenų perdavimo Jungtinėms Valstijoms priemones;

20.  ragina Komisiją tinkamai atsižvelgti į 29 straipsnio darbo grupės 2016 m. sausio mėn. nuomonę dėl sprendimo dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ tinkamumo projekto ir jos rekomendacijas visapusiškai įtraukti į teksto projektą;

21.  ragina Komisiją įtraukti dvejų metų laikino galiojimo sąlygą dėl sprendimo dėl tinkamumo galiojimo ir pradėti naujas derybas su Jungtinėmis Valstijomis dėl pagerintos sistemos remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, kad būtų užtikrinta, jog ES taikomas aukštesnis apsaugos lygis būtų visapusiškai įtrauktas į naują dokumentą;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JAV administracijai ir JAV Kongresui.

(1)

OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(2)

OL L 119, 2016 5 4, p. 1.

(3)

OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

(4)

OL C 121, 2001 4 24, p. 152.

(5)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0230.

(6)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0388.

Teisinė informacija - Privatumo politika