Процедура : 2016/2727(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0643/2016

Внесени текстове :

B8-0643/2016

Разисквания :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Гласувания :

PV 26/05/2016 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0233

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 575kWORD 88k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0623/2016
23.5.2016
PE582.664v01-00
 
B8-0643/2016

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно трансатлантическите потоци от данни (2016/2727(RSP))


Тимъти Къркхоуп, Хелга Стивънс, Даниел Далтон, Моника Маковей от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно трансатлантическите потоци от данни (2016/2727(RSP))  
B8–0643/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и членове 6, 7, 8, 11, 16, 47 и 52 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(1) (наричана по-долу „Директивата за защита на личните данни“),

–  като взе предвид Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу„ Общ регламент относно защитата на данните“)(3), и като взе предвид също така Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета(4),

–  като взе предвид Решение 2000/520/ЕО на Комисията от 26 юли 2000 г. (решението относно сферата на неприкосновеност на личния живот),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 27 ноември 2013 г. относно възстановяването на доверието в обмена на данни между ЕС и САЩ (СОМ(2013)0846),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 27 ноември 2013 г. относно функционирането на „сферата на неприкосновеност на личния живот“ („Safe Harbour“) от гледна точка на гражданите на ЕС и дружествата, установени в ЕС (съобщението относно сферата на неприкосновеност на личния живот) (COM(2013)0847),

–  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 6 октомври 2015 г. по Дело C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (EU:C:2015:650),

–  като взе предвид Закона на САЩ от 2015 г. за съдебната защита,

–  като взе предвид Закона на САЩ от 2015 г. за свободата,

–  като взе предвид реформите във връзка с разузнавателните дейности на САЩ чрез прехващане на сигнали, предвидени в президентски изпълнителен указ 28 (PPD-28),

–  като взе предвид Становище 01/2016 от 13 април 2016 г. на Работната група по член 29 относно проекта на решение относно адекватността на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че правото на неприкосновеност на личния живот и правото на сигурност са права, залегнали в Хартата на основните права, и като има предвид, че и двете права трябва да бъдат изцяло зачитани и балансирани в еднаква степен;

Б.  като има предвид, че националната сигурност е от компетентността на държавите членки, както се посочва в ДФЕС;

В.  като има предвид, че Съединените американски щати са основен партньор в икономиката и сигурността на Европейския съюз и на неговите държави членки;

Г.  като има предвид, че трансатлантическите инвестиционни отношения също са най-мащабните в света, като общият размер на средствата, които САЩ са инвестирали в Европа и Европа е инвестирала в САЩ, е около 4 трилиона щатски долара;

Д.  като има предвид, че потоците от данни между ЕС и САЩ са най-големите в световен мащаб;

Е.  като има предвид, че свободните трансгранични потоци от данни между САЩ и ЕС са от първостепенно значение за бъдещия растеж на търговията и инвестициите на САЩ и ЕС, тъй като потребителите от двете страни на Атлантическия океан все повече използват интернет при закупуването на стоки и услуги съответно от САЩ или ЕС, включително трансатлантическите сделки и услуги между стопански субекти, свободното движение на данни за вътрешно ползване в дружествата, достъпа и ползването на изчисленията в облак, както и потенциала за разширяване на търговията и инвестициите с развиващите се държави в съчетание с нарастващото използване на интернет и на онлайн продукти;

Ж.  като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП) са най-бързо разрастващият се сектор на икономиката на ЕС и че те зависят във все по-голяма степен от свободното движение на данни; като има предвид, че МСП представляват 60 % от предприятията, които зависят от Споразумението относно сферата на неприкосновеност на личния живот, което им позволи да се възползват от рационализираните и ефективните по отношение на разходите процедури за съответствие, вместо да се осланят на обременяващи и отнемащи време задължителни корпоративни правила или стандартни договорни договори;

З.  като има предвид, че Директивата на ЕС за защита на личните данни, приета през 1995 г., която урежда защитата на личните данни в ЕС, ще бъде заменена в близко бъдеще от Общия регламент относно защитата на данните; като има предвид, че съгласно Общия регламент относно защитата на данните предаването на лични данни от ЕС към трета държава може да се извършва само при определени условия, като например констатация за адекватност, която е важен механизъм, който допуска предаване на лични данни на трета държава, ако Комисията счете, че държавата осигурява достатъчна степен на защита на неприкосновеността на личния живот;

И.  като има предвид, че до момента следните държави: Андора, Аржентина, Канада, Фарьорските острови, Гърнзи, остров Ман, Джърси, Уругвай, Израел, Швейцария и Нова Зеландия бяха признати за предоставящи адекватно равнище на защита на данните, докато Съединените американски щати, Канада и Австралия бяха признати за адекватни за целите на прехвърлянето на резервационни данни на пътниците;

Й.  като има предвид, че на 26 юли 2000 г. Комисията призна принципите за „сфера на неприкосновеност на личния живот“ и често задаваните въпроси, публикувани от Министерството на търговията на САЩ, като предоставящи адекватна защита за целите на предаването на лични данни от ЕС, и като има предвид също така, че решението относно сферата на неприкосновеност на личния живот допуска прехвърлянето на лични данни от ЕС на дружества в САЩ, които са приели принципите за „сфера на неприкосновеност на личния живот“;

К.  като има предвид, че по дело C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner Съдът на Европейския съюз заключи, че констатацията на Комисията в рамката на сферата на неприкосновеност на личния живот, че САЩ осигуряват адекватно равнище на защита на личните данни от ЕС, е невалидна, с което породи спешна необходимост от приключване на преговорите относно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, за да се обезпечи правна сигурност относно начините на предаване на личните данни от ЕС на САЩ;

Л.  като има предвид, че след решението по делото Schrems Комисията поднови преговорите със САЩ за обновена рамка с оглед решаване на различните проблеми, изтъкнати от Съда на Европейския съюз и като има предвид също така, че Комисията и САЩ постигнаха съгласие по нова рамка за трансатлантическите потоци от данни на 2 февруари 2016 г., а именно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ;

М.  като има предвид, че в своето Становище 01/2016 Работната група по член 29 признава значителните подобрения, въведени с Щита за личните данни, в сравнение с решението относно „сферата на неприкосновеност на личния живот“;

Н.  като има предвид, че Законът на САЩ за съдебната защита, който предоставя на европейските граждани и на гражданите на други съюзници на САЩ правото на преразглеждане и поправяне на неточни данни за тях, държани от федерални агенции на САЩ по силата на Закона на САЩ за неприкосновеността на личния живот, беше одобрен от Камарата на представителите на 20 октомври 2015 г., приет от комисията по правосъдие на Сената на 28 януари 2016 г. и подписан от президента на САЩ Барак Обама на 24 февруари 2016 г.;

О.  като има предвид, че приемането на Закона за съдебната защита беше основното предварително условие на Европейския парламент за даване на съгласие за рамково споразумение между ЕС и САЩ и важен аспект на преговорите относно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ;

1.  подчертава, че Съединените американски щати са един от най-важните партньори на ЕС по отношение на сигурността, икономиката и споделените ценности;

2.  подчертава, че наличието на съгласувана правна рамка, като например на Щита за личните данни и рамковото споразумение за защита на данните между ЕС и САЩ, е от първостепенно значение за защитата на основните права и на неприкосновеността на личния живот на гражданите, както и за гарантиране на доверието на гражданите и доверието в трансатлантическата сигурност и икономическото сътрудничество;

3.  отбелязва, че ЕС и САЩ вече споделят важни споразумения по отношение на потоците от данни във връзка със сигурността и борбата срещу тероризма, а именно Програмата между ЕС и САЩ за проследяване на финансирането на тероризма и Споразумението между ЕС и САЩ относно резервационните данни на пътниците; отбелязва, че тези споразумения са от съществено значение за разследването и съдебното преследване на престъпления и за гарантирането на безопасността и сигурността на гражданите на САЩ и ЕС;

4.  приветства приключването на преговорите между ЕС и САЩ относно Щита за личните данни след повече от две години на преговори между Европейската комисия и Министерството на търговията на САЩ; подчертава, че е абсолютно необходимо да бъде въведена новият и подобрен Щит за личните данни, за да се създаде ясна правна рамка, правна яснота и определен набор от правила и права за действие; това е особено важна стъпка за малките и средните предприятия и за потребителите;

5.  подчертава, че правото на неприкосновеност на личния живот е право, залегнало в правните системи на ЕС и САЩ посредством Американската конституция и Хартата на гражданските права и Хартата на основните права на Европейския съюз; подчертава, че е от основно значение да бъде зачитана съвместимостта на тези две различни системи, но да не бъде изисквана пълна равностойност;

6.  приветства факта, че ЕС и САЩ са договорили новия Щит за личните данни и Рамковото споразумение за защита на данните между ЕС и САЩ през последните 12 месеца, тъй като и двете договорености представляват най-високите равнища на защита на данните и на цифрова и правна защита, която е била предлагана на гражданите на ЕС;

7.  признава, че Щитът за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ се различава съществено от рамката на сферата на неприкосновеност на личния живот, тъй като предвижда значително по-подробна документация, която налага по-конкретни задължения за дружествата, желаещи да се присъединят към рамката, включително нови проверки и баланси, които осигуряват условия за упражняване на правата на субектите на данни от ЕС, когато техните лични данни се обработват в САЩ;

8.  приветства признаването от страна на Работната група по член 29 на значителните подобрения, въведени с Щита за личните данни, в сравнение с рамката на сферата на неприкосновеност на личния живот;

9.  отбелязва опасенията, изразени от Работната група по член 29, както и нейния конструктивен подход, и освен това подчертава, че принципът на ограничаване на запазване на данните, както е посочено в становището, следва първо да бъде уточнено в Европейския съюз, тъй като положението и стандартите в ЕС са все още несигурни след решението на Съда на Европейския съюз от 2014 г.;

10.  приветства приемането на Закона за съдебната защита от Конгреса на САЩ и припомня своето поддържано от години искане за такъв акт като предпоставка за финализирането на рамковото споразумение между ЕС и САЩ и за приключването на преговорите по Щита за личните данни;

11.  подчертава значението на новия Щит за личните данни и на новото Рамково споразумение за защита на данните между ЕС и САЩ, които предоставят на потребителите, предприятията и гражданите ясна правна рамка, в която да действат, и предоставят ясен набор от права и механизмите за правна защита;

12.  отбелязва, че докато рамката на сферата на неприкосновеност на личния живот не се позовава на никакви специфични ограничения относно достъпа на правителството на САЩ до данни, предавани на САЩ, документацията по рамката на Щита за личните данни вече включва обвързващи ангажименти от страна на правителството на САЩ под формата на писма от директора на Националната разузнавателна служба, държавния секретар на САЩ и Министерството на правосъдието на САЩ;

13.  подчертава, че от 2013 г. насам Конгресът и администрацията на САЩ приеха повече от двадесет реформи на законите и програмите за наблюдение, включително Закона на САЩ за свободата, който забранява събирането на масиви от данни, Президентския изпълнителен указ 28, който прави защитата на неприкосновеността на личния живот и гражданските свободи на лицата извън САЩ неразделна част от политиката на САЩ за наблюдение, измененията на Закона на САЩ за наблюдение на чуждите разузнавателни служби и Закона за съдебната защита, който прави мерките за осигуряване на защита на данните приложими за гражданите на ЕС; подчертава, че тези реформи доведоха до повишаване на правата и на неприкосновеността на личния живот на гражданите на САЩ и ЕС с цел достигане на стандартите за адекватност, изисквани от ЕС;

14.  приветства неотдавнашните инициативи, предприети от администрацията на САЩ и Конгреса на САЩ, като например Закона за защита на електронната поща, който беше единодушно одобрен от Камарата на представителите през април 2016 г. и който изменя Закона за неприкосновеността на електронните съобщения от 1986 г. (ECPA), както и приемането от Камарата на представителите през януари 2016 г. и от Сената през март 2016 г. на Закона за подобряване на свободата на информацията (FOIA);

15.  приветства създаването на механизма на омбудсман в рамките на Държавния департамент на САЩ, който ще бъде независим от службите за национална сигурност и ще спомогне за осигуряването на индивидуална защита и независим надзор;

16.  приветства факта, че по силата на новата рамка на Щита за личните данни на субектите на данни от ЕС се предлагат няколко възможности за правна защита за използването на техните данни;

17.  подчертава, че правният вакуум, като например това, което се случи след съдебното решение по делото Schrems, следва да не бъде допускан отново, и във връзка с това подчертава, че Комисията носи отговорност за извършването на задълбочен преглед на всички аспекти на правната договореност, по-специално въздействието върху основните права и неприкосновеността на личния живот;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на Конгреса и на администрацията на САЩ.

(1)

ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(2)

ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60.

(3)

ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89.

Правна информация - Политика за поверителност