Postup : 2016/2727(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0643/2016

Předložené texty :

B8-0643/2016

Rozpravy :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Hlasování :

PV 26/05/2016 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0233

NÁVRH USNESENÍ
PDF 272kWORD 84k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0623/2016
23.5.2016
PE582.664v01-00
 
B8-0643/2016

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o transatlantických tocích údajů (2016/2727(RSP))


Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Daniel Dalton, Monica Macovei za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o transatlantických tocích údajů (2016/2727(RSP))  
B8-0643/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU) a články 6, 7, 8, 11, 16, 47 a 52 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(1) (dále jen „směrnice o ochraně osobních údajů“),

–  s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech(2),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(3)a na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Komise 2000/520/ES ze dne 26. července 2000 (rozhodnutí o bezpečném přístavu),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 27. listopadu 2013 o obnovení důvěry v tok údajů mezi EU a Spojenými státy (COM(2013)846),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 27. listopadu 2013 o fungování bezpečného přístavu z hlediska občanů EU a společností usazených v EU (COM(2013)847),

–  s ohledem na rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 6. října 2015 ve věci C-362/14 Maximillian Schrems v komisař pro ochranu údajů (EU:C:2015:650),

–  s ohledem na zákon USA o soudní nápravě z roku 2015,

–  s ohledem na zákon USA o svobodě z roku 2015,

–  s ohledem na reformy činností zpravodajských služeb USA stanovené v prezidentské směrnici o politice č. 28 (PPD-28),

–  s ohledem na stanovisko pracovní skupiny zřízené podle článku 29 01/2016 ze dne 13. dubna 2016 k rozhodnutí ve věci přiměřenosti návrhu systému EU–USA na ochranu soukromí,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že právo na soukromí i právo na bezpečí jsou zakotvena v Listině základních práv, a že obě práva je třeba plně respektovat a rovnocenně vyvážit;

B.  vzhledem k tomu, že vnitrostátní bezpečnost spadá do působnosti členských států, jak je stanoveno ve SFEU;

C.  vzhledem k tomu, že Spojené státy jsou klíčovým partnerem Evropské unie a jejích členských států jak v oblasti hospodářství, tak bezpečnosti;

D.  vzhledem k tomu, že transatlantické investice jsou nejvyšší na světě – celkový objem vzájemných investic USA a Evropy má hodnotu přibližně 4 biliony USD;

E.  vzhledem k tomu, že toky údajů mezi EU a USA jsou globálně zdaleka největší;

F.  vzhledem k tomu, že volné přeshraniční toky údajů mezi USA a EU jsou pro budoucí růst obchodu a investic USA a EU klíčové, protože uživatelé na obou březích Atlantiku stále více využívají internet k nákupu zboží a služeb na trhu na druhé straně, včetně transatlantických transakcí a poskytování služeb mezi podniky, volného toku údajů pro vnitropodnikové účely a přístupu a využívání cloudu i potenciálu k rozšíření obchodu a investic s rozvojovým světem, který stále více využívá internet i online produkty;

G.  vzhledem k tomu, že malé a střední podniky (MSP) představují nejrychleji rostoucí odvětví hospodářství EU a stále více závisí na volném toku údajů; vzhledem k tomu, že MSP představovaly 60 % společností, které spoléhaly na dohodu o bezpečném přístavu, jež jim umožňovala využívat zjednodušených a nákladově efektivních postupů prokazování souladu s požadavky namísto povinnosti řídit se zatěžujícími a časově náročnými závaznými předpisy pro podniky nebo standardními smluvními ustanoveními;

H.  vzhledem k tomu, že směrnici EU o ochraně údajů, která byla přijata v roce 1995 a upravuje ochranu osobních údajů v EU, má v blízké budoucnosti nahradit obecné nařízení o ochraně údajů; vzhledem k tomu, že toto obecné nařízení o ochraně údajů stanoví, že předávání osobních údajů z EU do třetí země je možné pouze za zvláštních podmínek, jako je potvrzení odpovídající míry ochrany, což je důležitý mechanismus, který umožňuje předávání osobních údajů třetí zemi, pokud Komise shledá, že je v této zemi zajištěna odpovídající míra ochrany soukromí;

I.  vzhledem k tomu, že dosud byly příjemci zajišťujícími odpovídající míru ochrany údajů shledány tyto země: Andorra, Argentina, Kanada, Faerské ostrovy, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Uruguay, Izrael, Švýcarsko a Nový Zéland a Spojené státy americké, Kanada a Austrálie byly shledány odpovídajícími příjemci pro účely předávání jmenné evidence cestujících;

J.  vzhledem k tomu, že Komise dne 26. července 2000 uznala, že zásady bezpečného přístavu v oblasti ochrany soukromí a často pokládané otázky, které vydalo ministerstvo obchodu USA, skýtají odpovídající ochranu pro předávání osobních údajů z EU, a že toto rozhodnutí o bezpečném přístavu umožnilo předávání osobních údajů z EU společnostem v USA, které se zavázaly k dodržování zásad bezpečného přístavu;

K.  vzhledem k tomu, že ve věci C-362/14 Maximillian Schrems v komisař pro ochranu údajů dospěl Evropský soudní dvůr k závěru, že zjištění Komise, že v rámci konceptu bezpečného přístavu je v USA zajištěna odpovídající míra ochrany osobních údajů z EU, je neopodstatněné, a vznikla tak naléhavá potřeba uzavřít jednání o systému EU–USA na ochranu soukromí, aby byla zajištěna právní jistota ve věci toho, jak by měly být předávány osobní údaje z EU do USA;

L.  vzhledem k tomu, že po vydání rozsudku ve věci Schrems Komise obnovila jednání s USA o novém rámci, který by rozptýlil obavy, jež formuloval Evropský soudní dvůr, a že Komise a USA se dne 2. února 2016 dohodly na novém rámci pro transatlantické toky údajů, na tzv. systému EU–USA na ochranu soukromí;

M.  vzhledem k tomu, že pracovní skupina zřízená na základě článku 29 ve svém stanovisku 01/2016 uvítala výrazná zlepšení, která tento systém na ochranu soukromí přinesl ve srovnání s rozhodnutím o bezpečném přístavu;

N.  vzhledem k tomu, že americký zákon o soudní nápravě, který dává evropským občanům a občanům dalších spojenců USA právo prohlédnout si informace, které o nich mají americké federální agentury na základě amerického zákona o ochraně soukromí, a nesprávné informace opravit, přijala Sněmovna reprezentantů dne 20. října 2015, poté jej dne 28. ledna 2016 v schválil senátní výbor pro soudnictví a dne 24. února 2016 jej podepsal prezident USA Barack Obama;

O.  vzhledem k tomu, že přijetí zákona o soudní nápravě bylo pro Evropský parlament zásadní podmínkou pro udělení souhlasu s uzavřením zastřešující dohody mezi EU a USA a důležitým aspektem při jednání o systému EU-USA na ochranu soukromí;

1.  zdůrazňuje, že Spojené státy jsou jedním z nejvýznamnějších partnerů EU, pokud jde o bezpečnost, hospodářství a sdílené hodnoty;

2.  zdůrazňuje, že dohodnutý právní rámec, jako je systém na ochranu soukromí a zastřešující dohoda mezi EU a USA o ochraně údajů, je nezbytný k dodržování základních práv a soukromí občanů a k zajištění důvěry občanů v transatlantickou bezpečnost a hospodářskou spolupráci EU a USA;

3.  konstatuje, že EU a USA již uzavřely klíčové dohody týkající se toků údajů v souvislosti s bezpečností a bojem proti terorismu, konkrétně program EU-USA pro sledování financování terorismu a dohodu o jmenné evidenci cestujících mezi EU a USA; konstatuje, že tyto dohody jsou zásadní pro vyšetřování a stíhání trestných činů a pro zajištění bezpečnosti a ochrany občanů USA a EU;

4.  vítá uzavření jednání mezi EU a USA o systému na ochranu soukromí po více než dvouletém vyjednávání mezi Komisí a ministerstvem obchodu USA; zdůrazňuje, že je absolutně nezbytné zavést nový, vylepšený systém na ochranu soukromí, který by stanovil jasný právní rámec, zajistil právní jistotu a definoval soubor pravidel a práv, které je třeba dodržovat; to je důležitý krok zejména pro malé a střední podniky a pro spotřebitele;

5.  zdůrazňuje, že právo na soukromí je právem zakotveným v právních systémech jak USA, tak EU, a to prostřednictvím americké ústavy a její Listiny práv a Listiny základních práv Evropské unie; zdůrazňuje, že je klíčové dodržovat slučitelnost těchto dvou odlišných systémů, avšak nelze požadovat jejich úplnou rovnocennost;

6.  vítá skutečnost, že EU a USA v posledních dvanácti měsících vyjednaly nový systém na ochranu soukromí a zastřešující dohodu mezi EU a USA o ochraně údajů, které představují nejvyšší úroveň ochrany údajů a digitální a právní ochrany, jež byly občanům EU kdy poskytnuty;

7.  konstatuje, že systém na ochranu soukromí EU-USA se značně liší od rámce bezpečného přístavu, protože obsahuje mnohem podrobnější dokumentaci, jež stanoví konkrétnější povinnosti pro společnosti, které se chtějí do tohoto rámce zapojit, včetně nového systému brzd a protivah, který subjektům údajů z EU zajišťuje možnost uplatňovat jejich práva, když jsou jejich údaje zpracovávány v USA;

8.  vitá skutečnost, že pracovní skupina zřízená na základě článku 29 ve svém stanovisku 01/2016 uvítala výrazná zlepšení, která systém na ochranu soukromí přinesl ve srovnání s rámcem bezpečného přístavu;

9.  bere na vědomí obavy, které vznesla pracovní skupina zřízená na základě článku 29, i její konstruktivní přístup a dále zdůrazňuje, že zásadu omezeného uchovávání údajů uvedenou ve stanovisku je nejprve třeba vyjasnit v Evropské unii, protože situace a standardy v EU jsou po rozhodnutí Evropského soudního dvora z roku 2014 dosud nejisté;

10.  vítá skutečnost, že Kongres USA přijal zákon o soudní nápravě, a připomíná, že podobný zákon již dlouhou dobu požadoval jako nutný předpoklad pro dokončení schvalování zastřešující dohody mezi EU a USA a pro uzavření jednání o systému na ochranu soukromí;

11.  zdůrazňuje význam nového systému na ochranu soukromí i nové zastřešující dohody mezi EU a USA o ochraně údajů, které spotřebitelům, podnikům a občanům poskytují jasný právní rámec, v němž se mohou pohybovat, a stanoví jasný soubor práv a mechanismy řešení sporů;

12.  konstatuje, že zatímco rámec bezpečného přístavu nestanovil žádná konkrétní omezení pro přístup vlády USA k údajům předávaným do USA, dokumentace rámce systému na ochranu soukromí nyní zahrnuje právoplatné závazky vlády USA v podobě dopisů ředitele národního zpravodajství, ministra zahraničí a ministerstva spravedlnosti USA;

13.  zdůrazňuje, že od roku 2013 přijaly Kongres a vláda USA přes dva tucty novel zákonů a programů týkajících se sledování komunikace, včetně zákona USA o svobodě, který zakazuje hromadné shromažďování údajů, prezidentské směrnice o politice č. 28, která činí ochranu práv na soukromí a občanských svobod osob mimo USA nedílnou součástí americké politiky v oblasti sledování komunikace, změn zákona USA o zahraniční zpravodajské činnosti a zákona o soudní nápravě, který rozšiřuje opatření v oblasti ochrany údajů i na občany EU; zdůrazňuje, že tyto reformy posílily práva i soukromí občanů USA a EU a dosahují standardů odpovídající ochrany požadovaných Evropskou unií;

14.  vítá velmi nedávné iniciativy, s nimiž přišly vláda USA a Kongres USA, jako je zákon o soukromém charakteru elektronické pošty, který byl jednomyslně schválen Sněmovnou reprezentantů v dubnu 2016 a který novelizuje zákon o ochraně údajů v elektronických komunikacích (ECPA) z roku 1986, a také zákon o větší svobodě informací (FOIA), který v březnu 2016 přijal Senát;

15.  vítá zřízení mechanismu veřejného ochránce práv v rámci ministerstva zahraničí USA, který bude nezávislý na vnitrostátních bezpečnostních službách a pomůže zajišťovat individuální nápravu a nezávislý dohled;

16.  vítá skutečnost, že v rámci systému na ochranu soukromí se subjektům údajů z EU nabízí několik možností právní nápravy;

17.  zdůrazňuje, že takové právní vakuum, které vzniklo po rozhodnutí ve věci Schrems, by se již nemělo opakovat, a zdůrazňuje proto, že je povinností Komise provést hloubkový přezkum všech aspektů tohoto právního uspořádání, a zejména jeho dopadu na základní práva a soukromí;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Kongresu a vládě USA.

(1)

Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)

Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60.

(3)

Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89.

Právní upozornění - Ochrana soukromí