Διαδικασία : 2016/2727(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0643/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0643/2016

Συζήτηση :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2016 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0233

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 511kWORD 89k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0623/2016
23.5.2016
PE582.664v01-00
 
B8-0643/2016

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων (2016/2727(RSP))


Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Daniel Dalton, Monica Macovei εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων (2016/2727(RSP))  
B8-0643/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τα άρθρα 6, 7, 8, 11, 16, 47 και 52 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(1) (στο εξής «η οδηγία για την προστασία των δεδομένων»),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)(3), και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής 2000/520/ΕΚ, της 26ης Ιουλίου 2000 (απόφαση περί ασφαλούς λιμένα),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 27ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη ροή δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (COM(2013)846),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 27ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με τη λειτουργία του ασφαλούς λιμένα από την προοπτική των πολιτών της ΕΕ και των εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ (την ανακοίνωση περί ασφαλούς λιμένα) (COM(2013)0847),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 6ης Οκτωβρίου 2015, στην υπόθεση C-362/14 Maximillian Schrems κατά Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων (EΕ:C:2015:650),

–  έχοντας υπόψη τον νόμο περί δικαστικής προσφυγής του 2015,

–  έχοντας υπόψη τον αμερικανικό νόμο περί ελευθερίας του 2015,

–  έχοντας υπόψη τις μεταρρυθμίσεις των δραστηριοτήτων συλλογής πληροφοριών σημάτων των ΗΠΑ που ορίζονται στην προεδρική οδηγία πολιτικής αριθ. 28 (PPD-28),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη 01/2016 της ομάδας εργασίας που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29, με ημερομηνία 13 Απριλίου 2016, σχετικά με το σχέδιο απόφασης επάρκειας για την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και το δικαίωμα στην ασφάλεια κατοχυρώνονται αμφότερα από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα δύο δικαιώματα πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά και να ισορροπούνται εξίσου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική ασφάλεια ανήκει στην ευθύνη του εκάστοτε κράτους μέλους, όπως προβλέπει η ΣΛΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βασικός εταίρος τόσο στην οικονομία όσο και στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατλαντικές επενδυτικές σχέσεις είναι οι μεγαλύτερες παγκοσμίως, καθώς το σύνολο των ποσών που έχουν επενδύσει αμοιβαίως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη ανέρχονται σε 4 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ροές δεδομένων μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ είναι μακράν οι μεγαλύτερες παγκοσμίως·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία στις διασυνοριακές ροές δεδομένων μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ είναι ουσιώδεις για τη μελλοντική μεγέθυνση του εμπορίου και των επενδύσεων των ΗΠΑ και της ΕΕ, καθώς οι καταναλωτές από τις δύο μεριές του Ατλαντικού χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το διαδίκτυο για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών του ενός από τον άλλον, συμπεριλαμβανομένων των διατλαντικών συναλλαγών και υπηρεσιών από επιχείρηση σε επιχείρηση, της ελεύθερης ροής δεδομένων για ενδο-εταιρικούς σκοπούς, της πρόσβασης στο υπολογιστικό νέφος και της χρήσης του, καθώς και των δυνατοτήτων να διευρυνθούν το εμπόριο και οι επενδύσεις με τον αναπτυσσόμενο κόσμο με την αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου και των προϊόντων που διακινούνται διαδικτυακά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα της ενωσιακής οικονομίας και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ελεύθερη ροή δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αντιστοιχούν στο 60% των εταιρειών που εξαρτώνται από τη συμφωνία περί ασφαλούς λιμένα, η οποία τούς επέτρεψε να αντλήσουν οφέλη από τις εναρμονισμένες και χαμηλού κόστους διαδικασίες συμμόρφωσης αντί να βασίζονται σε γραφειοκρατικούς και χρονοβόρους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες ή τυποποιημένες συμβάσεις·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία περί προστασίας των δεδομένων που εγκρίθηκε το 1995 και διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ πρόκειται να αντικατασταθεί στο εγγύς μέλλον από τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΓΚΠΔ προβλέπει ότι η μεταφορά προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ σε τρίτη χώρα μπορεί να γίνει μόνο υπό συγκεκριμένους όρους όπως η διαπίστωση επάρκειας, η οποία είναι σημαντικός μηχανισμός που επιτρέπει τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα αν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η εν λόγω χώρα παρέχει επαρκές επίπεδο ιδιωτικότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής οι ακόλουθες χώρες: Ανδόρα, Αργεντινή, Καναδάς, νήσοι Φερόες, Γκέρνσεϊ, νήσος του Μαν, Τζέρσεϋ, Ουρουγουάη, Ισραήλ, Ελβετία και Νέα Ζηλανδία, έχει αναγνωριστεί ότι παρέχουν επαρκή επίπεδα προστασίας δεδομένων, οι δε Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία έχει αναγνωριστεί ότι είναι επαρκείς για τους σκοπούς της διαβίβασης καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στις 26 Ιουλίου 2000, αναγνώρισε ότι οι αρχές ασφαλούς λιμένα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και οι συχνές ερωτήσεις που εκδίδονται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ παρέχουν επαρκή προστασία για τους σκοπούς της διαβίβασης προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση σχετικά με τον ασφαλή λιμένα επέτρεψε τη διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών από την ΕΕ σε εταιρείες εντός των ΗΠΑ που έχουν συνυπογράψει τις αρχές του ασφαλούς λιμένα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την υπόθεση C-362/14 Maximillian Schrems κατά Επιτρόπου για την Προστασία των Δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο συμπέρανε ότι η διαπίστωση της Επιτροπής για το πλαίσιο του ασφαλούς λιμένα κατά την οποία οι ΗΠΑ παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ δεν ισχύει, πράγμα που πυροδότησε την επείγουσα ανάγκη να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ, προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου σχετικά με το πώς πρέπει να διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα από την ΕΕ στις ΗΠΑ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόφαση Schrems η Επιτροπή επανέλαβε τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για ένα ανανεωμένο πλαίσιο με στόχο την αντιμετώπιση των ανησυχιών που καθορίζονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και οι ΗΠΑ συμφώνησαν, στις 2 Φεβρουαρίου 2016, επί ενός νέου πλαισίου για τις διατλαντικές ροές δεδομένων, την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη γνώμη της 01/2016 η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις σημαντικές βελτιώσεις που επέφερε η ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής σε σχέση με την απόφαση για τον ασφαλή λιμένα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος των ΗΠΑ περί δικαστικής προσφυγής, ο οποίος παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες και τους πολίτες των συμμάχων των ΗΠΑ το δικαίωμα να εξετάζουν και να διορθώνουν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με το άτομό τους οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή των ομοσπονδιακών υπηρεσιών των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του νόμου των ΗΠΑ περί ιδιωτικότητας, εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 20 Οκτωβρίου 2015, ψηφίστηκε από την Επιτροπή Δικαιοσύνης της Γερουσίας στις 28 Ιανουαρίου 2016 και υπεγράφη από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα στις 24 Φεβρουαρίου 2016·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του νόμου περί δικαστικής προσφυγής ήταν η βασική προϋπόθεση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δώσει τη συγκατάθεσή του στη συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ και μια σημαντική πτυχή των διαπραγματεύσεων σχετικά με την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ·

1.  τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εταίρους της ΕΕ σε ό, τι αφορά την ασφάλεια, την οικονομία και τις κοινές αξίες·

2.  τονίζει ότι ένα συμπεφωνημένο νομικό πλαίσιο όπως η ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και η συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών και για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη διατλαντική συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ στους τομείς ασφάλειας και οικονομίας·

3.  σημειώνει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν ήδη συμφωνίες ζωτικής σημασίας όσον αφορά τις ροές δεδομένων σε σχέση με την ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δηλαδή το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ και τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών· επισημαίνει ότι οι συμφωνίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τη διερεύνηση και δίωξη ποινικών αδικημάτων και για την κατοχύρωση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών των ΗΠΑ και της ΕΕ·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής μετά από περισσότερο από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων μεταξύ της Επιτροπής και του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ· τονίζει ότι είναι απολύτως αναγκαίο να τεθεί σε εφαρμογή η νέα, βελτιωμένη ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, προκειμένου να εξασφαλιστούν ένα σαφές νομικό πλαίσιο, η νομική σαφήνεια και μια καθορισμένη δέσμη κανόνων και δικαιωμάτων ως βάση λειτουργίας· πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές·

5.  τονίζει ότι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα αποτελεί δικαίωμα που κατοχυρώνεται στα νομικά συστήματα τόσο των ΗΠΑ όσο και της ΕΕ, μέσω του αμερικανικού Συντάγματος και του Χάρτη Δικαιωμάτων, αφενός, και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου· τονίζει ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η συμβατότητα των εν λόγω δύο διαφορετικών συστημάτων αλλά να μην απαιτείται πλήρης ισοδυναμία·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ διαπραγματεύθηκαν τη νέα ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και τη συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων κατά τους τελευταίους 12 μήνες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν από κοινού τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας των προσωπικών δεδομένων αλλά και ψηφιακής και νομικής προστασίας που έχουν παρασχεθεί ως τώρα στους πολίτες της ΕΕ·

7.  αναγνωρίζει ότι η ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ διαφέρει ουσιαστικά από το πλαίσιο του ασφαλούς λιμένα, δεδομένου ότι προβλέπει πολύ λεπτομερέστερη τεκμηρίωση η οποία επιβάλλει πιο συγκεκριμένες υποχρεώσεις στις εταιρείες που είναι πρόθυμες να προσχωρήσουν στο πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων νέων ελέγχων και ισορροπιών, που εξασφαλίζουν ότι τα υποκείμενα των δεδομένων στην ΕΕ μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους όταν τα δεδομένα τους υφίστανται επεξεργασία στις ΗΠΑ·

8.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 αναγνώρισε τις αισθητές βελτιώσεις που επιφέρει η ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής σε σύγκριση με το πλαίσιο του ασφαλούς λιμένα·

9.  λαμβάνει υπό σημείωση τις ανησυχίες που διατυπώνει η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 και την εποικοδομητική της προσέγγιση και περαιτέρω τονίζει ότι η αρχή του περιορισμού της διατήρησης δεδομένων, όπως αναφέρεται στη γνώμη, πρέπει πρώτα να αποσαφηνιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι η κατάσταση και τα πρότυπα που ισχύουν στην ΕΕ παραμένουν ασαφή μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ το 2014·

10.  χαιρετίζει την έγκριση του νόμου περί δικαστικής προσφυγής από το Κογκρέσο των ΗΠΑ και υπενθυμίζει το από μακρού αίτημά του για τη θέσπιση τέτοιου νόμου ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της συμφωνίας-πλαισίου ΕΕ-ΗΠΑ και για την περάτωση των διαπραγματεύσεων με θέμα την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής·

11.  τονίζει τη σημασία της νέας ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής και τη νέα συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων, οι οποίες παρέχουν στους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες ένα σαφές νομικό πλαίσιο εντός του οποίου θα λειτουργούν, παρέχει δε ένα σαφές πλαίσιο δικαιωμάτων και μηχανισμών προσφυγής·

12.  παρατηρεί ότι, ενώ το πλαίσιο του Ασφαλούς Λιμένα δεν αναφερόταν σε κανέναν περιορισμό σχετικά με την πρόσβαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε δεδομένα που διαβιβάζονται στις ΗΠΑ, η τεκμηρίωση του πλαισίου της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτική ζωή περιέχει πλέον δεσμευτικές υποχρεώσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ υπό τη μορφή επιστολών από τον επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ·

13.  τονίζει ότι μετά το 2013 το Κογκρέσο και η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχουν προβεί σε περισσότερες από 20 μεταρρυθμίσεις των νόμων και των προγραμμάτων που αφορούν την επιτήρηση, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού νόμου περί ελευθερίας, ο οποίος απαγορεύει τη μαζική συγκέντρωση δεδομένων, της προεδρικής οδηγίας περί χάραξης πολιτικής αριθ. 28 (Presidential Policy Directive 28), η οποία καθιστά την προστασία των δικαιωμάτων στην ιδιωτικότητα και των ατομικών ελευθεριών προσώπων εκτός ΗΠΑ αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής παρακολουθήσεων των ΗΠΑ, των τροποποιήσεων του νόμου για την παρακολούθηση ξένων υπηρεσιών πληροφοριών και του νόμου περί δικαστικής προσφυγής, ο οποίος επεκτείνει τα μέτρα προστασίας δεδομένων σε πολίτες της ΕΕ· τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές ενίσχυσαν τα δικαιώματα και την ιδιωτική ζωή των πολιτών της ΕΕ και των ΗΠΑ, προκειμένου να επιτευχθούν τα πρότυπα επάρκειας που απαιτεί η ΕΕ·

14.  χαιρετίζει τις πολύ πρόσφατες πρωτοβουλίες που έλαβαν η κυβέρνηση των ΗΠΑ και το Κογκρέσο των ΗΠΑ όπως το νομοσχέδιο για την ιδιωτικότητα των ηλεμηνυμάτων, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Απρίλιο του 2016 και τροποποιεί τον νόμο για την ιδιωτικότητα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ECPA) του 1986, καθώς και την έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τον Ιανουάριο του 2016, και από τη Γερουσία, τον Μάρτιο του 2016, τον νόμο για τις βελτιώσεις στην ελευθερία πληροφόρησης (Freedom of Information Improvement Act)·

15.  χαιρετίζει τη δημιουργία μηχανισμού Διαμεσολαβητή εντός του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος από τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας και θα βοηθήσει στο να εξασφαλίζονται η ατομική προσφυγή και η ανεξάρτητη εποπτεία·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο νέο πλαίσιο προστασίας της ιδιωτικής ζωής τα υποκείμενα των δεδομένων στην ΕΕ αποκτούν διάφορες δυνατότητες δικαστικής προσφυγής για τη χρήση των δεδομένων τους·

17.  τονίζει ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί ένα κενό δικαίου όπως μετά την απόφαση Schrems και τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε διεξοδική επανεξέταση όλων των πτυχών του νομικού πλαισίου ρυθμίσεων, ιδίως του αντικτύπου του στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιδιωτική ζωή·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

(1)

ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(2)

ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60.

(3)

ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 119 της, 4.5.2016, σ. 89.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου