Postupak : 2016/2727(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0643/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0643/2016

Rasprave :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Glasovanja :

PV 26/05/2016 - 6.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0233

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 250kWORD 86k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0623/2016
23.5.2016
PE582.664v01-00
 
B8-0643/2016

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o transatlantskom protoku podataka (2016/2727(RSP))


Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Daniel Dalton, Monica Macovei u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o transatlantskom protoku podataka (2016/2727(RSP))  
B8-0643/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji (UEU), Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i članke 6., 7., 8., 11., 16., 47. i 52. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir Direktivu 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka(1) (dalje u tekstu „Direktiva o zaštiti podataka”),

–  uzimajući u obzir Okvirnu odluku Vijeća 2008/977/PUP od 27. studenog 2008. o zaštiti osobnih podataka koji se obrađuju u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)(3) i Direktivu (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Komisije 2000/520/EZ od 26. srpnja (Odluka o „sigurnoj luci”),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije Europskom parlamentu i Vijeću od 27. studenog 2013. o ponovnoj uspostavi povjerenja u protoku podataka između EU-a i SAD-a (COM(2013)0846),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije Europskom parlamentu i Vijeću od 27. studenog 2013. o funkcioniranju „sigurne luke” iz perspektive građana EU-a i poduzeća s poslovnim nastanom u Europskoj uniji (Komunikacije o „sigurnoj luci”) (COM(2013)0847),

–  uzimajući u obzir presudu Suda Europske unije od 6. listopada 2015. u predmetu C-362/14 Maximillian Schrems protiv povjerenika za zaštitu podataka (EU:C:2015:650),

–  uzimajući u obzir Zakon o pravosudnoj zaštiti iz 2015.,

–  uzimajući u obzir Zakon SAD-a o slobodi iz 2015.,

–  uzimajući u obzir reforme o američkim aktivnostima prikupljanja informacija elektroničkim izviđanjem utvrđene Predsjedničkim ukazom 28 (PPD-28),

–  uzimajući u obzir Mišljenje 01/2016 Radne skupine za zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od 13. travnja 2016. o nacrtu odluke o odgovarajućoj razini zaštite privatnosti između EU-a i SAD-a,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su pravo na privatnost i pravo na sigurnost utvrđeni u Povelji o temeljnim pravima te se oba prava moraju u potpunosti poštovati i biti podjednako uravnotežena;

B.  budući da je nacionalna sigurnost u nadležnosti države članice, kako je navedeno u UFEU-u;

C.  budući da su Sjedinjene Države važan partner i u području gospodarstva i u području sigurnosti Europske unije i njezinih država članica;

D.  budući da je transatlantsko ulaganje najveće ulaganje na svijetu s obzirom na to da vrijednost međusobnog ulaganja SAD-a i EU-a iznosi oko 4 bilijuna dolara;

E.  budući da je protok podataka između SAD-a i EU-a daleko najveći na svijetu;

F.  budući da je slobodan prekogranični protok podataka između SAD-a i EU-a nužan za budući rast trgovine i ulaganja SAD-a i EU-a, s obzirom na to da se potrošači s obje strane Atlantika sve više služe internetom za kupovinu robe i usluga s europskog i američkog tržišta, uključujući transatlantske transakcije i usluge među poduzećima, slobodan protok podataka za potrebe unutar poduzeća te pristup „oblaku” i upotreba „oblaka, te s obzirom na potencijal širenja trgovine i ulaganja u zemljama u razvoju, uza sve veću upotrebu interneta i proizvoda na internetu;

G.  budući da su mala i srednja poduzeća najveći rastući sektor gospodarstva EU-a te sve više ovise o slobodnom protoku podataka; budući da su mala i srednja poduzeća činila 60 % trgovačkih društava koja su se oslanjala na Sporazum o „sigurnoj luci” koji im je omogućavao korist od pojednostavljenih i isplativih zahtjeva za usklađenost umjesto opterećujućih i dugotrajnih obvezujućih korporativnih pravila ili standardnih ugovornih klauzula;

H.  budući da će Direktivu EU-a o zaštiti podataka koja je donesena 1995. i kojom se uređuje zaštita osobnih podataka u EU-u u skoroj budućnosti zamijeniti Opća uredba o zaštiti podataka; budući da je tom uredbom prijenos osobnih podatka iz EU-a u treću zemlju predviđen samo pod određenim uvjetima kao što je utvrđivanje odgovarajuće razine zaštite podataka, koje je važan mehanizam kojim se omogućava prijenos osobnih podataka u treću zemlju ako je Europska komisija za tu zemlju utvrdila da pruža odgovarajuću razinu zaštite privatnosti;

I.  budući da se za Andoru, Argentinu, Kanadu, Farske Otoke, Guernsey, Otok Man, Jersey, Urugvaj, Izrael, Švicarsku i Novi Zeland utvrdilo da pružaju odgovarajuću razinu zaštite podataka, a za SAD, Kanadu i Australiju utvrđeno je da su prikladne za prijenos podataka o evidenciji imena putnika;

J.  budući da je Komisija 26. srpnja 2000. utvrdila da načela privatnosti Sporazuma o „sigurnoj luci” i učestala pitanja koja je izdalo Ministarstvo trgovine pružaju odgovarajuću razinu zaštite za prijenos osobnih podataka iz EU-a te da se tom Odlukom o „sigurnoj luci” omogućio prijenos osobnih podataka iz EU-a poduzećima u SAD-u koja su se obvezala poštovati načela Sporazuma o „sigurnoj luci”;

K.  budući da je u predmetu C-362/14 Maximilian Schrems protiv povjerenika za zaštitu podataka Sud Europske unije zaključio da tvrdnja Komisije da SAD u okviru Sporazuma o „sigurnoj luci” pruža odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka iz EU-a nije valjana, što je potaknulo hitnu potrebu za zaključenjem pregovora o Sporazumu između EU-a i SAD-a o zaštiti privatnosti kako bi se osigurala pravna sigurnost u vezi s načinom prijenosa osobnih podataka iz EU-a u SAD;

L.  budući da je nakon odluke u predmetu Schrems Komisija nastavila pregovore sa SAD-om o obnovljenom okviru u cilju razmatranja pitanja koja je iznio Sud Europske unije te da su Komisija i SAD 2. veljače 2016. dogovorili novi okvir za transatlantski protok podataka, odnosno Sporazum između EU-a i SAD-a o zaštiti privatnosti (en. Privacy Shield);

M.  budući da je u svom Mišljenju 01/2016 Radna skupina za zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka pozdravila znatan napredak ostvaren u Sporazumu o zaštiti privatnosti u odnosu na Odluku o „sigurnoj luci”;

N.  budući da je Zakon o pravosudnoj zaštiti, kojim se europskim građanima i građanima saveznika SAD-a daje pravo da revidiraju i isprave netočne podatke koje federalna tijela SAD-a u skladu sa Zakonom o privatnosti SAD-a posjeduju o njima, usvojen u Zastupničkom domu 20. listopada 2015., potom ga je 28. siječnja 2016. izglasao Pravosudni odbor Senata te ga je 24. veljače 2016. potpisao predsjednik SAD-a Barack Obama;

O.  budući da je donošenje Zakona o pravosudnoj zaštiti bio vrlo važan preduvjet Europskog parlamenta za odobrenje Krovnog sporazuma EU-a i SAD-a te je važan aspekt pregovora o Sporazumu EU-a i SAD-a o zaštiti privatnosti;

1.  ističe da je SAD jedan od najvažnijih partnera EU-a kada je riječ o sigurnosti, gospodarstvu i zajedničkim vrijednostima;

2.  ističe da je dogovoreni pravni okvir, poput Sporazuma o zaštiti privatnosti i Krovnog sporazuma EU-a i SAD-a o zaštiti podataka, nužan kako bi se poštovala temeljna prava i privatnost građana te kako bi se osiguralo povjerenje građana u transatlantsku sigurnost i ekonomsku suradnju između EU-a i SAD-a;

3.  uviđa da EU i SAD već dijele ključne sporazume o protoku podataka u području sigurnosti i borbe protiv terorizma, poglavito Program EU-a i SAD-a za praćenje financiranja terorizma i Sporazum o Zapisniku imena putnika između EU-a i SAD-a; primjećuje da su ti sporazumi od temeljne važnosti za provođenje istraga i progon zbog kaznenih djela te za jamčenje sigurnosti i zaštite građana SAD-a i EU-a;

4.  pozdravlja završetak pregovora između EU-a i SAD-a o Sporazumu o zaštiti privatnosti nakon više od dvije godine pregovora između Europske komisije i američkog Ministarstva trgovine; naglašava da je apsolutno važno uspostaviti novi i poboljšani Sporazum o zaštiti privatnosti kako bi se utvrdio jasan pravni okvir, pravna sigurnost i definirani niz pravila i prava prema kojima treba djelovati; to je osobito važan korak za mala i srednja poduzeća i za potrošače;

5.  ističe da je pravo na privatnost u pravnom sustavu SAD-a utvrđeno Američkim ustavom i Američkom poveljom prava, a u pravnom sustavu EU-a Poveljom Europske unije o temeljnim pravima; ističe da je nužno poštovati usklađenost tih dvaju različitih sustava, no ne i zahtijevati potpunu jednakost;

6.  pozdravlja činjenicu da su u proteklih 12 mjeseci EU i SAD zaključili Sporazum o zaštiti privatnosti i Krovni sporazum EU-a i SAD-a o zaštiti podataka, koji oba nude najveću razinu privatnosti podataka te digitalne i pravne zaštite koja je dosad ponuđena građanima EU-a;

7.  potvrđuje da se Sporazum EU-a i SAD-a o zaštiti privatnosti znatno razlikuje od Okvira o „sigurnoj luci”; njime se predviđa znatno detaljnija dokumentacija kojom se nameću specifičnije obveze trgovačkim društvima koja su voljna pridružiti se okviru, te obuhvaća novi mehanizam kontrole kojim se jamči poštovanje prava građana EU-a čiji se podaci obrađuju u SAD-u;

8.  pozdravlja činjenicu da je Radna skupina za zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka potvrdila znatan napredak ostvaren u Sporazumu o zaštiti privatnosti u usporedbi s Okvirom o „sigurnoj luci”;

9.  prima na znanje zabrinutost Radne skupine za zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i njezin konstruktivan pristup te dodatno naglašava da bi načelo zadržavanja podataka, kako se navodi u mišljenju, trebalo ponajprije razjasniti u Europskoj uniji s obzirom na to da su situacija i standardi u EU-u još uvijek nejasni nakon presude Suda Europske unije iz 2014.;

10.  pozdravlja činjenicu da je američki Kongres donio Zakon o pravosudnoj zaštiti te podsjeća na dugotrajan zahtjev za donošenjem takvog zakona kao preduvjeta za finalizaciju Krovnog sporazuma između EU-a i SAD-a te zaključenje pregovora o Sporazumu o zaštiti privatnosti;

11.  naglašava važnost novog Sporazuma o zaštiti privatnosti i novog Krovnog sporazuma između EU-a i SAD-a o zaštiti podataka, kojima se potrošačima, poduzećima i građanima daje jasan pravni okvir unutar kojeg mogu djelovati te pružaju jasna prava i mehanizmi pravne zaštite;

12.  primjećuje da se u Okviru o „sigurnoj luci” nije upućivalo na specifična ograničenja pristupa američke vlade podacima koji su preneseni u SAD, no dokumentacija Sporazuma o zaštiti podataka sada uključuje obveze američke vlade, odnosno dopise direktora nacionalne obavještajne službe, američkog državnog tajnika i američkog ministarstva pravosuđa;

13.  naglašava da su američki Kongres i američka vlada od 2013. godine proveli više od 24 reforme zakona i programa o nadzoru, uključujući Zakon SAD-a o slobodi kojim se zabranjuje masovno prikupljanje podataka, Predsjednički ukaz 28 kojim zaštita prava na privatnost i građanskih sloboda pojedinaca izvan SAD-a postaju sastavni dio američke politike nadzora, amandmane na Zakon SAD-a o prikupljanju inozemnih obavještajnih podataka te Zakon o pravosudnoj zaštiti kojim se mjere zaštite podataka proširuju na građane EU-a; naglašava da su se tim reformama prava i privatnost građana SAD-a i EU-a povećala radi postizanja standarda odgovarajuće razine zaštite podataka koje zahtijeva EU;

14.  pozdravlja najnovije inicijative američke vlade i američkog Kongresa poput Nacrta zakona o zaštiti privatnosti elektroničke pošte koji je jednoglasno usvojen u Zastupničkom domu u travnju 2016. i kojim se izmjenjuje Zakon o zaštiti privatnosti na području elektroničkih komunikacija iz 1986., te donošenje Novog zakona o slobodi informiranja (FOIA) u Zastupničkom domu u siječnju 2016. te u Senatu u ožujku 2016.;

15.  pozdravlja osnivanje mehanizma ombudsmana u okviru Ministarstva vanjskih poslova koji će biti neovisan o nacionalnim sigurnosnim službama te će pomoći u osiguranju pojedinačne pravne zaštite i neovisnog nadzora;

16.  pozdravlja činjenicu da su u skladu s novim Okvirom za zaštitu podataka osobama iz EU-a čiji se podaci obrađuju nudi nekoliko putova pravne zaštite kada se njihovi podaci upotrebljavaju;

17.  naglašava da ne bi smjelo ponovo doći do pravnog vakuuma koji je uslijedio nakon presude u predmetu Schrems te stoga ističe da je odgovornost Komisije temeljito pregledati sve aspekte pravnih sporazuma, posebno utjecaj na temeljna prava i privatnost;

18.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica te Kongresu i vladi SAD-a.

 

(1)

SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(2)

SL L 350, 31.12.2008., str. 60.

(3)

SL L 119, 4.5.2016., str. 1.

(4)

SL L 119, 4.5.2016., str. 89.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti