Postup : 2016/2727(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0643/2016

Predkladané texty :

B8-0643/2016

Rozpravy :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 26/05/2016 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0233

NÁVRH UZNESENIA
PDF 187kWORD 82k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0623/2016
23.5.2016
PE582.664v01-00
 
B8-0643/2016

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o transatlantických tokoch údajov (2016/2727(RSP))


Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Daniel Dalton, Monica Macovei v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o transatlantických tokoch údajov (2016/2727(RSP))  
B8-0643/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ZEÚ), Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a na články 6, 7, 8, 11, 16, 47 a 52 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(1) (ďalej len „smernica o ochrane osobných údajov),

–  so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(3) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2000/520/ES z 26. júla 2000 (rozhodnutie o bezpečnom prístave),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. novembra 2013 o obnovení dôvery v toky údajov medzi EÚ a USA (COM(2013)0846),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a rade z 27. novembra 2013 o fungovaní systému bezpečného prístavu z pohľadu občanov EÚ a spoločností usadených v EÚ (oznámenie o bezpečnom prístave) (COM(2013)0847),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora zo 6. októbra 2015 vo veci C-362/14 Maximillian Schrems/komisár pre ochranu údajov (EU:C:2015:650),

–  so zreteľom na zákon o súdnej náprave z roku 2015,

–  so zreteľom na zákon  USA o slobode z roku 2015,

–  so zreteľom na reformy signálového spravodajstva USA stanovené v prezidentskej politickej smernici č. 28 (PPD-28),

–  so zreteľom na stanovisko pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 č. 01/2016 z 13. apríla 2016 k rozhodnutiu vo veci primeranosti návrhu systému ochrany súkromia EÚ – USA,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže tak právo na súkromie, ako aj právo na bezpečie sú zakotvené v Charte základných práv a keďže obe tieto práva sa musia plne dodržiavať a rovnomerne vyvažovať;

B.  keďže národná bezpečnosť patrí do právomoci členských štátov, ako sa ustanovuje v ZFEÚ;

C.  keďže USA sú hlavným partnerom Európskej únie a jej členských štátov tak v oblasti hospodárstva, ako aj bezpečnosti;

D.  keďže transatlantické investičné vzťahy sú najrozsiahlejšie na celom svete, keďže celkový objem, ktorý USA a Európa navzájom investovali je približne 4 miliardy USD;

E.  keďže toky údajov medzi EÚ a USA sú na celosvetovej úrovni zďaleka najväčšie;

F.  keďže voľný cezhraničný tok údajov medzi USA a EÚ je kľúčový pre budúci rast obchodu a investícií USA aj EÚ, pretože spotrebitelia na oboch stranách Atlantiku navzájom čoraz viac využívajú internet na nákup tovaru a služieb zo svojich trhov vrátane transatlantických transakcií a služieb medzi podnikmi, voľného toku údajov na vnútropodnikové účely a prístupu do cloudu a jeho využívania, ako aj potenciálu rozšíriť obchod a investície s rozvojovým svetom s rastúcim využívaním internetu a nákupu výrobkov online;

G.  keďže malé a stredné podniky (MSP) sú najrýchlejšie rastúcim odvetvím hospodárstva EÚ a čoraz viac závisia od voľného toku údajov; keďže MSP predstavovali 60 % spoločností, ktoré sa spoliehali na dohodu o bezpečnom uchovávaní údajov, ktorá im umožňovala využívať zjednodušené a nákladovo efektívne postupy zhody namiesto spoliehania sa na zložité a časovo náročné záväzné firemné pravidlá alebo štandardné zmluvné zákazky;

H.  keďže v smernica o ochrane údajov EÚ prijatá v roku 1995, ktorou sa riadi ochrana osobných údajov v EÚ, má byť v blízkej budúcnosti nahradená všeobecným nariadením o ochrane údajov; keďže vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov sa stanovuje, že prenos osobných údajov z EÚ do tretej krajiny sa môže uskutočniť iba za osobitných podmienok, ako je preskúmanie primeranosti, ktoré je dôležitým mechanizmom a umožňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny, ak Komisia zistí, že krajina poskytuje primeranú úroveň ochrany súkromia;

I.  keďže doteraz boli krajiny: Andorra, Argentína, Kanada, Faerské ostrovy, Guernsey, ostrov Man, Jersey, Uruguaj, Izrael, Švajčiarsko a Nový Zéland uznané ako krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov a Spojené štáty americké, Kanada a Austrália sa považujú za primerané na účely prenosu osobných záznamov o cestujúcich;

J.  keďže 26. júla 2000 Komisia uznala, že zásady bezpečného prístavu a často kladené otázky vydané ministerstvom obchodu poskytujú primeranú ochranu na účely presunov osobných údajov z EÚ a keďže toto rozhodnutie o bezpečnom prístave umožňuje prenos osobných údajov z EÚ spoločnostiam v USA, ktoré sa zaviazali dodržiavať zásady bezpečného prístavu;

K.  keďže vo veci C-362/14 Maximillian Schrems/komisár pre ochranu údajov, Európsky súdny dvor dospel k záveru, že preskúmanie Komisie v rámci bezpečného prístavu so záverom, že USA poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, je nesprávne a v dôsledku toho je naliehavo potrebné ukončiť rokovania o ochrane súkromia medzi EÚ a USA, aby sa zabezpečila právna istota v súvislosti s tým, ako by sa mali osobné údaje z EÚ prenášať do USA;

L.  keďže po rozhodnutí vo veci Schrems Komisia pokračovala v rokovaniach s USA o obnovenom rámci s cieľom riešiť obavy, ktoré vyjadril Európsky súdny dvor, a keďže Komisia a USA sa 2. februára 2016 dohodli na novom rámci pre transatlantické toky údajov, na systéme ochrany súkromia EÚ – USA (EU-US Privacy Shield);

M.  keďže vo svojom stanovisku 01/2016 pracovná skupina zriadená podľa článku 29 privítala výrazné zlepšenia, ktoré so sebou prináša systém ochrany súkromia v porovnaní s rozhodnutím o bezpečnom prístave;

N.  keďže zákon USA o súdnej náprave, ktorým sa európski občania a občania USA stávajú spojencami s právom na preskúmanie a opravu nepresných údajov o nich, ktoré majú federálne agentúry USA na základe zákona USA o ochrane súkromia, bol prijatý Snemovňou reprezentantov 20. októbra 2015, pričom 28. januára 2016 ho schválil výbor senátu pre súdnictvo a prezident Barack Obama ho podpísal 24. februára 2016;

O.  keďže prijatie zákona o súdnej náprave bolo hlavnou podmienkou Európskeho parlamentu na udelenie súhlasu na zastrešujúcu dohodu medzi EÚ a USA a dôležitým aspektom rokovaní o dohode medzi EÚ a USA o systéme ochrany súkromia;

1.  zdôrazňuje, že USA sú jedným z hlavných partnerov EÚ, pokiaľ ide o bezpečnosť, hospodárstvo a spoločné hodnoty;

2.  zdôrazňuje, že dohodnutý právny rámec, ako sú systém ochrany súkromia a zastrešujúca dohoda medzi EÚ a USA o ochrane údajov, sú nevyhnutné na to, aby sa chránili základné práva a súkromie občanov a zaistila sa dôvera občanov voči transatlantickej bezpečnostnej a hospodárskej spolupráci medzi EÚ a USA;

3.  poznamenáva, že EÚ a USA už majú dohody zásadného významu o tokoch údajov v súvislosti s bezpečnosťou a bojom proti terorizmu, a to konkrétne program EÚ a USA na sledovanie financovania terorizmu a dohodu o osobných záznamoch o cestujúcom medzi EÚ a USA; poznamenáva, že tieto dohody boli nevyhnutné na účely vyšetrovania a stíhania trestných činov a na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany občanov EÚ a USA;

4.  víta ukončenie rokovaní medzi EÚ a USA o systéme ochrany súkromia po viac ako dvoch rokoch rokovaní medzi Komisiou a Ministerstvom obchodu USA; zdôrazňuje, že je absolútne nevyhnutné zaviesť nový, zlepšený systém ochrany súkromia s cieľom zaistiť jasný právny rámec, právnu istotu a vymedzený súboru pravidiel a práv týkajúcich sa jeho fungovania; je to osobitne dôležité pre malé a stredné podniky a pre spotrebiteľov;

5.  zdôrazňuje, že právo na súkromie je zakotvené v právnom systéme USA aj EÚ, a to prostredníctvom americkej ústavy a zákona o právach, respektíve Charty základných práv Európskej únie; zdôrazňuje, že je nevyhnutné dodržiavať súlad týchto dvoch rôznych systémov, ale nepožadovať ich úplnú rovnocennosť;

6.  víta skutočnosť, že EÚ a USA za posledných 12 mesiacov dohodli nový systém ochrany súkromia a zastrešujúcu dohodu medzi EÚ a USA o ochrane údajov, ktoré predstavujú najvyššiu úroveň ochrany súkromia a digitálnej a právnej ochrany, aká bola doteraz poskytnutá občanom EÚ;

7.  uznáva, že systém ochrany súkromia medzi EÚ a USA sa podstatne odlišuje od rámca bezpečného prístavu a umožňuje oveľa podrobnejšiu dokumentáciu, ktorá ukladá konkrétnejšie povinnosti podnikom, ktoré chcú vstúpiť do tohto rámca, vrátane nových mechanizmov kontroly pri súčasnom zabezpečení toho, aby občania EÚ, ktorých osobné údaje sa spracúvajú v USA, mohli využívať svoje práva;

8.  víta, že pracovná skupina zriadená podľa článku 29 uznala výrazné zlepšenia, ktoré so sebou prináša systém ochrany súkromia v porovnaní s rámcom bezpečného prístavu;

9.  berie na vedomie obavy pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 a jej konštruktívny prístup, a ďalej zdôrazňuje, že zásada obmedzenia uchovávania údajov, ako sa uvádza v stanovisku, by sa mala najprv objasniť v rámci Európskej únie, pretože situácia a normy v EÚ sú po rozsudku Európskeho súdneho dvora z roku 2014 stále neisté;

10.  víta skutočnosť, že americký Kongres schválil zákon o súdnej náprave, a pripomína, že takýto právny akt Parlament dlhodobo požadoval ako predpoklad na dokončenie zastrešujúcej dohody medzi EÚ a USA a uzavretie rokovaní o systéme  ochrany súkromia;

11.  zdôrazňuje význam nového systému ochrany súkromia a novej zastrešujúcej dohody medzi EÚ a USA o ochrane údajov, ktoré poskytujú spotrebiteľom, podnikom a občanom jasný právny rámec, na základe ktorého môžu pôsobiť, ako aj jasný súbor práv a mechanizmov nápravy;

12.  konštatuje, že na rozdiel od rámca bezpečného prístavu, v ktorom sa neuvádzali žiadne konkrétne obmedzenia prístupu vlády USA k údajom preneseným do USA, dokumentácia systému ochrany súkromia teraz obsahuje záväzky vlády USA vo forme listov riaditeľa národnej spravodajskej agentúry, ministra zahraničných vecí USA a ministerstva spravodlivosti USA;

13.  zdôrazňuje, že od roku 2013 Kongres a vláda USA prijali viac ako dva tucty reforiem právnych predpisov a programov týkajúcich sa dohľadu vrátane zákona USA o slobode, ktorým sa zakazuje hromadné zhromažďovanie údajov, prezidentskej politickej smernice č. 28, ktorou sa ochrana práva na súkromie a občianske slobody jednotlivcov mimo USA stávajú neoddeliteľnou súčasťou politiky dohľadu USA, zmien zákona USA o zahraničnej spravodajskej službe, ako aj zákona o súdnej náprave, ktorým sa opatrenia na ochranu údajov rozširujú aj na občanov EÚ; zdôrazňuje, že tieto reformy prispeli k posilneniu práv a súkromia občanov USA a EÚ, aby sa splnili normy primeranosti požadované EÚ;

14.  víta nedávne iniciatívy zo strany vlády a Kongresu USA, ako je zákon o dôvernosti e-mailu (Email Privacy Bill), ktorý v apríli 2016 jednomyseľne prijala Snemovňa reprezentantov a ktorým sa mení zákon o dôvernosti v elektronickej komunikácii (Electronic Communications Privacy Act – ECPA) z roku 1986, a schválenie zákona o zlepšení slobody informácií (Freedom of Information Improvement Act – FOIA) snemovňou reprezentantov v januári 2016 a senátom v marci 2016;

15.  víta vytvorenie mechanizmus ombudsmana v rámci ministerstva zahraničných vecí, ktorý bude nezávislý od národných bezpečnostných služieb a pomôže zabezpečiť individuálnu nápravu a nezávislý dohľad;

16.  víta skutočnosť, že podľa nového rámca EÚ o systéme ochrany súkromia sa dotknutým osobám ponúka niekoľko možností právnej nápravy v súvislosti s používaním ich údajov;

17.  zdôrazňuje, že by nemalo opäť vzniknúť právne vákuum, ktoré sa vytvorilo po rozhodnutí vo veci Schrems, a preto zdôrazňuje, že je zodpovednosťou Komisie, aby vykonala dôkladné preskúmanie všetkých aspektov právnych opatrení, najmä vplyv na základné práva a súkromie;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Kongresu a vláde USA.

(1)

Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)

Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2008, s. 60.

(3)

Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia