ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 449kWORD 62k
11.5.2016
PE582.668v01-00
 
B8-0647/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την πρόταση για ένα Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη διατλαντική συνθήκη


Sophie Montel, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση για ένα Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη διατλαντική συνθήκη  
B8-0647/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  έχοντας υπόψη ότι ο 13ος κύκλος διαπραγματεύσεων για τη διατλαντική συνθήκη ξεκίνησε στις 25 Απριλίου 2016·

Γ.  έχοντας υπόψη ότι οι συζητήσεις στρέφονται γύρω από το ζήτημα των ειδικών δικαιωμάτων των ξένων επενδυτών που παραχωρούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού επίλυσης διαφορών επενδυτή-κράτους·

Γ.  έχοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με όσα επικαλείται η αρμόδια για το εμπόριο Επίτροπος, οι ρήτρες προστασίας της νομοθεσίας που προβλέπει το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων (κυρίως όσον αφορά το περιβάλλον και την υγεία) είναι ιδιαίτερα ασαφείς για να αποτρέπουν καταγγελίες πολυεθνικών επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από έρευνα που διεξήχθη από πέντε ΜΚΟ·

Δ.  έχοντας υπόψη ότι εναπόκειται συνεπώς στις κυβερνήσεις να αποδείξουν ότι τα μέτρα είναι απαραίτητα χάριν του δημοσίου συμφέροντος και ανταποκρίνονται σε θεμιτούς στόχους, οι οποίοι θα ερμηνεύονται από ιδιώτες και μεροληπτικούς διαιτητές και όχι από δημόσιους δικαστές·

1.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να παγώσει αμελλητί τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική συνθήκη.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου