ONTWERPRESOLUTIE
PDF 151kWORD 58k
11.5.2016
PE582.671v01-00
 
B8-0650/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het structurele spaaroverschot op investeringen in de eurozone


Sophie Montel, Florian Philippot

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het structurele spaaroverschot op investeringen in de eurozone  
B8-0650/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het huidige Duitse spaaroverschot momenteel meer dan 9,8 procentpunten van het bbp bedraagt;

B.  overwegende dat verschillende structurele kenmerken dit overschot verklaren: de vergrijzing, die het spaargedrag en de potentiële groei beïnvloedt, de sterke aanwezigheid van de industrie, de afwezigheid van een overheidstekort, enz.;

C.  overwegende dat dit overschot een afspiegeling is van de structurele ongelijkheid die voortvloeit uit het feit dat de gemeenschappelijke munt in toenemende mate voor ongelijke economische structuren in de de eurolanden zorgt;

D.  overwegende dat de productiecapaciteit daardoor vooral in het centrum van de eurozone geconcentreerd raakt, en dat er dus verschillen ontstaan tussen de lopende rekening en tussen de inkomsten van de diverse landen;

1.  verzoekt de Commissie en de lidstaten de investeringen in overheidsinfrastructuur aan te zwengelen door middel van nieuwe begrotingsimpulsen, teneinde de spaaroverschotten op investeringen bij te sturen;

2.  dringt erop aan dat de Commissie stopt met het bevorderen van een beleid dat ten koste van de buurlanden gaat.

Juridische mededeling - Privacybeleid