PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 60k
11.5.2016
PE582.671v01-00
 
B8-0650/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie nadwyżki oszczędności strukturalnych na inwestycjach w strefie euro


Sophie Montel, Florian Philippot

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie nadwyżki oszczędności strukturalnych na inwestycjach w strefie euro  
B8-0650/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że aktualna nadwyżka Niemiec przekracza 9,8 punktów PKB;

B.  mając na uwadze, że nadwyżka ta wynika z szeregu cech strukturalnych: starzenie się społeczeństw, które ma wpływ na oszczędności i potencjalny wzrost, wzrost znaczenia przemysłu, brak deficytu publicznego itp.;

C.  mając na uwadze, że nadwyżka ta jest odzwierciedleniem asymetrii strukturalnej wynikającej ze wspólnej waluty, która jest przyczyną coraz większej niejednorodności struktur gospodarczych w krajach strefy euro;

D.  mając na uwadze, że prowadzi ona do koncentrowania się zdolności produkcyjnych w głównej części strefy euro, a co za tym idzie, do różnic w saldzie obrotów bieżących i rozbieżności w dochodach pomiędzy państwami;

1.  zwraca się do Komisji i państw członkowskich o ożywienie inwestycji w infrastrukturę publiczną za pomocą nowych impulsów budżetowych, aby skorygować nadwyżkę oszczędności na inwestycjach;

2.  domaga się, by Komisja zaprzestała propagowania polityki „wykorzystywania sąsiadów”.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności