FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 58k
19.5.2016
PE582.674v01-00
 
B8-0653/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning  
B8-0653/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 10 och 19 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av kommissionens meddelande (COM(2010)0636),

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ungefär en sjättedel av EU:s befolkning har en funktionsnedsättning av något slag. Personer med funktionsnedsättning kan inte fullt ut delta i det sociala och ekonomiska livet, och antalet personer med funktionsnedsättning som drabbas av fattigdom är 70 procent högre än det europeiska genomsnittet.

B.  I EU:s handikappstrategi 2010–2020 fastställs åtta insatsområden för gemensamma åtgärder från EU:s och medlemsstaternas sida. Ett av områdena är ”tillgänglighet”, som innebär att garantera full tillgång till varor, tjänster och hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning.

C.  Många medlemsstater har fortfarande svårigheter med att följa riktlinjerna i strategin och det är därför nödvändigt att snarast vidta åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna utnyttja sina rättigheter fullt ut.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i ljuset av ovannämnda sociala problem och de därmed sammanhängande ekonomiska förlusterna, på nytt ta upp frågan i syfte att främja att EU-staterna snarast uppfyller målen i strategin.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy