FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 58k
13.5.2016
PE582.675v01-00
 
B8-0654/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om satsningar för att främja respekt och tolerans mellan EU-medborgarna i syfte att motarbeta asocialt beteende kopplat till social ojämlikhet i EU


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om satsningar för att främja respekt och tolerans mellan EU-medborgarna i syfte att motarbeta asocialt beteende kopplat till social ojämlikhet i EU  
B8-0654/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den europeiska sociala stadgan,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I EU-medlemsstaterna förekommer det stor ojämlikhet mellan medborgarna både inom den offentliga och den privata sektorn, liksom i olika sammanhang, t.ex. på arbetet och i skolan.

B.  Ojämlikheten är inte enbart kopplad till löner eller fattigdom utan i stället till olika behandling på vissa områden.

C.  Enligt en undersökning är social ojämlikhet i det senare avseendet ofta orsaken till människors asociala beteende och uppförande som kan utmynna i motsättningar och spänning mellan personer med olika kulturell, social och ekonomisk bakgrund.

D.  Gedigen undervisning när det gäller att visa respekt och ökade satsningar på att inrätta en mer harmonisk social miljö kan avsevärt minska risken för asocialt beteende.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja en kultur av ömsesidig respekt och tolerans mellan EU-medborgarna genom utbildnings- och informationsinitiativ som mer direkt involverar även de nationella myndigheterna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy