ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 456kWORD 60k
11.5.2016
PE582.683v01-00
 
B8-0662/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно образователната бедност


Изабела Адинолфи

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно образователната бедност  
B8-0662/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда, че при определянето и осъществяването на своите политики Съюзът взема предвид изискванията, свързани с борбата срещу социалното изключване и с постигането на високо равнище на образование, и като има предвид, че член 14 от Хартата на основните права на ЕС предвижда, че всеки има право на образование, както и на достъп до професионално и продължаващо обучение;

Б.  като има предвид, че намаляването на дела на преждевременно напусналите училище, увеличаването на дела на населението на възраст 30 – 34 години със завършено висше образование и намаляването на броя на лицата, които са засегнати от бедност и социално изключване или са застрашени от изпадане в такава ситуация, са сред петте цели, които ЕС трябва да постигне до 2020 г.;

В.  като има предвид, че докладът „Спасете децата“, публикуван на 9 май 2016 г., разкрива, че областите Кампания и Калабрия, поради липсата на възможности за обучение, държат тъжния италиански рекорд по образователна бедност, която от своя страна подхранва икономическата бедност, и обратно;

1.  призовава Комисията да разработи мерки, които, съгласно член 166 от ДФЕС относно провеждането на политика на професионално обучение, която подкрепя и допълва действията на държавите членки, способстват за премахването на обстоятелствата, възпрепятстващи пълното личностно осъществяване на всеки гражданин на Съюза.

Правна информация - Политика за поверителност