FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 57k
11.5.2016
PE582.683v01-00
 
B8-0662/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om uddannelsesmæssig fattigdom


Isabella Adinolfi

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om uddannelsesmæssig fattigdom  
B8-0662/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at artikel 9 i TEUF fastsætter, at Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker tager hensyn til de krav, der er knyttet til bl.a. bekæmpelse af social udstødelse og sikring af passende social beskyttelse, og at artikel 14 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fastsætter, at enhver har ret til uddannelse samt til adgang til erhvervsuddannelse og efter- og videreuddannelse;

B.  der henviser til, at der blandt de fem målsætninger, som EU har sat sig for at opfylde inden 2020, er nedbringelse af tidligt skolefrafald, forhøjelse af antallet af 30-34-årige med en universitetsuddannelse og nedbringelse af antallet af personer, der risikerer eller lever i fattigdom og marginalisering;

C.  der henviser til, at det af rapporten "Save the Children", offentliggjort den 9. maj 2016, fremgår, at regionerne Campania og Calabria på grund af utilstrækkelige uddannelsesmuligheder indtager en trist førsteplads i Italien med hensyn til uddannelsesmæssig fattigdom, hvilket genererer økonomisk fattigdom og viceversa;

1.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde foranstaltninger, som i overensstemmelse med artikel 166 i TEUF om iværksættelse af en erhvervsuddannelsespolitik, der støtter og supplerer medlemsstaternes aktioner, bidrager til at fjerne forhold, som hindrer, at hver enkelt borger i Unionen kan udfolde sit fulde potentiale.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik