RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 59k
11.5.2016
PE582.683v01-00
 
B8-0662/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


haridusalase vaesuse kohta


Isabella Adinolfi

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek haridusalase vaesuse kohta  
B8-0662/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklis 9 on sätestatud, et oma poliitika määratlemisel ja rakendamisel võtab liit muu hulgas arvesse sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse ja hariduse kõrge tasemega seotud nõudeid ning et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 14 on sätestatud, et igaühel on õigus haridusele ning õigus saada kutse- ja täiendusõpet;

B.  arvestades, et nende viie eesmärgi hulgas, mida EL peab aastaks 2020 saavutama, on koolist väljalangemise määra vähendamine, 30–34aastaste hulgas kõrghariduse omandanute osakaalu suurendamine ning vaesuse ja tõrjutuse ohus olevate või vaesust ja sotsiaalset tõrjutust kogevate inimeste arvu vähendamine;

C.  arvestades, et organisatsiooni Save The Children 9. mail 2016. aastal avaldatud aruandest ilmneb, et Campania ja Calabria maakond on kesiste koolitusvõimaluste tõttu Itaalias haridusalase vaesuse poolest kahetsusväärsel esikohal; tõdeb, et haridusalane vaesus põhjustab majanduslikku vaesust ja vastupidi;

1.  kutsub komisjoni töötama välja meetmed, mis aitavad kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 166 liikmesriikide meetmeid toetava ja täiendava kutseõppepoliitika kohta kõrvaldada iga liidu kodaniku täielikule enesearendusele takistuseks olevad asjaolud.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika