PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 256kWORD 59k
11.5.2016
PE582.683v01-00
 
B8-0662/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


koulutuksellisesta köyhyydestä


Isabella Adinolfi

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys koulutuksellisesta köyhyydestä  
B8-0662/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 9 artiklan mukaan unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean koulutusasteen edistämiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen liittyvät vaatimukset; ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 14 artiklan mukaan jokaisella on oikeus koulutukseen ja oikeus saada ammatillista koulutusta sekä jatko- ja täydennyskoulutusta;

B.  ottaa huomioon, että viiteen tavoitteeseen, jotka unionin olisi saavutettava vuoteen 2020 mennessä, kuuluu koulunkäynnin keskeyttävien osuuden laskeminen, korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 30–40-vuotiaiden määrän lisääminen ja köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa olevien määrän vähentäminen;

C.  toteaa, että Pelastakaa Lapset ‑järjestön 9. toukokuuta 2016 julkaisemasta raportista ilmenee, että Campanian ja Calabrian alueella on valitettavasti eniten koulutuksellista köyhyyttä Italiassa; toteaa, että koulutuksellinen köyhyys alueella johtuu koulutusmahdollisuuksien vähyydestä ja johtaa taloudelliseen köyhyyteen ja päinvastoin;

1.  kehottaa komissiota toteuttamaan toimenpiteitä, joiden avulla SEUT-sopimuksen 166 artiklan mukaisesti harjoitetaan sellaista ammatillista koulutusta koskevaa politiikkaa, joka tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimia, ja näin poistamaan olosuhteet, joiden vuoksi kaikki unionin kansalaiset eivät voi toteuttaa itseään täysimääräisesti.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö