PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 388kWORD 60k
11.5.2016
PE582.683v01-00
 
B8-0662/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl menko išsilavinimo


Isabella Adinolfi

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl menko išsilavinimo  
B8-0662/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi SESV 9 straipsnyje nustatyta, kad nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis, Sąjunga atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su aukšto lygio švietimu ir kova su socialine atskirtimi, o Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 14 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas žmogus turi teisę į išsilavinimą ir galimybę naudotis profesiniu bei tęstiniu mokymu;

B.  kadangi vienas iš 5 tikslų, kuriuos ES raginama pasiekti iki 2020 m., yra sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, padidinti 30–34 m. amžiaus žmonių su universitetiniu išsilavinimu skaičių ir sumažinti žmonių, kuriems gresia rizika patirti skurdą ir atskirtį ar kurie tai jau patiria, skaičių;

C.  kadangi iš 2016 m. gegužės 9 d. organizacijos „Gelbėkit vaikus“ (angl. „Save The Children“) paskelbtos ataskaitos paaiškėja, kad Kampanijos ir Kalabrijos regionai dėl galimybių mokytis trūkumo liūdnai pagarsėjo Italijoje dėl švietimo skurdo, kuris lemia ekonominį skurdą ir atvirkščiai;

1.  ragina Komisiją parengti priemonių, atitinkančių SESV 166 straipsnio dėl profesinio mokymo politikos, kuri remia ir papildo valstybių narių veiksmus, įgyvendinimo nuostatas, kuriomis būtų galima prisidėti prie kliūčių šalinimo ir visiškai atskleisti kiekvieno Sąjungos piliečio asmenybę.

 

Teisinis pranešimas - Privatumo politika