REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 379kWORD 60k
11.5.2016
PE582.683v01-00
 
B8-0662/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par izglītības nabadzību


Isabella Adinolfi

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par izglītības nabadzību  
B8-0662/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā LESD 9. pantā ir paredzēts, ka Savienība, nosakot un īstenojot savu politiku, ņem vērā prasības, kas saistītas ar sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar izglītības līmeņa paaugstināšanu, un tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 14. pantā ir noteikts, ka ikvienai personai ir tiesības uz izglītību, kā arī uz pieeju arodmācībām un tālākizglītībai;

B.  tā kā starp pieciem mērķiem, kuri Eiropas Savienībai ir jāsasniedz līdz 2020. gadam, ir priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana, tādu 30 līdz 34 gadus vecu personu skaita pieaugums, kuras ieguvušas augstāko izglītību, un to cilvēku skaita samazināšana, kuriem draud nabadzība un sociāla atstumtība vai kuri tādā stāvoklī ir nonākuši;

C.  tā kā 2016. gada 9. maijā publicētajā ziņojumā “Glābiet bērnus” ir lasāms, ka mācību iespēju trūkuma dēļ Kalabrija un Kampānija Itālijā joprojām ir bēdīgi slavenajā pēdējā vietā ar visnabadzīgāko izglītību, kas ietekmē ekonomiku un pretēji,

1.  aicina Komisiju izstrādāt pasākumus, kuri saskaņā ar LESD 166. pantu par tādas arodmācību politikas īstenošanu, kas atbalsta un papildina dalībvalstu rīcību, palīdzētu novērst situācijas, kuras neļauj pilnībā īstenot personības potenciālu ikvienam Savienības pilsonim.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika