ONTWERPRESOLUTIE
PDF 155kWORD 58k
11.5.2016
PE582.683v01-00
 
B8-0662/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over onderwijsarmoede


Isabella Adinolfi

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over onderwijsarmoede  
B8-0662/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat in artikel 9 van het VWEU staat dat de Unie bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid ook rekening moet houden met de eisen in verband met de strijd tegen sociale uitsluiting en in verband met een hoog onderwijsniveau en dat in artikel 14 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt bepaald dat eenieder recht heeft op onderwijs, alsmede op toegang tot beroepsopleiding en bijscholing;

B.  overwegende dat de vijf doelstellingen die de EU tegen 2020 moet realiseren, onder andere een vermindering zijn van het aantal schoolverlaters, een verhoging van het aantal personen in de leeftijdsgroep 30-34 met een universitaire opleiding en een vermindering van het aantal personen dat het risico loopt van armoede en marginalisering of dat zich in een armoede- of marginaliseringssituatie bevindt;

C.  overwegende dat uit het op 9 mei 2016 gepubliceerde rapport van "Save The Children" blijkt dat Campania en Calabrië, door het gebrek aan opleidingsmogelijkheden, het trieste Italiaanse record hebben inzake onderwijsarmoede, die leidt tot economische armoede en omgekeerd;

1.  verzoekt de Commissie maatregelen vast te stellen die, overeenkomstig de vereiste in artikel 166 van het VWEU inzake de ontwikkeling van een beleid op het gebied van beroepsopleiding dat de activiteiten van de lidstaten ondersteunt en aanvult, bijdragen tot de verwijdering van situaties die de volledige verwezenlijking van de persoonlijkheid van elke burger van de Unie belemmeren.

Juridische mededeling - Privacybeleid