NÁVRH UZNESENIA
PDF 241kWORD 60k
11.5.2016
PE582.683v01-00
 
B8-0662/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o nedostatočnej úrovni vzdelávania


Isabella Adinolfi

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o nedostatočnej úrovni vzdelávania  
B8-0662/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže článok 9 ZFEÚ stanovuje, že Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík prihliada na požiadavky spojené s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania a keďže článok14 Charty základných práv EÚ stanovuje, že každý človek má právo na vzdelanie a na prístup k odbornému ďalšiemu vzdelávaniu;

B.  keďže medzi päť cieľov, ktoré má EÚ splniť do roku 2020, patrí zníženie počtu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky, zvýšenie počtu osôb vo veku 30 – 34 rokov s univerzitným vzdelaním a zníženie počtu ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením;

C.  keďže zo správy s názvom Save the Children uverejnenej 9. mája 2016 vyplýva, že regióny Kampánia a Kalábria sú pre nedostatok príležitostí odbornej prípravy na popredných priečkach, pokiaľ ide o nedostatočnú úroveň vzdelávania, čo vedie k hospodárskej chudobe a naopak;

1.  vyzýva Komisiu, aby pripravila opatrenia, ktoré by v súlade s ustanovením článku 166 ZFEÚ týkajúcom sa uskutočňovania politiky odborného vzdelávania, ktorá podporuje a dopĺňa činnosť členských štátov, prispievali k odstraňovaniu prekážok plného rozvoja osobnosti každého občana Únie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia