ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 384kWORD 61k
20.5.2016
PE582.692v01-00
 
B8-0671/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με το αίτημα για ανάληψη δράσης με σκοπό την προώθηση ενημερωτικών εκστρατειών για τον περιορισμό της κατάχρησης αντιβιοτικών από τους ευρωπαίους πολίτες


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα για ανάληψη δράσης με σκοπό την προώθηση ενημερωτικών εκστρατειών για τον περιορισμό της κατάχρησης αντιβιοτικών από τους ευρωπαίους πολίτες  
B8-0671/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον τίτλο XIV της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου από την μικροβιακή αντοχή (AMR)» (COM(2011)0748),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντιβιοτικά είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των λοιμώξεων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη του Ηνωμένου Βασιλείου, πολλά αντιβιοτικά έχουν πλέον καταστεί παντελώς αναποτελεσματικά για την καταπολέμηση των λοιμώξεων διότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των βακτηρίων που ορίζονται ως υπερανθεκτικά στα αντιβιοτικά αυτά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), η μικροβιακή αντοχή πρέπει να θεωρηθεί ως απειλή για τη δημόσια υγεία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια αιτία αυτού του επείγοντος χαρακτήρα παγκόσμιου προβλήματος συνίσταται στην κατάχρηση αντιβιοτικών από τους πολίτες για την αντιμετώπιση ιογενών λοιμώξεων και την παύση της θεραπευτικής αγωγής μς αντιβιοτικά μόλις αρχίσουν να εμφανίζονται συμπτώματα βελτίωσης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη διασπορά των νόσων και δραματική μείωση του προσδόκιμου ζωής των ατόμων·

1.  καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει δράσεις για την προώθηση ενημερωτικών εκστρατειών με σκοπό τον περιορισμό της κατάχρησης αντιβιοτικών από τους ευρωπαίους πολίτες.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου