FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 58k
20.5.2016
PE582.692v01-00
 
B8-0671/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om begäran om åtgärder till stöd för informationskampanjer i syfte att minska den felaktiga användningen av antibiotika bland den europeiska allmänheten


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om begäran om åtgärder till stöd för informationskampanjer i syfte att minska den felaktiga användningen av antibiotika bland den europeiska allmänheten  
B8-0671/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av avdelning XIV i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet Handlingsplan mot antimikrobiell resistens (COM(2011)0748),

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Antibiotika är ett oundgängligt läkemedel för att förebygga och bota infektioner.

B.  Enligt en brittisk undersökning har många antibiotiska medel nu blivit helt verkningslösa mot infektioner på grund av den stora ökningen av antalet bakterier som är superresistenta mot antibiotika.

C.  Enligt Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar bör antimikrobiell resistens betraktas som ett hot mot folkhälsan i Europa.

D.  Den främsta anledningen till detta nödläge är felaktig användning av antibiotika för att behandla virusinfektioner och det faktum att folk inte fullföljer den ordinerade kuren utan avbryter den så fort symptomen avklingar.

E.  Antimikrobiell resistens kan orsaka större spridning av sjukdomar och drastiskt minska människans förväntade medellivslängd.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder till stöd för informationskampanjer i syfte att minska den felaktiga användningen av antibiotika bland den europeiska allmänheten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy