FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 58k
20.5.2016
PE596.877v01-00
 
B8-0690/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om sysselsättningsmöjligheter för interner


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om sysselsättningsmöjligheter för interner  
B8-0690/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 2, 6 och 7 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av parlamentets resolution (2011/2897(RSP)),

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ett av EU:s främsta mål är, och har alltid varit, respekt för de mänskliga rättigheterna.

B.  Interner i våra fängelser bör ha individuellt anpassade program för sysselsättning och yrkesutbildning, för att underlätta deras integrering i samhället igen när de avtjänat sitt straff.

C.  Ovanstående är fastställt i medlemsstaternas interna regelverk, men det genomförs bara i begränsad omfattning, på grund av brist på personal som internerna kan vända sig till.

D.  Organisationen European Prison Observatory har konstaterat att sysselsättningsmöjligheterna i fängelserna är otillräckliga, trots påstötningar från EU:s institutioner om större insatser från medlemsstaternas sida.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta ett samlat regelverk för alla EU-medlemsstater i syfte att se till att internerna kan återintegreras i samhället på ett bra sätt så att de inte återfaller i brottslighet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy