Предложение за резолюция - B8-0691/2016Предложение за резолюция
B8-0691/2016

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 17 май 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на подходящите правила, системи и процедури за разкриващи участници на пазара, които провеждат пазарни проучвания

31.5.2016 - (C(2016)02859 – 2016/2735(DEA))

внесено съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността
Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Анелизе Додс

Процедура : 2016/2735(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0691/2016
Внесени текстове :
B8-0691/2016
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B8-0691/2016

Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 17 май 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на подходящите правила, системи и процедури за разкриващи участници на пазара, които провеждат пазарни проучвания

(C(2016)02859 – 2016/2735(DEA))

Европейският парламент,

–  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2016)02859),

–  като взе предвид писмото на Комисията от 18 май 2016 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

–  като взе предвид писмото от 31 май 2016 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията[1] (наричан по-долу Регламент относно пазарната злоупотреба), и по-специално член 11, параграф 9, трета алинея от него,

–  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

A.  като има предвид, че член 39, параграф 2 от Регламента относно пазарната злоупотреба предвижда, че ред негови разпоредби, включително член 11, параграфи 1 – 8, трябва да се прилагат от 3 юли 2016 г. и в съответствие с това в член 7, параграф 1 от делегирания регламент също се предвижда, че той трябва да се прилага от същата дата;

Б.  като има предвид, че в член 11, параграф 9 от Регламента относно пазарната злоупотреба се упълномощава ЕОЦКП да разработва проекти на регулаторни технически стандарти (РТС), с които се определят подходящи договорености, процедури и изисквания за съхранение на документацията, за да спазват лицата изискванията, предвидени в параграфи 4, 5, 6 и 8 от този член; като има предвид, че член 11, параграф 9 от Регламента относно пазарната злоупотреба упълномощава Комисията да приема тези РТС в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (EС) №  1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета[2] (наричан по-долу Регламент за ЕОЦКП);

В.  като има предвид, че Комисията прие делегирания регламент на 17 май 2016 г., за да изпълни изискването по отношение на посоченото упълномощаване; като има предвид, че делегираният регламент съдържа важни подробности относно процедурите, които да бъдат следвани от участниците на пазара при извършване на пазарни проучвания;

Г.  като има предвид, че делегираният регламент може да влезе в сила само след изтичането на срока за контрол от страна на Парламента и на Съвета, ако не са представени възражения нито от Парламента, нито от Съвета, или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са информирали Комисията, че няма да представят възражения;

Д.  като има предвид, че периодът за контрол, предвиден в член 13, параграф 1 от Регламента за ЕОЦКП, е три месеца от датата на нотификацията за РТС, освен ако РТС, приети от Комисията, са еднакви с тези, приети от ЕОЦКП, като в този случай срокът за контрол би бил един месец;

Е.  като има предвид, че някои промени са въведени в проекта на РТС, приет от ЕОЦКП, като добавянето на две нови съображения и известен брой промени в член 3 и в член 6, параграф 3, както и в разпоредбата за влизане в сила и прилагане; като има предвид, че в контекста на тези промени делегираният регламент не може да бъде считан за еднакъв с проекта на РТС, приет от ЕОЦКП, по смисъла на член 13, параграф 1, втора алинея от Регламента за ЕОЦКП; като има предвид следователно, че се прилага тримесечният срок за възражение, както е предвидено в член 13, параграф 1, първа алинея от Регламента за ЕОЦКП, което означава, че този период би изтекъл на 17 август 2016 г.;

Ж.  като има предвид, че за безпрепятственото и навременно въвеждане на рамката относно пазарната злоупотреба до 3 юли 2016 г. се изисква пазарните участници и компетентните органи да определят необходимите правила и да въведат подходящите системи възможно най-скоро, и при всички случаи до 3 юли 2016 г., като това следва да се извърши съгласно делегирания регламент;

З.  като има предвид, че съответно делегираният регламент следва да влезе в сила най-късно до 3 юли 2016 г., преди изтичането на срока за контрол на 17 август 2016 г.;

И.  като има предвид, че разпоредбите на делегирания регламент по същество са в съответствие с целите на Парламента, изразени в Регламента относно пазарната злоупотреба и по време на последвалия неофициален диалог като част от подготвителната работа за приемане на делегирания регламент, и по-конкретно с намерението на Парламента да се предоставя на компетентните органи пълният комплект записи на цялата информация, събрана по време на пазарно проучване;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.