Förslag till resolution - B8-0691/2016Förslag till resolution
B8-0691/2016

REKOMMENDATION TILL BESLUT om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 17 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller lämpliga arrangemang, system och förfaranden för marknadsaktörer som lämnar information vid genomförande av marknadssonderingar

31.5.2016 - (C(2016)02859 – 2016/2735(DEA))

i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Anneliese Dodds

Förfarande : 2016/2735(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0691/2016
Ingivna texter :
B8-0691/2016
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B8-0691/2016

Förslag till Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 17 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller lämpliga arrangemang, system och förfaranden för marknadsaktörer som lämnar information vid genomförande av marknadssonderingar

(C(2016)02859 – 2016/2735(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning C(2016)02859),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 18 maj 2016, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 31 maj 2016 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG[1] (nedan kallad marknadsmissbruksförordningen), särskilt artikel 11.9 tredje stycket, och

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 39.2 i marknadsmissbruksförordningen ska flera av bestämmelserna i förordningen, bland annat artikel 11.1–11.8, tillämpas från och med den 3 juli 2016 och i överensstämmelse med detta ska även artikel 7.1 i den delegerade förordningen tillämpas från och med detta datum.

B.  Genom artikel 11.9 i marknadsmissbruksförordningen ges Esma befogenhet att utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att fastställa lämpliga arrangemang, förfaranden och krav på registerhållning för personer så att de kan uppfylla de krav som fastställs i punkterna 4, 5, 6 och 8 i denna artikel. Kommissionen ska enligt artikel 11.9 i marknadsmissbruksförordningen delegeras befogenhet att anta dessa tekniska standarder för tillsyn i enlighet med artiklarna 10–14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet[2] (nedan kallad Esma-förordningen).

C.  För att ta fasta på denna befogenhet antog kommissionen den 17 maj 2016 den delegerade förordningen. Den delegerade förordningen innehåller viktiga uppgifter om de förfaranden som ska iakttas av marknadsaktörerna när de genomför marknadssonderingar.

D.  Den delegerade förordningen kan träda i kraft först vid utgången av parlamentets och rådets granskningsperiod, om varken parlamentet eller rådet har gjort invändningar eller om både parlamentet och rådet, före utgången av denna period, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända.

E.  Granskningsperioden enligt artikel 13.1 i Esma-förordningen är tre månader från dagen för delgivning av den tekniska standarden för tillsyn, såvida inte kommissionen antar en teknisk standard för tillsyn som är identisk med det förslag till teknisk standard för tillsyn som antagits av Esma, i så fall ska granskningsperioden vara en månad.

F.  En del ändringar har gjorts av förslaget till teknisk standard för tillsyn som antagits av Esma, bland annat har två nya skäl lagts till och ett antal ändringar har gjorts av artikel 3 och artikel 6.3 och av bestämmelserna om ikraftträdande och tillämpning. Mot bakgrund av dessa ändringar kan den delegerade förordningen inte anses vara identisk med det förslag till teknisk standard för tillsyn som Esma antagit i enlighet med artikel 13.1 andra stycket i Esma-förordningen. Därför gäller fristen för invändningar på tre månader i enlighet med artikel 13.1 första stycket i Esma-förordningen, dvs. denna period skulle löpa ut den 17 augusti 2016.

G.  Ett smidigt och snabbt genomförande av marknadsmissbruksramen senast den 3 juli 2016 kräver att marknadsaktörerna och de behöriga myndigheterna snarast möjligt vidtar de åtgärder som krävs och inför de system som behövs, och att detta i vilket fall som helst görs senast den 3 juli 2016, och att det sker i enlighet med den delegerade förordningen.

H.  Den delegerade förordningen bör därför träda i kraft senast den 3 juli 2016, innan granskningsperioden löper ut den 17 augusti 2016.

I.  Bestämmelserna i den delegerade förordningen stämmer i allt väsentligt överens med parlamentets mål såsom de uttrycks i marknadsmissbruksförordningen och under den efterföljande informella dialog som var en del av det förberedande arbetet inför antagandet av den delegerade förordningen, och särskilt med parlamentets avsikt att förse de behöriga myndigheterna med fullständiga uppgifter om all information som framkommit under markandssonderingen.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.