Forslag til beslutning - B8-0700/2016Forslag til beslutning
B8-0700/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Venezuela

1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Milan Zver for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0700/2016

Procedure : 2016/2699(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0700/2016
Indgivne tekster :
B8-0700/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-0700/2016

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela

(2016/2699(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine mange tidligere og nylige beslutninger om situationen i Venezuela, navnlig beslutningerne af 27. februar 2014 om situationen i Venezuela[1], af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela[2] og af 12. marts 2015 om situationen i Venezuela[3],

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til erklæringen af 20. oktober 2014 fra FN's menneskerettighedshøjkommissær om anholdelsen af demonstranter og politikere i Venezuela,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at både den udøvende magt og den ulovligt konstituerede højesteret har lagt hindringer i vejen for den nyligt valgte nationalforsamlings lovgivningsmæssige beføjelser siden dens indsættelse i december 2015;

B.  der henviser til, at i de fem måneder, hvor den nye nationalforsamling har spillet en aktiv rolle i lovgivningsarbejdet, med den demokratiske opposition i flertal, har højesteret afsagt 13 politisk motiverede domme til fordel for den udøvende magt, som alle bringer den magtbalance, der er nødvendig i en retsstat, i fare;

C.  der henviser til, at beslutninger om at udarbejde dekretet om den økonomiske nødsituation, fratage nationalforsamlingen dens beføjelser til at kontrollere politikker, nægte at anerkende den beføjelse, der er tillagt nationalforsamlingen via forfatningen til at ophæve udnævnelsen af højesteretsdommere, erklære loven om reformen af den venezuelanske centralbank for forfatningsstridig, ophæve bestemmelserne i nationalforsamlingens regler for interne debatter og bekræfte det exceptionelle dekret om den økonomiske nødsituation blev taget i strid med bl.a. nationalforsamlingens lovgivningsmæssige beføjelser uden nogen respekt for den magtbalance, der er nødvendig i en retsstat;

D.  der henviser til, at nationalforsamlingen den 29. marts 2016 vedtog loven om amnesti og national forsoning med henblik på at løslade de politiske fanger i landets mange fængsler, hvoraf de fleste var fængslet uden retssag eller dom, og der henviser til, at højesteret den 11. april 2016 atter erklærede denne lov for forfatningsstridig;

E.  der henviser til, at flere end 5 000 borgere er blevet anholdt og tilbageholdt i løbet af de seneste ti år af ideologiske og politiske årsager under offentlige demonstrationer eller udøvelse af deres borgerlige rettigheder, og der henviser til, at 84 af dem fortsat sidder fængslet, i de fleste tilfælde uden at de nødvendige procedurer er gennemført, eller at der er afsagt dom over dem;

F.  der henviser til, at der den 4. marts 2016 fandt en massakre sted i Tumeremo, i delstaten Bolívar, hvor 28 minearbejdere forsvandt og derefter blev myrdet, og at de regionale og nationale myndigheder endnu ikke har givet nogen svar til deres familier, som kræver retfærdighed, og der henviser til, at journalisten Lucia Suárez, som for nylig havde undersøgt sagen, blev skudt og dræbt den 28. april 2016 i sit hjem i Tumeremo;

G.  der henviser til, at det er åbenlyst, at den venezuelanske udøvende magt har fuld kontrol over landets retsvæsen og nationale valgråd, hvilket klart strider imod princippet om retsvæsenets uafhængighed og magtens deling, som kendetegner demokratiske stater, der bygger på retsstatsprincippet;

H.  der henviser til, at Venezuelas meget høje kriminalitetsrater og fuldstændige straffrihed har gjort landet til et af de farligste lande i verden, idet Caracas har den højeste procent af voldelige forbrydelser i verden med over 119,87 drab pr. 100 000 personer;

I.  der henviser til, at den uholdbare grad af korruption og dårlige forvaltning af offentlige midler, den manglende forudseenhed med hensyn til grundlæggende infrastruktur og en komplet ineffektiv styring har ført til en alvorlig økonomisk og social krise, hvilket bekræftes af en længerevarende mangel på ressourcer, råmaterialer, råvarer, basale levnedsmidler og essentielle lægemidler samt en nulproduktion, og at landet er på randen af en større social omvæltning, der kan føre til en humanitær krise med uforudsigelige konsekvenser;

J.  der henviser til, at FN's Komité for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder mener, at dekret nr. 2294 af 6. april 2016, der er udstedt af Nicolás Maduro, og hvoraf det fremgår, at arbejdstagere i den offentlige sektor rundt om i landet ikke skal arbejde på onsdage, torsdage eller fredage, så længe effekterne af El Niño på Simón Bolívars hydroelektriske anlæg varer ved, udgør en alvorlig overtrædelse af den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som Venezuela har undertegnet, og der henviser til, at det påhviler enhver stat, som midlertidigt eller permanent lukker et universitet eller en anden uddannelsesinstitution af hensyn til f.eks. national sikkerhed, opretholdelse af den offentlige orden, politiske spændinger eller af andre grunde, som ikke er i overensstemmelse med den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, at begrunde en så alvorlig foranstaltning i forhold til hver af de dele, der identificeres i menneskerettighedsstandarderne;

K.  der henviser til, at en stat, der beslutter at midlertidigt eller fuldstændigt suspendere undervisningsaktiviteter på et universitet eller en anden læreanstalt af hensyn til national sikkerhed, offentlig orden, politiske spændinger eller af andre grunde, som ikke er omfattet af FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder, har en forpligtelse til behørigt at begrunde sådanne foranstaltninger;

L.  der henviser til, at den venezuelanske regering har et særligt ansvar for at respektere retsstatsprincippet som et ikkepermanent medlem af FN's Sikkerhedsråd siden 16. oktober 2014;

M.  der henviser til, at den demokratiske opposition har indledt en proces, der er anerkendt i forfatningen, der gør det muligt at afsætte personer i offentlige hverv, efter at de har fuldført 50 % af deres embedsperiode, og har indsamlet og forelagt den nationale valgkomité 1,8 mio. underskrifter, hvilket er mange flere end de 198 000, der oprindeligt kræves, for at processen retligt og forfatningsmæssigt kan godkendes;

1.  udtrykker stor bekymring over den alvorligt forværrende situation med hensyn til demokrati og menneskerettigheder i Venezuela;

2.  fordømmer på det kraftigste anvendelsen af statslige beføjelser, herunder især den nationale valgkomités og retsvæsenets, til at forvride og tilsidesætte beslutninger, der lovligt er vedtaget af nationalforsamlingen, hvilket underminerer det venezuelanske folks vilje, der kom til udtryk ved valget den 6. december 2015;

3.  opfordrer den venezuelanske regering til at respektere retsstatsprincippet og princippet om magtens deling, hvilket er kendetegnende for demokratier, i hvilke det er afgørende, at princippet om deling af statslige beføjelser overholdes og gives forrang for at sikre demokratiets funktionsdygtighed;

4.  opfordrer indtrængende den venezuelanske regering til at handle inden for grænserne af et demokrati og give fuldstændig frihed til politiske fanger, der er blevet vilkårligt anholdt, med henblik på at indlede en national forsoningsproces baseret på dialog, som vil gøre det muligt at anvende loven om amnesti og national forsoning som et første skridt;

5.  kræver, at myndighederne respekterer og garanterer den forfatningssikrede ret til fredelige demonstrationer; forkaster den undertrykkelse, den overdrevne magtanvendelse og de vilkårlige anholdelser, som udøves og foretages af statslige sikkerhedsfolk til at undertrykke den demokratiske oppositions legitime krav;

6.  anser det for en absolut prioritet at nedbringe det nuværende høje niveau af straffrihed, der øger og fremmer den stigende vold og usikkerhed i landet, og at sikre respekten for det eksisterende retlige system, som kræver retfærdighed for ofrene for kidnapninger, mord og andre forbrydelser, der begås hver dag, og deres familier;

7.  kræver, at de venezuelanske myndigheder efterforsker massakren i Tumeremo, hvor 28 minearbejdere blev myrdet på afskyelig vis, med henblik på at retsforfølge gerningsmændene og anstifterne; opfordrer endvidere til, at der nedsættes en uafhængig international undersøgelseskommission til at fastslå omstændighederne for disse drab, herunder mordet på journalisten Lucia Suárez, som for nylig skete på samme sted, og som mistænkes for at have forbindelse til massakren;

8.  opfordrer de venezuelanske myndigheder til at garantere sikkerheden og den frie udøvelse af rettigheder for alle borgere, navnlig menneskerettighedsforkæmpere, journalister, politiske aktivister og medlemmer af uafhængige ikkestatslige organisationer;

9.  opfordrer indtrængende Venezuelas regering og de offentlige myndigheder til at overholde forfatningen og til at fremme i stedet for at obstruere de anerkendte juridiske mekanismer og procedurer for at aktivere den valgproces, der er fastlagt i den venezuelanske forfatning, for at anklage præsidenten inden udgangen af 2016;

10.  opfordrer indtrængende den venezuelanske regering til at normalisere arbejdstider og skoleskemaer for at bringe landet tilbage til det normale og til at respektere de sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder samt den universelle ret til uddannelse;

11.  udtrykker stor bekymring over, at de voksende sociale spændinger, som forårsages af manglen på basale goder som fødevarer og lægemidler, udløser vold og social uro, og opfordrer alle dele af det venezuelanske samfund til at fare med lempe, således at landets aktuelle kritiske situation kan overvindes gennem en forfatningsmæssig, fredelig og demokratisk løsning baseret på dialog;

12.  opfordrer indtrængende næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at søge at påvirke de latinamerikanske lande og de regionale organisationer for at sikre, at mekanismer for dialog og national forsoning spiller en mæglerrolle i Venezuela, og til at støtte en fredelig, demokratisk og forfatningsmæssig løsning på den krise, landet oplever i øjeblikket; opfordrer endvidere EU til at mobilisere humanitær bistand for at hjælpe det venezuelanske folk, hvis det bliver nødvendigt;

13.  minder om, at et besøg af en parlamentarisk delegation allerede er blevet godkendt, men stadig ikke er gennemført; opfordrer derfor til, at dette besøg gennemføres, således at Parlamentet kan leve op til sit mandat til at gøre status over den politiske og sociale situation i Venezuela;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og nationalforsamling, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.