Päätöslauselmaesitys - B8-0700/2016Päätöslauselmaesitys
B8-0700/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venezuelan tilanteesta

1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Milan Zver PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0700/2016

Menettely : 2016/2699(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0700/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0700/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8-0700/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta

(2016/2699(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon lukuisat aiemmat ja äskettäiset päätöslauselmansa Venezuelan tilanteesta, erityisesti 27. helmikuuta 2014 Venezuelan tilanteesta[1], 18. joulukuuta 2014 Venezuelan demokraattisen opposition vainosta[2] ja 12. maaliskuuta 2015 Venezuelan tilanteesta[3] antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 20. lokakuuta 2014 antaman julkilausuman mielenosoittajien ja poliitikkojen pidätyksistä Venezuelassa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että sekä hallinto että laittomasti muodostettu korkein oikeus ovat estäneet äskettäin valittua kansalliskokousta käyttämästä lainsäädäntövaltaansa sen joulukuussa 2015 pidetystä avausistunnosta lähtien;

B.  toteaa, että niiden viiden kuukauden aikana, joina uusi kansalliskokous on toiminut lainsäädännän alalla demokraattisen opposition ollessa enemmistönä, korkein oikeus on langettanut 13 poliittisin perustein annettua tuomiota hallinnon hyväksi, ja ne kaikki vaarantavat oikeusvaltiossa edellytettävän toimivaltarakenteen tasapainon;

C.  toteaa, että sellaiset päätökset kuin taloudellista hätätilaa koskevan säädöksen antaminen, kansalliskokouksen politiikan valvontaa koskevan toimivallan poistaminen, kieltäytyminen tunnustamasta perustuslaissa kansalliskokoukselle annettua valtaa kumota korkeimman oikeuden tuomarien nimityksiä, Venezuelan keskuspankkia koskevan lain uudistamisen julistaminen perustuslain vastaiseksi, joidenkin kansalliskokouksen sisäisiä keskusteluja koskevien sääntöjen soveltamisen lakkauttaminen sekä valtion ja talouden hätätilaa koskevan poikkeuksellisen säädöksen vahvistaminen toteutettiin kansalliskokouksen lainsäädäntövallan vastaisesti ja kunnioittamatta toimivaltarakenteen tasapainoa, joka on keskeinen tekijä oikeusvaltioperiaatetta noudattavassa valtiossa;

D.  ottaa huomioon, että 29. maaliskuuta 2016 kansalliskokous hyväksyi armahduksia ja kansallista sovintoa koskevan lain poliittisten vankien vapauttamiseksi maan monista vankiloista; toteaa, että useimmat näistä vangeista oli suljettu vankilaan ilman oikeudenkäyntiä tai tuomiota; toteaa, että 11. huhtikuuta 2016 korkein oikeus julisti kyseisen lain taas perustuslain vastaiseksi;

E.  ottaa huomioon, että yli 5 000 kansalaista on pidätetty ja vangittu viimeisten kymmenen vuoden aikana ideologisin ja poliittisin perustein julkisten mielenosoitusten aikana tai heidän käyttäessään kansalaisoikeuksiaan ja että heistä 84 on yhä vankiloissa, useimmissa tapauksissa ilman että tarvittavia oikeudenkäyntejä on toimeenpantu tai tuomioita langetettu;

F.  toteaa, että 4. maaliskuuta 2016 Tumeremossa, Bolívarin osavaltiossa, katosi ja sittemmin murhattiin 28 kaivostyöläistä eivätkä alueelliset ja kansalliset viranomaiset ole vielä antaneet vastauksia heidän perheilleen, jotka vaativat oikeutta, ja että toimittaja Lucia Suárez, joka äskettäin tutki tätä tapausta, ammuttiin kuoliaaksi 28. huhtikuuta 2016 kotonaan Tumeremossa;

G.  toteaa, että Venezuelan hallinnolla on ilmiselvästi maan oikeuslaitos ja kansallinen keskusvaalilautakunta täydellisesti hallinnassaan, mikä on selkeä rikkomus riippumattomuuden ja vallanjaon periaatetta vastaan, joka on demokraattisten oikeusvaltioiden ominaispiirre;

H.  ottaa huomioon, että Venezuelassa vallitseva hyvin korkea rikollisuusaste ja täydellinen rikoksista rankaisematta jättäminen ovat tehneet siitä yhden maailman vaarallisimmista maista ja että Caracasissa väkivaltarikosten määrä on maailman korkein eli 119,87 henkirikosta 100 000 ihmistä kohti;

I.  toteaa, että korruption sietämätön taso ja julkisten varojen väärinkäyttö, ennakoinnin puute perusinfrastruktuurin suhteen ja täysin tehoton hallinto ovat aiheuttaneet vakavan taloudellisen ja sosiaalisen kriisin, joka ilmenee pitkäkestoisena resurssien, raaka-aineiden, tuotantopanosten, peruselintarvikkeiden ja olennaislääkkeiden puuttumisena sekä nollatason tuotantona; toteaa, että maa on merkittävän yhteiskunnallisen mullistuksen partaalla, joka voi johtaa humanitaariseen kriisiin arvaamattomine seurauksineen;

J.  ottaa huomioon, että taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevä YK:n komitea katsoo, että Nicolás Maduron 6. huhtikuuta 2016 antama säädös n:o 2294, jossa säädetään, että Venezuelassa julkisen sektorin työntekijät eivät työskentele keskiviikkoisin, torstaisin tai perjantaisin niin kauan kuin El Niño -ilmiön vaikutukset Simón Bolívar -vesivoimalaan kestävät, merkitsee Venezuelan allekirjoittaman taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vakavaa rikkomista; katsoo, että jokainen valtio, joka tilapäisesti tai täysin sulkee yliopiston tai muun oppilaitoksen sellaisin perustein kuin kansallinen turvallisuus tai yleisen järjestyksen ylläpitäminen, poliittiset jännitteet tai muu syy, joka ei ole kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukainen, on velvollinen perustelemaan näin vakavaan toimenpiteeseen ryhtymisen suhteessa jokaiseen ihmisoikeusnormeissa yksilöityyn osatekijään;

K.  toteaa, että valtio, joka päättää tilapäisesti tai täysin keskeyttää opetuksen yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa kansallisen turvallisuuden tai yleisen järjestyksen, poliittisten jännitteiden tai muun sellaisen syyn perusteella, joka ei sisälly kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen, on velvollinen perustelemaan sellaiset toimenpiteet asianmukaisesti;

L.  toteaa, että Venezuela valittiin 16. lokakuuta 2014 YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi, joten maan hallituksella on erityinen velvollisuus noudattaa oikeusvaltioperiaatetta;

M.  toteaa, että demokraattinen oppositio on aloittanut perustuslaissa tunnustetun prosessin, joka antaa mahdollisuuden erottaa virkamiehiä viroistaan, kun he ovat hoitaneet virkaansa puolet toimikaudestaan, ja että se on kerännyt ja toimittanut kansalliselle keskusvaalilautakunnalle 1,8 miljoonaa allekirjoitusta, paljon enemmän kuin ne 198 000, jotka alun perin edellytettiin, jotta prosessi olisi laillinen ja perustuslain mukaisesti hyväksytty;

1.  ilmaisee vakavan huolestumisensa demokratia- ja ihmisoikeustilanteen merkittävästä heikentymisestä Venezuelassa;

2.  tuomitsee jyrkästi valtion, ja erityisesti kansallisen keskusvaalilautakunnan sekä oikeuslaitoksen, toimivallan käytön lainsäädäntöelimen eli kansalliskokouksen lainmukaisesti tekemien päätösten vääristämiseksi ja niiden sivuuttamiseksi, mikä heikentää Venezuelan kansan 6. joulukuuta 2015 ilmaiseman tahdon toteutumista;

3.  kehottaa Venezuelan hallitusta kunnioittamaan demokratioille tunnusmerkillistä oikeusvaltion ja vallanjaon periaatetta, sillä valtion toimivaltajaon periaatteen kunnioittaminen ja sen etusijalle asettaminen on elintärkeää, jotta demokratiat toimisivat asianmukaisesti;

4.  kehottaa Venezuelan hallitusta toimimaan demokratian asettamissa rajoissa ja myöntämään mielivaltaisesti pidätetyille poliittisille vangeille täyden vapauden, jotta voidaan käynnistää vuoropuheluun perustuva kansallinen sovintoprosessi, joka ensimmäisessä vaiheessa mahdollistaa armahduksia ja kansallista sovintoa koskevan lain soveltamisen;

5.  pyytää viranomaisia kunnioittamaan perustuslaillista oikeutta rauhanomaisiin mielenosoituksiin ja takaamaan mahdollisuuden sen käyttämiseen; ei hyväksy sortoa, kohtuutonta voimankäyttöä eikä mielivaltaisia vangitsemisia, joita valtion turvallisuusvalvojat toimeenpanevat tukahduttaakseen demokraattisen opposition oikeutetut vaatimukset;

6.  pitää ehdottomasti ensisijaisena sitä, että nykyistä laajaa rankaisematta jättämistä vähennetään, sillä se lisää ja edistää väkivallan kasvua ja turvattomuutta maassa, ja että turvataan nykyisen oikeusjärjestelmän kunnioittaminen, mikä edellyttää, että sieppausten, murhien ja muiden päivittäin tapahtuvien rikosten uhrit ja heidän omaisensa saavat oikeutta;

7.  vaatii, että Venezuelan viranomaiset tutkivat Tumeremossa tapahtuneen verilöylyn, jossa häpeällisesti murhattiin 28 kaivostyöläistä, jotta teon toteuttaneet ja siihen yllyttäneet henkilöt tuodaan oikeuden eteen; kehottaa lisäksi perustamaan riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission selvittämään näiden surmatekojen olosuhteet, myös äskettäin tapahtuneen toimittaja Lucia Suárezin murhan, joka tehtiin samalla seudulla ja jonka epäillään olevan yhteydessä joukkomurhaan;

8.  kehottaa Venezuelan viranomaisia takaamaan kaikkien kansalaisten ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien, toimittajien, poliittisten aktivistien ja riippumattomien kansalaisjärjestöjen jäsenten turvallisuuden ja heidän mahdollisuutensa käyttää vapaasti oikeuksiaan;

9.  kehottaa Venezuelan hallitusta ja viranomaisia noudattamaan perustuslakia ja jarrutuksen sijasta helpottamaan tunnustettujen laillisten mekanismien ja menettelyjen käyttöä presidentin syytteeseenpanoa koskevan Venezuelan perustuslaissa säädetyn vaaliprosessin käynnistämiseksi ennen vuoden 2016 päättymistä;

10.  kehottaa Venezuelan hallitusta saattamaan ennalleen työajat ja koulujen opetusajat, jotta maa voisi palata normaalitilaan ja jotta voitaisiin varmistaa sosiaalisten oikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien toteutuminen sekä kaikkien oikeus koulutukseen;

11.  ilmaisee vakavan huolestumisensa siitä, että kasvavat yhteiskunnalliset jännitteet, joita pula perushyödykkeistä kuten elintarvikkeista ja lääkkeistä synnyttää, aiheuttaa väkivaltaa ja yhteiskunnallisia levottomuuksia, ja kehottaa kaikkia Venezuelan yhteiskunnan osia toimimaan maltillisesti, jotta maan kriittisestä nykytilanteesta voidaan selvitä perustuslaillisen, rauhanomaisen ja demokraattisen vuoropuheluun perustuvan ratkaisun avulla;

12.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa vaikuttamaan Latinalaisen Amerikan maiden ja alueellisten järjestöjen suuntaan sen varmistamiseksi, että vuoropuhelun ja kansallisen sovinnon mekanismit toimivat välitystehtävässä Venezuelassa, sekä tukeakseen maata tällä hetkellä koettelevan kriisin ratkaisemista rauhanomaisella, demokraattisella ja perustuslaillisella tavalla; kehottaa lisäksi EU:ta antamaan tarvittaessa humanitaarista apua Venezuelan kansan auttamiseksi;

13.  muistuttaa, että parlamentin valtuuskunnan vierailu on jo hyväksytty ja on vielä toteuttamatta; kehottaa näin ollen toteuttamaan vierailun, jotta voidaan valtuuskunnan toimeksiannon mukaisesti arvioida Venezuelan poliittista ja sosiaalista tilannetta;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.