Rezolūcijas priekšlikums - B8-0700/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-0700/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Venecuēlā

1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Milan Zver PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0700/2016

Procedūra : 2016/2699(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0700/2016
Iesniegtie teksti :
B8-0700/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0700/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Venecuēlā

(2016/2699(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā vairākas iepriekšējās un nesenās rezolūcijas par stāvokli Venecuēlā, jo īpaši 2014. gada 27. februāra rezolūciju par stāvokli Venecuēlā[1], 2014. gada 18. decembra rezolūciju par Venecuēlas demokrātiskās opozīcijas vajāšanu[2] un 2015. gada 12. marta rezolūciju par stāvokli Venecuēlā[3],

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā ANO Augstā cilvēktiesību komisāra 2014. gada 20. oktobra paziņojumu par protestētāju un politiķu aizturēšanu Venecuēlā,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā gan izpildvara, gan nelikumīgi veidotā Augstākā tiesa neļauj īstenot nesen ievēlētajai Nacionālajai asamblejai tās pilnvaras kopš inaugurācijas 2015. gada decembrī;

B.  tā kā piecu mēnešu periodā, kad Nacionālā asambleja, kurā vairākums ir demokrātiskās opozīcijas pārstāvju, ir darbojusies likumdošanas jomā, Augstākā tiesa ir izdevusi 13 politiski motivētus spriedumus par labu izpildvarai un visi šie spriedumi apdraud varas līdzsvaru, kas nepieciešams, lai valstī valdītu tiesiskums;

C.  tā kā cita starpā, pārkāpjot Nacionālās asamblejas likumdošanas pilnvaras un neievērojot varas līdzsvaru, kas nepieciešams, lai valstī valdītu tiesiskums, tika pieņemti lēmumi, piemēram, par ārkārtas stāvokļa ekonomikas jomā dekrēta pieņemšanu, Nacionālās asamblejas pilnvaru atcelšanu attiecībā uz politikas pārbaudi, atteikšanos atzīt Nacionālajai asamblejai ar konstitūciju piešķirtās pilnvaras atcelt no amata Augstākās tiesas tiesnešus, Venecuēlas Centrālās bankas likuma reformas atzīšanu par neatbilstošu konstitūcijai, Nacionālās asamblejas Iekšējo debašu reglamenta noteikumu atcelšanu un ārkārtas stāvokļa ekonomikas jomā dekrēta apstiprināšanu;

D.  tā kā 2016. gada 29. martā Nacionālā asambleja pieņēma Amnestijas un nacionālā izlīguma likumu, lai atbrīvotu politiskos ieslodzītos, kuri tiek turēti vairākos valsts cietumos un kuru lielākā daļa tikuši ieslodzīti bez tiesas sprieduma un bez apsūdzības uzrādīšanas, un tā kā 2016. gada 11. aprīlī Augstākā tiesa šo likumu atkal pasludināja par neatbilstošu konstitūcijai;

E.  tā kā iepriekšējos desmit gados publisku demonstrāciju laikā vai savu pilsonisko tiesību īstenošanas laikā vairāk nekā 5000 iedzīvotāju ir tikuši arestēti un aizturēti ideoloģisku un politisku apsvērumu dēļ un tā kā 84 no viņiem joprojām atrodas ieslodzījumā, turklāt lielākajā daļā gadījumu nav notikuši nepieciešamie tiesas procesi un nav uzrādītas apsūdzības;

F.  tā kā 2016. gada 4. martā Tumeremo pilsētā Bolivāra štatā notika masveida slepkavība, t. i., pazuda 28 ogļrači, kuri vēlāk tika nogalināti, un par šo gadījumu reģionālajām un valsts iestādēm vēl jāsniedz atbildes ogļraču ģimenēm, kas pieprasa taisnīgumu, un tā kā 2016. gada 28. aprīlī savās mājās tika nošauta žurnāliste Lucia Suárez, kura nesen bija pētījusi šo lietu;

G.  tā kā ir acīmredzami, ka Venecuēlas izpildvarai ir neierobežota vara pār valsts tiesu sistēmu un Nacionālo elektorālo padomi un tādējādi tā nepārprotami pārkāpj varas neatkarības un dalījuma principu, kas raksturīgs demokrātiskām valstīm, kurās valda tiesiskums;

H.  tā kā augstā noziedzības līmeņa un pilnīgas nesodāmības dēļ Venecuēla ir kļuvusi par vienu no visbīstamākajām valstīm pasaulē un Karakasā ir visaugstākais noziedzības līmenis pasaulē — uz 100 000 cilvēku tiek izdarītas vairāk nekā 119,87 slepkavības;

I.  tā kā nepieņemamie korupcijas un valsts līdzekļu izsaimniekošanas apjomi, paredzamības trūkums attiecībā uz pamata infrastruktūru un pilnībā neefektīva pārvaldība ir plašas ekonomiskās un sociālās krīzes iemesls, par ko liecina ilgstošais resursu, izejvielu, ieguldījumu, pamata pārtikas preču un svarīgāko medikamentu trūkums un ražošanas pilnīgs pārtraukums, un tā kā valsts atrodas uz plaša sociālā apvērsuma sliekšņa, kas varētu izraisīt humanitāru krīzi ar neparedzamām sekām;

J.  tā kā ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja uzskata, ka Dekrēts Nr. 2294, kuru 2016. gada 6. aprīlī izdeva Nicolás Maduro un kurā paredzēts, ka sabiedriskā sektora darbiniekiem visā valstī nebūs jāstrādā trešdienās, ceturtdienās vai piektdienās tik ilgi, kamēr Simona Bolivāra vārdā nosauktajā hidroelektrostacijā netiks novērstas El Niño izraisītās sekas, ir nopietns Venecuēlas parakstītā Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām pārkāpums un tā kā ikvienai valstij, kas uz laiku vai pilnībā slēdz kādu universitāti vai citu mācību iestādi tādu apsvērumu dēļ kā nacionālā drošība vai valsts kārtības saglabāšana, politiska spriedze vai jebkāda cita tāda iemesla dēļ, kurš nav ietverts Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, ir pienākums pamatot šādu stingru pasākumu saistībā ar katru no elementiem, kas noteikti cilvēktiesību standartos;

 

K.  tā kā valstij, kas pieņem lēmumu uz laiku vai pilnībā pārtraukt mācības universitātē vai jebkādā citā mācību iestādē tādu apsvērumu dēļ kā nacionālā drošība vai valsts kārtības saglabāšana, politiska spriedze vai jebkāda cita tāda iemesla dēļ, kas nav ietverts Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, ir pienākums pienācīgi pamatot šādus pasākumus;

L.  tā kā Venecuēlas valdībai, kas kopš 2014. gada 16. oktobra ir kļuvusi par ANO Drošības padomes nepastāvīgo locekli, ir īpaša atbildība saistībā ar tiesiskuma ievērošanu;

M.  tā kā demokrātiskā opozīcija ir sākusi konstitucionāli atzītu procesu, kas ļauj no amata atcelt valsts amatpersonas pēc tam, kad tās amatā ir pavadījušas pusi no savu pilnvaru termiņa, un tā kā tā ir savākusi un nodevusi Nacionālajai elektorālajai padomei 1,8 miljonus parakstu, kas daudzkārt pārsniedz sākotnēji nepieciešamo 198 000 parakstu skaitu, lai šis process būtu likumīgs un konstitucionāli atzīts,

1.  pauž dziļas bažas par būtisko situācijas pasliktināšanos demokrātijas un cilvēktiesību jomā Venecuēlā;

2.  stingri nosoda valsts, jo īpaši Nacionālās elektorālās padomes un tiesu, pilnvaru izmantošanu nolūkā atcelt un neņemt vērā Venecuēlas parlamenta — Nacionālās asamblejas — likumīgi pieņemtos lēmumus, tādējādi ierobežojot venecuēliešu gribu, kas pausta 2015. gada 6. decembra vēlēšanās;

3.  aicina Venecuēlas valdību ievērot tiesiskumu un demokrātiskām valstīm raksturīgo varas dalījuma principu, ņemot vērā to, ka valsts varas dalīšanas principa ievērošana un tā prioritāte ir svarīgs priekšnoteikums demokrātisku valstu pareizai darbībai;

4.  mudina Venecuēlas valdību rīkoties atbilstīgi demokrātijas principam, atbrīvojot tos politieslodzītos, kuri tikuši patvaļīgi aizturēti, un sākt uz dialogu pamatotu nacionālā izlīguma procesu, kas būs pirmais solis, lai piemērotu Amnestijas un nacionālā izlīguma likumu;

5.  pieprasa iestādēm ievērot un garantēt konstitucionālās tiesības uz miermīlīgām demonstrācijām; iebilst pret represijām, pārmērīga spēka izmantošanu un patvaļīgām aizturēšanām, ko veic valsts drošības dienesta darbinieki, lai apspiestu demokrātiskās opozīcijas leģitīmās prasības;

6.  uzskata, ka vissvarīgākā prioritāte ir pazemināt pašreizējo augsto nesodāmības līmeni, kas pastiprina un veicina arvien pieaugošu vardarbību un nedrošību valstī, un panākt, lai tiktu respektēta pašreizējā tiesiskā sistēma, nodrošinot taisnīgumu nolaupīšanās, slepkavībās un citos ik dienu izdarītos noziegumos cietušajām personām un viņu ģimenes locekļiem;

7.  pieprasa Venecuēlas iestādēm izmeklēt slepkavību Tumeremo pilsētā, kur nožēlojamā kārtā tika nogalināti 28 ogļrači, un saukt pie atbildības šā nozieguma izdarītājus un iniciatorus; turklāt prasa izveidot neatkarīgu starptautisku izmeklēšanas komisiju, lai noskaidrotu šo slepkavību apstākļus, tostarp neseno žurnālistes Lucia Suárez nogalināšanu, kas notika tajā pašā pilsētā un par ko ir aizdomas, ka tā ir saistīta ar ogļraču slepkavību;

8.  aicina Venecuēlas iestādes garantēt visiem iedzīvotājiem, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvjiem, žurnālistiem, politiskajiem aktīvistiem un neatkarīgu nevalstisku organizāciju dalībniekiem, drošību un iespējas brīvi īstenot savas tiesības;

9.  mudina Venecuēlas valdību un valsts iestādes ievērot konstitūciju un atbalstīt, nevis kavēt atzītos likumīgos mehānismus un procedūras, kas paredzētas, lai līdz 2016. gada beigām ierosinātu Venecuēlas konstitūcijā noteikto vēlēšanu procesu saistībā ar prezidenta impīčmentu;

10.  mudina Venecuēlas valdību noteikt darba un mācību stundas, lai valstī atjaunotu normālu stāvokli, un ievērot sociālās un darba tiesības un vispārējās tiesības uz izglītību;

11.  pauž dziļas bažas par to, ka pamata patēriņa preču, piemēram, pārtikas produktu un medikamentu, trūkuma dēļ palielinās sociālā spriedze, kas izraisa vardarbības saasināšanos un sabiedrības nemierus, un aicina visas sabiedrības grupas Venecuēlā saglabāt mieru, lai pašreizējo kritisko situāciju valstī varētu atrisināt ar konstitucionālu, miermīlīgu un demokrātisku risinājumu, kas pamatojas uz dialogu;

12.  mudina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos sazināties ar Latīņamerikas valstīm un reģionālajām organizācijām, lai nodrošinātu, ka starpniecības procesa laikā Venecuēlā var izmantot dialoga un nacionālā izlīguma mehānismus, un lai atbalstītu valsts pašreizējās krīzes miermīlīgu, demokrātisku un konstitucionālu risinājumu; turklāt prasa Eiropas Savienībai mobilizēt humāno palīdzību, lai nepieciešamības gadījumā palīdzētu Venecuēlas iedzīvotājiem;

13.  atgādina, ka Parlamenta delegācijas vizīte ir jau apstiprināta un tiek gaidīta tās īstenošana; tādēļ prasa minēto vizīti organizēt tā, lai delegācija varētu pildīt savas pilnvaras, ņemot vērā politisko un sociālo stāvokli Venecuēlā;

14.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas valdībai un Nacionālajai asamblejai, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai un Amerikas valstu organizācijas ģenerālsekretāram.