Förslag till resolution - B8-0700/2016Förslag till resolution
B8-0700/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Venezuela

1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Milan Zver för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0700/2016

Förfarande : 2016/2699(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0700/2016
Ingivna texter :
B8-0700/2016
Debatter :
Antagna texter :

B8-0700/2016

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela

(2016/2699(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina många tidigare och nyligen antagna resolutioner om situationen i Venezuela, i synnerhet av den 27 februari 2014 om situationen i Venezuela[1], av den 18 december 2014 om förföljelsen av den demokratiska oppositionen i Venezuela[2] och av den 12 mars 2015 om situationen i Venezuela[3],

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av uttalandet av den 20 oktober 2014 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om frihetsberövandet av demonstranter och politiker i Venezuela,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Både den verkställande makten och den olagligt konstituerade Högsta domstolen har hindrat den nyvalda nationalförsamlingens lagstiftningsbefogenheter sedan denna svors in i december 2015.

B.  Under de fem månader då den nya nationalförsamlingen har varit verksam inom lagstiftningsarbetet, med den demokratiska oppositionen i majoritet, har Högsta domstolen avkunnat tretton politiskt motiverade domar i den verkställande maktens favör, vilka alla äventyrar den maktbalans som är nödvändig i en rättsstat.

C.  Sådana beslut som att utfärda dekretet om den ekonomiska nödsituationen, att avskaffa nationalförsamlingens befogenheter att granska politik, att vägra att erkänna nationalförsamlingens författningsenliga behörighet att återkalla utnämningen av domare i Högsta domstolen, att förklara reformen av Venezuelas centralbank författningsvidrig, att tills vidare upphäva bestämmelserna i nationalförsamlingens interna debattregler och att bekräfta det exceptionella dekretet om den ekonomiska nödsituationen, bland andra, har fattats i strid med nationalförsamlingens lagstiftningsbefogenheter, utan hänsyn till den maktbalans som är nödvändig i en rättsstat.

D.  Den 29 mars 2016 röstade nationalförsamlingen igenom lagen om amnesti och nationell försoning i syfte att frige de politiska fångarna i landets olika fängelser, varav de flesta fängslats utan rättegång eller dom. Den 11 april 2016 förklarade Högsta domstolen återigen denna lag författningsvidrig.

E.  De senaste tio åren har över 5 000 personer gripits och fängslats på ideologiska och politiska grunder under offentliga demonstrationer eller utövandet av sina medborgerliga rättigheter, och 84 av dem sitter fortfarande fängslade, i de flesta fall utan rättegång eller dom.

F.  Den 4 mars 2016 ägde en massaker rum i Tumeremo i delstaten Bolívar, då 28 gruvarbetare försvann och därefter mördades, och de regionala och nationella myndigheterna har ännu inte kommit med något svar till deras familjer, som kräver rättvisa. Journalisten Lucia Suárez, som nyligen hade undersökt händelsen, sköts ihjäl i sitt hem i Tumeremo den 28 april 2016.

G.  Det är uppenbart att den verkställande makten i Venezuela har fullständig kontroll över landets rättsväsen och nationella valråd, vilket är ett tydligt brott mot den princip om oberoende och maktdelning som kännetecknar demokratiska rättsstater.

H.  Venezuelas mycket höga brottslighet och fullständiga straffrihet har gjort landet till ett av de farligaste i världen. Caracas har den högsta andelen våldsbrott i världen, med över 119,87 mord per 100 000 invånare.

I.  De oacceptabla korruptionsnivåerna och vanskötseln av offentliga medel, den bristande framförhållningen när det gäller grundläggande infrastruktur samt en fullständigt ineffektiv samhällsstyrning har lett till en djup ekonomisk och social kris som präglas av en långvarig brist på resurser, råvaror, insatsvaror, baslivsmedel och viktiga läkemedel, med en produktion som ligger på noll. Landet står på randen till stora sociala omvälvningar, vilket kan leda till en humanitär kris med oförutsägbara konsekvenser.

J.  FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter anser att dekret nr 2294 av den 6 april 2016, som utfärdats av Nicolás Maduro och enligt vilket anställda inom landets offentliga sektor inte kommer att arbeta på onsdagar, torsdagar eller fredagar så länge som effekterna av El Niño på Simón Bolívar-vattenkraftverket kvarstår, utgör en allvarlig överträdelse av den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som Venezuela har undertecknat. Varje stat som tillfälligt eller permanent stänger ett universitet eller en annan utbildningsinstitution med hänvisning till skäl som nationell säkerhet, upprätthållandet av allmän ordning, politiska spänningar eller något annat skäl som inte överensstämmer med den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter är skyldig att motivera en så allvarlig åtgärd i förhållande till var och en av de delar som identifieras i människorättsnormerna.

K.  En stat som beslutar att tillfälligt eller permanent ställa in undervisningen vid ett universitet eller en annan läroanstalt med hänvisning till skäl som nationell säkerhet eller allmän ordning, politiska spänningar eller något annat skäl som inte omfattas av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter har en skyldighet att vederbörligen motivera sådana åtgärder.

L.  Venezuelas regering har ett särskilt ansvar att respektera rättsstaten, då landet är en icke-permanent medlem av FN:s säkerhetsråd sedan den 16 oktober 2014.

M.  Den demokratiska oppositionen har inlett en i författningen erkänd process som innebär att offentliga tjänstemän kan avsättas efter att ha fullgjort halva tjänstetiden, och har samlat in 1,8 miljoner namnunderskrifter och överlämnat dem till det nationella valrådet. Detta är många fler än de 198 000 underskrifter som ursprungligen krävdes för att processen ska vara laglig och författningsenlig.

1.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över den allvarligt försämrade situationen när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter i Venezuela.

2.  Europaparlamentet fördömer skarpt användningen av statliga maktmedel, särskilt det nationella valrådets och rättsväsendets befogenheter, för att förvanska och åsidosätta beslut som fattats på laglig väg av lagstiftaren i form av nationalförsamlingen och därigenom undergräva det venezuelanska folkets vilja så som den kom till uttryck den 6 december 2015.

3.  Europaparlamentet uppmanar Venezuelas regering att respektera rättsstatsprincipen och principen om maktdelning, vilka är kännetecknande för demokratier, vars korrekta funktionssätt kräver att principen om delning av statliga befogenheter efterlevs och ges företräde.

4.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt Venezuelas regering att agera inom gränserna för en demokrati och bevilja fullständig frihet för politiska fångar som har gripits på godtyckliga grunder, i syfte att inleda en nationell försoningsprocess som bygger på dialog, vilket kommer att möjliggöra tillämpningen av lagen om amnesti och nationell försoning som ett första steg.

5.  Europaparlamentet kräver att myndigheterna respekterar och garanterar den grundlagsskyddade rätten att demonstrera fredligt. Parlamentet förkastar det förtryck, det övervåld och de godtyckliga frihetsberövanden som utövas av tjänstemän inom den statliga säkerhetstjänsten i syfte att undertrycka den demokratiska oppositionens legitima anspråk.

6.  Europaparlamentet ser det som en absolut prioritet att minska den rådande omfattande straffriheten, som spär på och främjar det tilltagande våldet och den ökande osäkerheten i landet, och att säkerställa respekten för det befintliga rättssystemet, vilket kräver rättvisa för offren för bortföranden, mord och andra brott som begås varje dag, liksom för deras familjer.

7.  Europaparlamentet begär att de venezuelanska myndigheterna utreder massakern i Tumeremo, där 28 gruvarbetare mördades på ett avskyvärt sätt, i syfte att ställa förövarna och anstiftarna inför rätta. Parlamentet begär vidare att det inrättas en oberoende internationell undersökningskommission som ska fastställa omständigheterna kring morden, inbegripet mordet på journalisten Lucia Suárez, som nyligen ägde rum på samma plats och misstänks ha ett samband med massakern.

8.  Europaparlamentet uppmanar de venezuelanska myndigheterna att garantera säkerheten och det fria rättighetsutövandet för alla medborgare, i synnerhet människorättsförsvarare, journalister, politiska aktivister och medlemmar av oberoende icke-statliga organisationer.

9.  Europaparlamentet vädjar till Venezuelas regering och de offentliga myndigheterna att följa författningen och att underlätta i stället för att hindra de erkända rättsliga mekanismerna och förfarandena för att aktivera den valprocess för att ställa presidenten inför riksrätt som fastställs i Venezuelas författning, före utgången av 2016.

10.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt den venezuelanska regeringen att reglera arbets- och skoltiderna så att landet kan återgå till ett normaltillstånd och sociala rättigheter och arbetstagarrättigheter samt den universella rätten till utbildning respekteras.

11.  Europaparlamentet uttrycker stor oro för att de ökande sociala spänningarna, som orsakats av bristen på basvaror som livsmedel och läkemedel, utlöser våld och social oro, och uppmanar samtliga delar av det venezuelanska samhället att visa återhållsamhet, så att den rådande kritiska situationen i landet kan övervinnas genom en författningsenlig, fredlig och demokratisk lösning som bygger på dialog.

12.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att försöka påverka latinamerikanska länder och regionala organisationer i syfte att se till att mekanismerna för dialog och nationell försoning kan användas för medling i Venezuela, och att stödja en fredlig, demokratisk och författningsenlig lösning på den kris som landet för närvarande genomgår. Parlamentet uppmanar vidare EU att frigöra humanitärt bistånd för att hjälpa det venezuelanska folket om det blir nödvändigt.

13.  Europaparlamentet påminner om att ett besök av en parlamentarisk delegation redan har godkänts men ännu inte har genomförts. Parlamentet vill därför att besöket äger rum så att uppdraget att utvärdera den politiska och sociala situationen i Venezuela kan fullgöras.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas regering och nationalförsamling, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.