Forslag til beslutning - B8-0723/2016Forslag til beslutning
B8-0723/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Venezuela

1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen  

Procedure : 2016/2699(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0723/2016
Indgivne tekster :
B8-0723/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-0723/2016

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela

(2016/2699(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at situationen i Venezuela er yderst anspændt på grund af en række meget forskellige faktorer;

B.  der henviser til, at implosionen i olieprisen, som stort set udgør den primære tilførsel af fremmed valuta for landet, har medført en kraftig nedgang i den nationale økonomi;

C.  der henviser til, at inflationen er steget til 700 %, hvilket er den højeste i verden;

D.  der henviser til, at leveringen af basale forbrugsvarer, herunder fødevarer og medicin, er helt utilstrækkelig, og der henviser til, at op til 40 % af de nationalt producerede eller importerede basisvarer, der af sociale grunde holdes til lave priser, forsvinder i den sorte handel med nabolandene;

E.  der henviser til, at den længe ønskede stigning i den ekstremt lave benzinpris og liberaliseringen af valutakursen også har haft en negativ indvirkning på indkomstniveauet og på adgangen til varer;

F.  der henviser til, at den hidtil usete tørke forårsaget af El Niño lægger et yderligere pres på landet; der henviser til, at valget om at producere 70 % af landets energibehov på basis af vandkraft, mens der samtidig ses bort fra andre kilder til vedvarende energi, har ført til den nuværende ekstreme knaphed på energi og til nedlukning af både private virksomheder og offentlige kontorer;

G.  der henviser til, at den venezuelanske præsident, Nicolás Maduro, den 13. maj 2016 forlængede undtagelsestilstanden med yderligere 60 dage;

H.  der henviser til, at parlamentsvalget i december 2015 resulterede i en sejr til oppositionen – ikke mindst på grund af den store stemmeundladelse blandt tidligere PSUV-vælgere – hvilket har ført til en hidtil ukendt sammensmeltning af de udøvende, dømmende og lovgivende beføjelser;

I.  der henviser til, at oppositionen har indledt en proces med henblik på at afholde en folkeafstemning, som vil have til formål at tilbagekalde udpegelsen af den venezuelanske præsident i henhold til den venezuelanske forfatning af 1999, der gør det muligt at ophæve mandaterne for alle embedsmænd på alle niveauer, når halvdelen af deres mandat er udløbet;

J.  der henviser til, at denne mekanisme er enestående i verden, og at den indeholder adskillige betingelser, herunder kravet om, at mindst 1 % af vælgerne i hver delstat skal anmode om indledning af processen, at 20 % af de stemmeberettigede skal anmode om folkeafstemningen, at mindst 25 % af de stemmeberettigede skal udøve deres valgret, og endelig, at flere mennesker skal stemme imod hvervsindehaveren, end antallet af mennesker, der stemte for ham/hende;

K.  der henviser til, at løsning af konflikter ved hjælp af voldelige midler har været et fremtrædende kendetegn i hele regionen i hele det 20. århundrede; der henviser til, at denne høje grad af vold på alle niveauer af det offentlige liv fortsætter med at eksistere og truer med at ødelægge Venezuela, som ikke har lidt under borgerkrige, ligesom de fleste andre lande i regionen;

L.  der henviser til, at der længe har hersket straffrihed i Venezuela, og at ansvaret for drab og massakrer, såsom dem der fandt sted Catia-fængslet i 1992, endnu ikke er blevet placeret;

M.  der henviser til, at de voldelige begivenheder i sommeren 2014, hvor mindst 43 mennesker blev myrdet, fortsat er ustraffede, til trods for at en sandhedskommission skulle kaste lys over forbrydelser begået i de seneste årtier og bane vejen for ordinære retssager og sanktioner;

N.  der henviser til, at UNASUR (Unionen af Sydamerikanske Nationer) og OAS (Organisationen af Amerikanske Stater) i øjeblikket står i spidsen for et mæglingsinitiativ med det formål at genoprette den politiske dialog inden for de forfatningsmæssige rammer; der henviser til, at Spaniens tidligere premierminister, José Luis Rodriguez Zapatero, står i spidsen for diplomatiske bestræbelser, som støttes af den amerikanske udenrigsminister John Kerry;

1.  opfordrer indtrængende alle involverede parter til ikke at forværre ustabiliteten i landet yderligere, undgå al vold og ikke gentage de blodsudgydelser, som blev forårsaget af de voldelige demonstrationer i begyndelsen af 2015, overholde lovgivningen samt indgå i en konstruktiv dialog inden for rammerne af retsstatsprincippet og den nationale forfatning;

2.  understreger den kendsgerning, at det er op til det venezuelanske folk at træffe demokratiske beslutninger om landets sociale og økonomiske model;

3.  insisterer på, at stater uden for Venezuela ikke bør udnytte den nuværende situation til fordel for deres egne respektive lande;

4.  fordømmer på det kraftigste enhver opfordring til intervention, som sigter mod at vælte regeringen, navnlig ved hjælp af militær intervention, som nævnt af Colombias forhenværende præsident, Alvaro Uribe, i en tale den 12. maj 2016 i Miami; insisterer på, at enhver form for politisk forandring skal opnås alene ved hjælp af juridiske midler og valghandlinger;

5.  opfordrer alle berørte parter til at udarbejde en plan for humanitær bistand og til at sætte en stopper for det sorte marked, smugling og andre handlinger, som forhindrer adgang til basale varer, navnlig for de fattigste befolkningsgrupper i det venezuelanske samfund;

6.  glæder sig over den indsats, der er gjort af UNASUR og af unionen generalsekretær, Ernesto Samper, samt af de tidligere premierministre i Spanien, José-Luis Rodríguez Zapatero, i Den Dominikanske Republik, Leonel Fernandez, og i Panama, Martin Torrijos, med henblik på at fremme en national dialog med repræsentanter for Venezuelas regering og oppositionen, repræsenteret ved oppositionskoalitionen MUD;

7.  opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, til at støtte disse bestræbelser med henblik på at vende tilbage til fredelige forhandlinger og undgå en yderligere eskalering af konflikten;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringen og myndighederne i Venezuela og EuroLat-Forsamlingen.