Resolutsiooni ettepanek - B8-0723/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0723/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Venezuelas

1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel

Menetlus : 2016/2699(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0723/2016
Esitatud tekstid :
B8-0723/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0723/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas

(2016/2699(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et olukord Venezuelas on mitmete asjaolude tõttu äärmiselt pingeline;

B.  arvestades, et nafta hind on kukkunud ning kuna see on riigi jaoks peamine valuutatulu allikas, on see riigi majandust tõsiselt räsinud;

C.  arvestades, et inflatsioon on tõusnud 700 %-ni ja on Venezuelas maailma kõrgeim;

D.  arvestades, et peamiste tarbekaupade, sh toidu ja ravimite nõudlus ületab kaugelt pakkumise ning ligikaudu 40 % riigis toodetud või sinna imporditud esmatarbekaupadest, mille hindu hoitakse sotsiaalsetel põhjustel madalal, kaob mustal turul naaberriikidesse;

E.  arvestades, et äärmiselt madala naftahinna ammu nõutud tõstmine ja vahetuskursi vabaks laskmine on samuti mõjunud halvasti sissetulekutele ja kaupade kättesaadavusele;

F.  arvestades, et riiki on tabanud ka El Niño põhjustatud enneolematu põud; arvestades, et kuna 70 % riigi energiavajadusest on otsustatud toota hüdroelektrijaamades ning muud taastuvenergiaallikad on jäetud tähelepanuta, ei suudeta energiavajadust kaugeltki täita ning suletud on nii eraettevõtteid kui ka riigiasutusi;

G.  arvestades, et 13. mail 2016 pikendas Venezuela president Nicolás Maduro erakorralist seisukorda veel 60 päeva võrra;

H.  arvestades, et 2015. aasta detsembris toimunud parlamendivalimistel saavutas võidu opositsioon (peamiselt endiste PSUV valijate massilise valimistelt kõrvalejäämise tõttu), mistõttu on riigijuhtimises, kohtusüsteemis ja seadusandlikus institutsioonis tegemist senitundmatu jõudude tasakaaluga;

I.  arvestades, et opositsioon on alustanud protsessi rahvahääletuse korraldamiseks, et Venezuela presidendi volitused tühistada (Venezuela 1999. aasta põhiseaduse kohaselt on võimalik kõikide tasandite ametikandjate volitused tühistada, kui nad on täitnud vähemalt poole oma mandaadist);

J.  arvestades, et sellist süsteemi mujal maailmas ei tunta, ning arvestades, et selle kasutamiseks peab olema täidetud mitu eeltingimust – igas osariigis peab selle süsteemi kasutamist nõudma vähemalt 1 % valijaskonnast, referendumi korraldamiseks peab seda nõudma vähemalt 20 % hääleõiguslikest kodanikest, referendumil peab osalema vähemalt 25 % hääleõiguslikest kodanikest ning ametist taandada soovitava ametikandja vastu peab hääletama rohkem inimesi kui tema poolt varem hääletas;

K.  arvestades, et kogu piirkonnas on terve 20. sajandi jooksul püütud konflikte lahendada vägivallaga; arvestades, et vägivald mõjutab endiselt avaliku elu kõiki tasandeid ning see ähvardab Venezuela hävitada, ehkki riik ei ole erinevalt teistest piirkonna riikidest veel kodusõda tunda saanud;

L.  arvestades, et Venezuelas on ka karistamatusel pikk traditsioon, sest selliste tapmiste ja veresaunade eest, nagu Catia vanglas 1992. aastal toimus, ei ole siiani kedagi vastutusele võetud;

M.  arvestades, et ehkki tõekomisjon peaks viimastel aastakümnetel toime pandud kuritegudele valgust heitma ning viima tavapäraste kohtumenetluste läbiviimiseni ja kurjategijate karistamiseni, on siiani karistamata ka 2014. aasta vägivaldsed sündmused, mille käigus tapeti vähemalt 43 inimest;

N.  arvestades, et Lõuna-Ameerika Riikide Liit (UNASUR) ja Ameerika Riikide Organisatsioon (ARO) juhivad praegu vahendamistegevust, et Venezuelas taasalustataks põhiseaduslikes raamides poliitilist dialoogi; arvestades, et diplomaatide jõupingutusi juhib endine Hispaania president José Luis Rodriguez Zapatero ja neid toetab ka USA riigisekretär John Kerry;

1.  nõuab tungivalt, et kõik asjaosalised hoiduksid riigi ebastabiilsuse süvendamisest, väldiksid igasugust vägivalda, hoiduksid kordamast 2015. aasta alguses vägivaldsetest meeleavaldustest puhkenud verevalamist, austaksid seadusi ning alustaksid õigusriigi põhimõtete ja riigi põhiseaduse raames konstruktiivset dialoogi;

2.  toonitab, et riigi sotsiaalse ja majandusmudeli üle peavad demokraatlikult otsustama venezuelalased ise;

3.  toonitab, et teised riigid ei tohiks Venezuela praegust olukorda enda siseriiklikes huvides ära kasutada;

4.  mõistab rangelt hukka kõik üleskutsed sekkuda ja valitsus kukutada ning eelkõige sõjalise sekkumise ärgitamise, mida Colombia endine president Alvaro Uribe 12. mail 2016. aastal Miamis peetud kõnes tegi; toonitab, et igasugused poliitilised muutused peavad olema seadusjärgsed ja põhinema valimistel;

5.  kutsub kõiki osapooli üles töötama välja humanitaarabikava ja tegema lõpu mustale turule, smugeldamisele ja muule tegevusele, mis raskendab esmatarbekaupade kättesaadavust, eriti Venezuela ühiskonna vaesemate rühmade jaoks;

6.  peab kiiduväärseks jõupingutusi, mida on Venezuela valitsuse ja opositsiooni (keda esindab MUD) esindajate vahelise rahvusliku dialoogi edendamiseks teinud UNASUR ja selle peasekretär Ernesto Samper, Hispaania endine president José-Luis Rodríguez Zapatero, Dominikaani Vabariigi endine president Leonel Fernández ning Panama endine president Martín Torrijos;

7.  kutsub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti Federica Mogherinit üles neid jõupingutusi toetama, et aidata kaasa rahumeelsete läbirääkimiste taasalustamisele ja vältida konflikti suuremat eskaleerumist;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, Venezuela valitsusele ja ametivõimudele ning Euroopa ja Ladina-Ameerika Parlamentaarsele Assambleele (EUROLAT).