Päätöslauselmaesitys - B8-0723/2016Päätöslauselmaesitys
B8-0723/2016

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venezuelan tilanteesta

  1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

  Menettely : 2016/2699(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0723/2016
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0723/2016
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B8-0723/2016

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta

  (2016/2699(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Venezuelasta,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että Venezuelan tilanne on äärimmäisen jännittynyt useista hyvin erilaisista syistä;

  B.  ottaa huomioon, että öljyn hinnan romahdettua maan talous on supistunut jyrkästi ja että öljytulot muodostavat suurimman osan maan valuuttatuloista;

  C.  ottaa huomioon, että inflaatio on noussut 700 prosenttiin ja on maailman korkein;

  D.  ottaa huomioon, että perushyödykkeistä, myös elintarvikkeista ja lääkkeistä, on huutava pula – maassa tuotetuista tai maahan tuoduista perushyödykkeistä, joiden hinnat pidetään sosiaalisista syistä alhaisina, jopa 40 prosenttia katoaa naapurimaiden mustan pörssin markkinoille;

  E.  katsoo, että tuloihin ja hyödykkeiden saantiin ovat vaikuttaneet kielteisesti myös kauan kaivatut korotukset öljyn erittäin alhaiseen hintaan sekä valuuttakurssin vapauttaminen;

  F.  ottaa huomioon, että El Niño -ilmiön vuoksi maassa vallitsee ennennäkemätön kuivuus, joka pahentaa tilannetta entisestään; toteaa, että maan energiasaanti päätettiin turvata 70-prosenttisesti vesivoimalla eikä muita uusiutuvan energian lähteitä otettu lainkaan huomioon, mikä on nyt johtanut ankaraan energiapulaan ja sekä yksityisten yritysten että virastojen lakkauttamiseen;

  G.  ottaa huomioon, että Venezuelan presidentti Nicolás Maduro pidensi hätätilaa 13. toukokuuta 2016 vielä 60 päiväksi;

  H.  ottaa huomioon, että oppositio voitti joulukuussa 2015 pidetyt parlamenttivaalit, suurelta osin sen tähden, että aiemmin yhdistynyttä sosialistipuoluetta (PSUV) kannattaneet äänestäjät jättivät äänestämättä, ja että tämä on johtanut aivan uudenlaiseen yhteiseloon valtiovallan, lainkäyttövallan ja lainsäädäntövallan välillä;

  I.  ottaa huomioon, että oppositio on käynnistänyt kansanäänestysprosessin, jolla maan presidentti voidaan erottaa ja joka perustuu vuodelta 1999 peräisin olevaan Venezuelan perustuslakiin, jonka nojalla presidentin valtaoikeudet voidaan peruuttaa valtakauden ensimmäisen puoliskon päätyttyä;

  J.  toteaa, että mekanismi on ainutlaatuinen maailmassa ja siihen sisältyy useita ehtoja, kuten se, että vähintään prosentti jokaisen osavaltion äänestäjistä pyytää prosessin aloittamista, vähintään 20 prosenttia äänioikeutetuista pyytää kansanäänestystä, vähintään 25 prosenttia äänioikeutetuista osallistuu äänestykseen ja virassa olevaa presidenttiä vastaan äänestäneitä on enemmän kuin presidenttiä kannattaneita äänioikeutettuja oli;

  K.  ottaa huomioon, että alueen konfliktit on koko 1900-luvun ajan yritetty ratkaista väkivalloin; ottaa huomioon, että väkivalta on edelleen näkyvästi läsnä kaikessa julkisessa toiminnassa ja se uhkaa tuhota Venezuelan, joka on – päinvastoin kuin useimmat alueen muista maista – välttynyt sisällissodilta;

  L.  ottaa huomioon, että Venezuelassa on pitkälle ulottuva rankaisemattomuuden perinne, eikä esimerkiksi Catian vankilassa vuonna 1992 tapahtuneisiin murhiin ja joukkomurhiin syyllistyneitä ole vieläkään saatu vastuuseen;

  M.  ottaa huomioon, että vuoden 2014 väkivaltaisuuksissa sai surmansa ainakin 43 ihmistä eikä niistä ole vieläkään langetettu rangaistuksia ja että menneiden vuosikymmenten rikoksia yritetään selvittää totuuskomissiossa, jonka olisi valmisteltava asianmukaisia oikeuskäsittelyjä ja seuraamuksia;

  N.  ottaa huomioon, että Etelä-Amerikan valtioiden unioni (UNASUR) ja Amerikan valtioiden järjestö (OAS) ovat tehneet välitysaloitteen käynnistääkseen uudelleen maan perustuslakiin nojaavan poliittisen vuoropuhelun; toteaa, että diplomaattisia ponnisteluja johtaa Espanjan entinen pääministeri José Luis Rodríguez Zapatero Yhdysvaltain ulkoministerin John Kerryn tuella;

  1.  kehottaa kaikkia osapuolia pidättymään toimista, joilla maa suistuu entistä epävakaampaan tilanteeseen, välttämään kaikkea väkivaltaa, estämään verenvuodatukseen päätyneiden vuoden 2015 alun kaltaisten väkivaltaisten mielenosoitusten toistumisen, noudattamaan lakeja ja aloittamaan oikeusvaltioperiaatteeseen ja perustuslakiin perustuvan rakentavan vuoropuhelun;

  2.  tähdentää, että Venezuelan kansa päättää itse demokraattisesti maan sosiaalisesta ja taloudellisesta mallista;

  3.  korostaa, että muut maat eivät saa käyttää Venezuelan tilannetta omiin sisäpoliittisiin tarkoituksiinsa;

  4.  tuomitsee jyrkästi kaikki toimet, joilla kannustetaan maan hallituksen syrjäyttämiseen, pahimmassa tapauksessa sotilaallisesti, kuten Kolumbian entinen presidentti Álvaro Uribe asian ilmaisi 12. toukokuuta 2016 Miamissa pitämässään puheessa; korostaa, että poliittisiin muutoksiin on pyrittävä ainoastaan laillisilla keinoilla ja vaalien avulla;

  5.  kehottaa kaikkia asianomaisia osapuolia laatimaan humanitaarista apua koskevan suunnitelman ja lopettamaan mustan pörssin kaupan, salakuljetuksen ja muun perushyödykkeiden saantia haittaavan toiminnan, jonka uhreja ovat etenkin Venezuelan yhteiskunnan köyhimmät;

  6.  panee tyytyväisenä merkille, että UNASUR ja sen pääsihteeri Ernesto Samper, Espanjan entinen pääministeri José-Luis Rodríguez Zapatero, Dominikaanisen tasavallan entinen presidentti Leonel Fernández ja Panaman entinen presidentti Martín Torrijos ovat toteuttaneet toimia edistääkseen kansallista vuoropuhelua Venezuelan hallituksen ja MUD-oppositiopuolueen edustajien kesken;

  7.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa Federica Mogherinia tukemaan näitä toimia, jotta voidaan käynnistää uudelleen rauhanomaiset neuvottelut ja estää konfliktin kärjistyminen entisestään;

  8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venezuelan hallitukselle ja viranomaisille sekä EuroLat-edustajakokoukselle.