Förfarande : 2016/2699(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0723/2016

Ingivna texter :

B8-0723/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 253kWORD 64k
1.6.2016
PE596.889v01-00
 
B8-0723/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Venezuela (2016/2699(RSP))


Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela (2016/2699(RSP))  
B8-0723/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Venezuela,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  På grund av många olika faktorer är situationen i Venezuela mycket spänd.

B.  Den stora nedgången i priset på olja, som i princip utgör den främsta källan till valutainkomster för landet, har lett till en stor avmattning i den nationella ekonomin.

C.  Inflationen har ökat till 700 procent, den högsta i världen.

D.  Tillgången på baskonsumtionsvaror, däribland livsmedel och läkemedel, är fullständigt otillräcklig, och upp till 40 procent nationellt producerade eller importerade basvaror, som är lågt prissatta på grund av sociala orsaker, försvinner ut på den svarta marknaden med grannländerna.

E.  Den länge önskade höjningen av det ytterst låga priset på bränsle och liberaliseringen av valutakurserna har också haft en negativ inverkan på inkomsterna och tillgången på varor.

F.  En torka som saknar motstycke, orsakad av El Niño-fenomenet, lägger ytterligare press på landet. Beslutet att producera 70 procent av landets energibehov genom vattenkraft, och utelämna andra källor till förnybar energi, har lett till den nuvarande extrema bristen på energi och stängning både av privata företag och offentliga organ.

G.  Den 13 maj 2016 förlängde Venezuelas president Nicolás Maduro undantagstillståndet i landet med ytterligare 60 dagar.

H.  Parlamentsvalet i december 2015 medförde en seger för oppositionen, inte minst på grund av forna PSUV-väljares omfattande röstskolk, som resulterat i en helt ny samexistens mellan den verkställande, dömande och lagstiftande makten.

I.  Oppositionen har inlett en process för folkomröstning för att återkalla mandatet för Venezuelas president i enlighet med Venezuelas konstitution från 1999, som föreskriver möjligheten att återkalla mandatet för alla ämbetsinnehavare på alla nivåer efter halva mandatperioden.

J.  Denna mekanism är unik i världen, och innehåller många villkor, bland annat att minst 1  procent av väljarna i varje delstat ska begära att processen inleds, att 20 procent av de valberättigade måste begära en folkomröstning, att minst 25 procent av de valberättigade röstar, och slutligen att det är fler människor som röstar mot den ämbetsinnehavare som är föremål för återkallandet än som röstade för honom eller henne.

K.  Att lösa kriser genom våld har varit kännetecknande för hela regionen under 1900-talet. Denna höga nivå av våld på alla nivåer i samhällslivet fortsätter att existera och hotar att förgöra Venezuela, som inte har drabbats av inbördeskrig såsom de flesta andra länderna i regionen.

L.  Straffrihet har en lång historia i Venezuela, och de som gjorde sig skyldiga till mord och massakrer, t.ex. i fängelset Catia 1992, har fortfarande inte ställts till svars.

M.  Våldshandlingarna 2014, när minst 43 personer mördades, har förblivit obestraffade, trots att en sanningskommission skulle sprida ljus över de brott som har begåtts under de senaste decennierna och bana väg för ordinarie rättegångar och sanktioner.

N.  Sydamerikanska nationernas union (Unasur) och Amerikanska samarbetsorganisationen (OAS) står för närvarande i spetsen för ett medlingsinitiativ med syfte att återupprätta den politiska dialogen inom de författningsmässiga ramarna. Spaniens tidigare premiärminister José Luis Rodriguez Zapatero leder de diplomatiska ansträngningarna med stöd av Förenta staternas utrikesminister John Kerry.

1.  Europaparlamentet uppmanar med kraft alla parter att undvika att ytterligare förvärra instabiliteten i landet, att undvika allt våld och att inte upprepa den blodsutgjutelse som orsakades av de våldsamma demonstrationerna i början av 2015, att respektera lagstiftningen, och att inleda en konstruktiv dialog inom ramen för rättsprincipen och den nationella konstitutionen.

2.  Europaparlamentet betonar det faktum att det är det venezuelanska folkets sak att demokratiskt bestämma om landets sociala och ekonomiska modell.

3.  Europaparlamentet håller fast vid att andra länder inte bör utnyttja den nuvarande situationen i Venezuela för egna syften.

4.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt alla uppmaningar om intervention med syfte att störta regeringen, i värsta fall genom militär intervention, såsom Colombias tidigare president Álvaro Uribes i sitt tal i Miami den 12 maj 2016. Parlamentet insisterar på att alla politiska förändringar endast får genomföras genom rättsliga och valmässiga medel.

5.  Europaparlamentet uppmanar alla berörda parter att utarbeta en plan för humanitärt bistånd och att sätta stopp för den svarta marknaden, smuggling och andra handlingar som hindrar tillgång till basvaror, i synnerhet för de fattigare samhällsgrupperna i Venezuela.

6.  Europaparlamentet välkomnar de insatser som gjort av Unasur och dess generalsekreterare Ernesto Samper, Spaniens tidigare premiärminister José Luis Rodríguez Zapatero, Dominikanska republikens tidigare president Leonel Fernández och Panamas tidigare president Martín Torrijos, i syfte att inleda en nationell dialog med representanter från Venezuelas regering och oppositionspartierna, som representeras av MUD.

7.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, att stödja dessa ansträngningar för att återgå till fredliga förhandlingar och undvika ytterligare upptrappning av konflikten.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, regeringen och myndigheterna i Venezuela och den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy