Návrh usnesení - B8-0724/2016Návrh usnesení
B8-0724/2016

NÁVRH USNESENÍ o situaci ve Venezuele

1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Angel Dzhambazki za skupinu ECR

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0700/2016

Postup : 2016/2699(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0724/2016
Předložené texty :
B8-0724/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0724/2016

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele

(2016/2699(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci ve Venezuele, především usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele[1], usnesení ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele[2] a usnesení ze dne 12. března 2015 o situaci ve Venezuele[3],

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 10. května 2016 o situaci ve Venezuele,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jehož je Venezuela smluvní stranou,

–  s ohledem na dopis generálního tajemníka Organizace amerických států ze dne 18. května 2016,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že venezuelská vláda i venezuelský Nejvyšší soud brání Národnímu shromáždění, které zahájilo svou činnost v prosinci 2015 a v němž má většinu demokratická opozice, vykonávat jeho legislativní pravomoci, čímž ohrožují rovnováhu sil, jež je nezbytná ve státě řídícím se principy právního státu;

B.  vzhledem k tomu, že mnohá rozhodnutí – mj. rozhodnutí o vydání a o potvrzení dekretu o výjimečném stavu a o stavu hospodářské nouze, rozhodnutí o odnětí pravomoci Národnímu shromáždění kontrolovat výkonnou moc, o odmítnutí uznat pravomoc Národního shromáždění rušit jmenování soudců Nejvyššího soudu, ačkoli je tato pravomoc zakotvena v ústavě, rozhodnutí o prohlášení reformy zákona o Centrální bance Venezuely za neústavní a rozhodnutí o pozastavení platnosti některých ustanovení jednacího řádu Národního shromáždění – byla přijata v rozporu s legislativními pravomocemi Národního shromáždění a bez ohledu na rovnováhu moci, která je nezbytným předpokladem právního státu;

C.  vzhledem k tomu, že dne 29. března 2016 schválilo Národní shromáždění zákon o amnestii a národním usmíření, jehož cílem je osvobodit politické vězně, z nichž většina byla uvězněna, aniž by proběhl řádný soud a byl vynesen odsuzující rozsudek, a vzhledem k tomu, že dne 11. dubna 2016 Nejvyšší soud prohlásil tento zákon za protiústavní;

D.  vzhledem k tomu, že venezuelská vláda zcela ovládá venezuelskou Soudní radu i Volební komisi, což je jednoznačně v rozporu se zásadou nezávislosti a oddělení pravomocí, jež je jedním z hlavních rysů demokratických států řídících se principy právního státu;

E.  vzhledem k tomu, že demokratická opozice zahájila ústavní proces, který umožňuje odvolat z funkce státní úředníky po uplynutí poloviny jejich funkčního období, a shromáždila již 1,8 milionu podpisů, které předala Národní volební radě, což je mnohem více než 198 000 podpisů potřebných k tomu, aby byl tento proces v souladu s právními předpisy a s ústavou;

F.  vzhledem k tomu, že generální tajemník Organizace amerických států Luis Almagro naléhavě vyzval prezidenta Venezuely, aby přestal podkopávat činnost opozicí vedeného parlamentu, aby propustil osoby vězněné za to, co si myslí, a aby povolil konání odvolacího referenda v letošním roce;

G.  vzhledem k tomu, že tato politická střetnutí se odehrávají na pozadí rostoucí hospodářské nejistoty, jež zasahuje většinu Venezuelanů, kteří jsou vystaveni nedostatku základních potravin a léků, selhávající péči v nemocnicích, výpadkům dodávek vody a elektřiny, rozsáhlé korupci, prudce stoupající inflaci a rostoucímu (politickému) násilí;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad upadajícím stavem právního státu a demokracie a nad horšící se socioekonomickou situací ve Venezuele;

2.  ostře odsuzuje zneužívání pravomocí státních orgánů, zejména soudů a Národní volební rady, které překrucují a nerespektují legislativu řádně přijatou venezuelským parlamentem, Národním shromážděním, což je v rozporu s vůlí venezuelského lidu vyjádřenou ve volbách dne 6. prosince 2015;

3.  vyzývá venezuelskou vládu, aby dodržovala právní stát, lidská práva, včetně práva na pokojné demonstrace, a zásadu oddělení pravomocí, která je jedním z hlavních rysů demokracie;

4.  naléhavě vyzývá venezuelskou vládu, aby okamžitě propustila všechny politické vězně;

5.  naléhavě žádá venezuelskou vládu a veřejné orgány, aby dodržovaly ústavu, včetně zákonných a uznávaných mechanismů a postupů pro aktivaci procesu, zakotveného ve venezuelské ústavě, odvolání prezidenta před koncem roku 2016;

6.  naléhavě vyzývá všechny zúčastněné strany, aby překonaly stávající kritickou situaci, která ve Venezuele panuje, a nalezly ústavní, pokojné a demokratické řešení založené na dialogu;

7.  naléhavě žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby spolupracovala se zeměmi Latinské Ameriky a regionálními a mezinárodními organizacemi, aby zajistily, aby byly ve Venezuele zapojeny mechanismy dialogu, národního usmíření a mediace s cílem podpořit pokojné, demokratické a ústavní řešení krize, kterou tato země nyní prochází;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.