Forslag til beslutning - B8-0724/2016Forslag til beslutning
B8-0724/2016

  FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Venezuela

  1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0700/2016

  Procedure : 2016/2699(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0724/2016
  Indgivne tekster :
  B8-0724/2016
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B8-0724/2016

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela

  (2016/2699(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Venezuela, navnlig beslutning af 27. februar 2014 om situationen i Venezuela[1] og af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela[2] og af 12. marts 2015 om situationen i Venezuela[3],

  –  der henviser til erklæringen af 10. maj 2016 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Venezuela,

  –  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

  –  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Venezuela er part i,

  –  der henviser til skrivelse af 18. maj 2016 fra generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at både den venezuelanske regering og venezuelanske højesteret har begrænset de lovgivningsmæssige beføjelser for landets nationalforsamling, som blev indviet i december 2015, med den demokratiske opposition i flertal og dermed bragt magtbalancen, der kræves i en retsstat, i fare;

  B.  der henviser til, at beslutningerne om at udarbejde og bekræfte dekretet om undtagelsestilstand og den økonomiske nødsituation, fratage nationalforsamlingens dens beføjelser til at kontrollere politikker, nægte at anerkende den beføjelse, der er tillagt nationalforsamlingen via forfatningen til at ophæve udnævnelsen af højesteretsdommere, erklære loven om reformen af den venezuelanske centralbank for forfatningsstridig og ophæve artiklerne i nationalforsamlingens regler for interne debatter blev taget i strid med bl.a. nationalforsamlingens lovgivningsmæssige beføjelser uden respekt for den magtbalance, som er nødvendig i en retsstat;

  C.  der henviser til, at nationalforsamlingen den 29. marts 2016 vedtog loven om amnesti og national forsoning med henblik på at løslade politiske fanger, hvoraf de fleste var fængslet uden retssag eller dom, og der henviser til, at højesteret den 11. april 2016 erklærede denne lov for forfatningsstridig;

  D.  der henviser til, at den venezuelanske regering har fuld kontrol over landets retsvæsen og valgkommission, hvilket er i klar modstrid med princippet om retsvæsenets uafhængighed og magtens deling, som er karakteristisk for demokratiske stater, der bygger på retsstatsprincippet;

  E.  der henviser til, at den demokratiske opposition har indledt en proces, der er anerkendt i forfatningen, der gør det muligt at afsætte personer i offentlige hverv, efter at de har afsluttet 50 % af deres embedsperiode, og har indsamlet og forelagt den nationale valgkomité 1,8 mio. underskrifter, der er mange flere end de 198 000, der kræves, for at processen forfatningsmæssigt kan godkendes;

  F.  der henviser til, at Luis Almagro, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater, indtrængende har opfordret den venezuelanske præsident til at bringe undergravelsen af det oppositionsledede parlament til ophør, til at løslade "de personer, som du holder fængslet på grund af deres ideer" og at gøre det muligt at tilbagekalde den folkeafstemning, som skal finde sted i år;

  G.  der henviser til, at de politiske sammenstød finder sted i en situation med øget økonomisk usikkerhed for de fleste venezuelanere, der lider af mangel på basale fødevarer og medicin, hospitaler, knaphed på vand og el, omfattende korruption og kraftigt stigende inflation samt stigende (politisk) vold;

  1.  udtrykker dyb bekymring over den alvorlige forværring af retsstatsprincippet, demokratiet og den socioøkonomiske situation i Venezuela;

  2.  fordømmer på det kraftigste anvendelsen af statslige beføjelser, navnlig dem i retsvæsenet og den nationale valgkomité, til at fordreje og tilsidesætte lovgivning, der lovligt er vedtaget af det venezuelanske parlament, nationalforsamlingen, og derigennem undergrave det venezuelanske folks vilje, som den kom til udtryk ved valget den 6. december 2015;

  3.  opfordrer den venezuelanske regering til at overholde retsstatsprincipperne, menneskerettighederne, herunder retten til fredelige demonstrationer og princippet om magtens deling, som er karakteristiske for demokratier;

  4.  opfordrer indtrængende den venezuelanske regering til øjeblikkeligt at løslade alle politiske fanger;

  5.  opfordrer indtrængende regeringen og de offentlige myndigheder i Venezuela til at respektere forfatningen, herunder retlige og anerkendte mekanismer og procedurer for aktivering af den procedure, som er fastlagt i den venezuelanske forfatning, for at rejse tiltale mod præsidenten inden udgangen af 2016;

  6.  opfordrer indtrængende alle berørte parter til at overvinde Venezuelas aktuelle kritiske situation via en forfatningsmæssig, demokratisk og fredelig løsning baseret på dialog;

  7.  opfordrer indtrængende næstformanden/den højtstående repræsentant til at samarbejde med latinamerikanske lande og regionale og internationale organisationer med henblik på at sikre, at der indføres mekanismer for dialog, national forsoning og mægling i Venezuela for at støtte en fredelig, demokratisk og forfatningsmæssig løsning på den krise, som landet oplever i øjeblikket;

  8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og nationalforsamling, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.