Resolutsiooni ettepanek - B8-0724/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0724/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Venezuelas

1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0700/2016

Menetlus : 2016/2699(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0724/2016
Esitatud tekstid :
B8-0724/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0724/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas

(2016/2699(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Venezuelas, eriti 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas[1], 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni tagakiusamise kohta Venezuelas[2] ja 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas[3],

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 10. mai 2016. aasta avaldust olukorra kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse 1948. aastal vastuvõetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Venezuela on ühinenud,

–  võttes arvesse Ameerika Riikide Organisatsiooni 18. mai 2016. aasta kirja,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Venezuela valitsus ja ülemkohus takistavad 2015. aasta detsembris ametisse seatud Rahvusassambleel, milles enamuse moodustab demokraatlik opositsioon, seadusandlikke volitusi täitmast ning ohustavad sellega õigusriigi põhimõtteid järgiva riigi jaoks vajalikku võimutasakaalu;

B.  arvestades, et sellised otsused nagu erakorralise olukorra ja majandusliku hädaolukorra dekreedi avaldamine ja kinnitamine, Rahvusassambleelt poliitika järelevalve volituste võtmine, ülemkohtu kohtunike nimetamise tühistamise õiguse kui põhiseadusega Rahvusassambleele antud õiguse mittetunnustamine, Venezuela keskpanga reformimise seaduse kuulutamine põhiseadusega vastuolus olevaks ning Rahvusassamblee sisearutelude eeskirjade sätete peatamine tehti muu hulgas Rahvusassamblee seadusandlike volituste vastaselt ja austamata õigusriigi põhimõtteid järgiva riigi jaoks olulist võimutasakaalu;

C.  arvestades, et 29. märtsil 2016 võttis Rahvusassamblee vastu amnestia ja rahvusliku leppimise seaduse, mille eesmärk on vabastada poliitvangid, kellest enamik on vangi pandud, ilma et nende üle oleks kohut mõistetud või neid oleks süüdi mõistetud, ning arvestades, et 11. aprillil 2016 tunnistas ülemkohus selle seaduse põhiseadusega vastuolus olevaks;

D.  arvestades, et Venezuela valitsusel on täielik kontroll riigi kohtute ja valimiskomisjoni üle, mis on selges vastuolus demokraatlikele õigusriikidele omase võimude sõltumatuse ja lahususe põhimõttega;

E.  arvestades, et demokraatlik opositsioon on alustanud põhiseaduslikku protsessi, mis võimaldab ametiisikuid tagandada, kui 50% ametiisiku ametiajast on läbi, ning on selleks kogunud ja keskvalimisnõukogule üle andnud 1,8 miljonit allkirja – protsessi põhiseaduslikkuse tunnustamiseks minimaalselt nõutava 198 000 allkirja asemel;

F.  arvestades, et Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretär on Venezuela presidendile esitanud üleskutse lõpetada opositsioonilise enamusega parlamendi õõnestamine, vabastada „inimesed, keda Te hoiate vangis nende ideede pärast“ ning lubada käesoleval aastal korraldada rahvahääletus presidendi tagandamise küsimuses;

G.  arvestades poliitilisi konflikte, mis toimuvad enamiku Venezuela elanike jaoks üha suureneva majandusliku ebakindluse olukorras, kus inimesed kannatavad põhitoiduainete ja ravimite puuduse, haiglate toimimatuse, vee- ja elektrikatkestuste, laialdase korruptsiooni ja kiire inflatsiooni, aga ka kasvava (poliitilise) vägivalla tõttu;

1.  on sügavalt mures Venezuela õigusriigi ja demokraatia ning sotsiaal-majandusliku olukorra märgatava halvenemise pärast;

2.  mõistab karmilt hukka riigivõimu, eriti kohtute ja keskvalimisnõukogu kasutamise Venezuela parlamendi – Rahvusassamblee poolt seaduslikult vastuvõetud õigusaktide moonutamiseks ja eiramiseks, millega nõrgestatakse Venezuela rahva 6. detsembril 2015 valimistel väljendatud tahet;

3.  kutsub Venezuela valitsust üles austama õigusriigi põhimõtteid ja inimõigusi, sealhulgas rahumeelsete meeleavalduste korraldamise õigust, ning võimude lahususe põhimõtet, mis kõik on demokraatlike riikide tunnusjooned;

4.  nõuab, et Venezuela valitsus vabastaks viivitamatult kõik poliitvangid;

5.  nõuab, et Venezuela valitsus ja avaliku sektori asutused järgiksid põhiseadust, sealhulgas seaduslikke ja tunnustatud mehhanisme ja menetlusi Venezuela põhiseaduses sätestatud protsessi käivitamiseks, millega saaks presidendi enne 2016. aasta lõppu kohtulikule vastutusele võtta;

6.  kutsub kõiki asjaosalisi üles dialoogi abil Venezuela praegusele raskele olukorrale põhiseaduslikku, rahumeelset ja demokraatlikku lahendust leidma;

7.  kutsub komisjoni asepresidenti ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles tegema Ladina-Ameerika riikide ning piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega koostööd selleks, et Venezuelas rakendataks dialoogi, rahvusliku leppimise ja vahendamise mehhanisme, millega toetataks Venezuela praeguse kriisi rahumeelset, demokraatlikku ja põhiseaduslikku lahendust;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja Rahvusassambleele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.