Menettely : 2016/2699(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0724/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0724/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0269

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 162kWORD 65k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0700/2016
1.6.2016
PE596.890v01-00
 
B8-0724/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Venezuelan tilanteesta (2016/2699(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta (2016/2699(RSP))  
B8-0724/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelan tilanteesta, erityisesti 27. helmikuuta 2014 Venezuelan tilanteesta(1), 18. joulukuuta 2014 Venezuelan demokraattisen opposition vainosta(2) ja 12. maaliskuuta 2015 Venezuelan tilanteesta(3) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 10. toukokuuta 2016 antaman julkilausuman Venezuelan tilanteesta,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuoli Venezuela on,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerin 18. toukokuuta 2016 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että niin Venezuelan hallitus kuin maan korkein oikeus ovat hankaloittaneet vuoden 2015 joulukuussa valitun, demokraattisen opposition johtaman kansalliskokouksen yrityksiä käyttää lainsäädäntövaltaa, mikä vaarantaa oikeusvaltiossa edellytetyn vallan tasapainon;

B.  toteaa, että sellaiset päätökset kuin poikkeustilan ja taloudellisen hätätilan säätäminen ja vahvistaminen, politiikan valvontaa koskevan kansalliskokouksen toimivallan poistaminen, kieltäytyminen tunnustamasta perustuslaissa kansalliskokoukselle annettua valtaa kumota korkeimman oikeuden tuomarien nimityksiä, Venezuelan keskuspankkia koskevan lain uudistamisen julistaminen perustuslain vastaiseksi sekä kansalliskokouksen sisäisten keskustelusääntöjen artiklojen soveltamisen lakkauttaminen tehtiin muun muassa kansalliskokouksen lainsäädäntävallan vastaisesti ja kunnioittamatta vallan tasapainoa, joka on keskeinen tekijä oikeusvaltiossa;

C.  ottaa huomioon, että 29. maaliskuuta 2016 kansalliskokous hyväksyi armahduksia ja kansallista sovintoa koskevan lain poliittisten vankien vapauttamiseksi; toteaa, että useimmat näistä vangeista oli suljettu vankilaan ilman oikeudenkäyntiä tai tuomiota, ja toteaa, että 11. huhtikuuta 2016 korkein oikeus julisti kyseisen lain perustuslain vastaiseksi;

D.  toteaa, että Venezuelan hallituksella on maan oikeuslaitos ja vaalilautakunta täydellisesti hallinnassaan, mikä on selkeä rikkomus valtiollisten elinten riippumattomuuden ja vallanjaon periaatetta vastaan, joka on demokraattisten oikeusvaltioiden ominaispiirre;

E.  toteaa, että demokraattinen oppositio on aloittanut perustuslaissa tunnustetun prosessin, joka antaa mahdollisuuden erottaa virkamiehiä viroistaan, kun he ovat hoitaneet virkaansa puolet toimikaudestaan, ja että sen yhteydessä on kerätty ja toimitettu kansalliselle keskusvaalilautakunnalle 1,8 miljoonaa allekirjoitusta, paljon enemmän kuin ne 198 000, jotka edellytettiin, jotta prosessi olisi perustuslain mukainen;

F.  ottaa huomioon, että Amerikan valtioiden järjestön pääsihteeri Luis Almagro on kehottanut Venezuelan presidenttiä lakkaamaan heikentämästä opposition johtamaa parlamenttia, vapauttamaan henkilöt, ”jotka olette vanginneet heidän ajatustensa vuoksi” ja sallimaan erottamista koskevan kansanäänestyksen järjestämisen tänä vuonna;

G.  ottaa huomioon, että poliittisen kiistelyn taustalla kasvava taloudellinen epävarmuus koskettaa useimpia Venezuelan kansalaisia, jotka kärsivät (poliittisen) väkivallan lisääntymisen ohella peruselintarvikkeiden ja lääkkeiden pulasta, sairaaloiden toimintakyvyn romahtamisesta, veden ja sähkön puutteesta, kaikkialla läsnä olevasta korruptiosta ja laukkaavasta inflaatiosta;

1.  on erittäin huolestunut oikeusvaltion, demokratian ja sosio-ekonomisen tilanteen vakavasta heikentymisestä Venezuelassa;

2.  tuomitsee jyrkästi valtion toimivallan, erityisesti oikeuslaitoksen ja kansallisen keskusvaalilautakunnan, käytön Venezuelan parlamentin eli kansalliskokouksen lainmukaisesti tekemien päätösten vääristämiseksi ja niiden sivuuttamiseksi, mikä heikentää Venezuelan kansan 6. joulukuuta 2015 pidetyissä vaaleissa ilmaiseman tahdon toteutumista;

3.  kehottaa Venezuelan hallitusta kunnioittamaan oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia, myös oikeutta osoittaa mieltään rauhanomaisesti, ja vallanjaon periaatetta, joka on demokratioiden ominaispiirre;

4.  kehottaa Venezuelan hallitusta vapauttamaan välittömästi kaikki poliittiset vangit;

5.  kehottaa Venezuelan hallitusta ja viranomaisia noudattamaan Venezuelan perustuslakia, myös laillisia ja tunnustettuja mekanismeja ja menettelyjä Venezuelan perustuslain mukaisen presidentin erottamista koskevan vaaliprosessin käynnistämiseksi ennen vuoden 2016 päättymistä;

6.  kehottaa kaikki asianosaisia osapuolia laukaisemaan Venezuelan erittäin vaikean nykytilanteen perustuslaillisen, rauhanomaisen ja demokraattisen, vuoropuheluun perustuvan ratkaisun avulla;

7.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tekemään yhteistyötä Latinalaisen Amerikan maiden ja alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa sen varmistamiseksi, että Venezuelassa otetaan käyttöön vuoropuhelun ja kansallisen sovinnon sekä sovittelun mekanismeja, jotta maata voidaan tukea sitä tällä hetkellä koettelevan kriisin ratkaisemisessa rauhanomaisella, demokraattisella ja perustuslaillisella tavalla;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0176.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0106.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0080.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö