Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0724/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0724/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Venesueloje

1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0700/2016

Procedūra : 2016/2699(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0724/2016
Pateikti tekstai :
B8-0724/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0724/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje

(2016/2699(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Venesueloje, ypač į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje[1], 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl demokratinės opozicijos persekiojimo Venesueloje[2] ir 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje[3],

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2016 m. gegužės 10 d. pareiškimą dėl padėties Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Venesuela yra pasirašiusi,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 18 d. Amerikos valstybių organizacijos generalinio sekretoriaus laišką,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ir Venesuelos vyriausybė, ir Venesuelos Aukščiausiasis Teismas trukdo 2015 m. gruodžio mėn. inauguruotai Nacionalinei Asamblėjai, kurios daugumą sudaro demokratinė opozicija, naudotis teisėkūros teisėmis ir todėl stumia į pavojų galios pusiausvyrą, kuri reikalinga pagal teisinės valstybės principą veikiančioje valstybėje;

B.  kadangi sprendimai, kaip antai sprendimai išleisti ir patvirtinti Nutarimą dėl išimtinės padėties ir ekonominės ekstremaliosios situacijos, panaikinti Nacionalinės Asamblėjos teises stebėti politiką, atsisakyti pripažinti Konstitucijoje Nacionalinei Asamblėjai suteiktą teisę atšaukti paskirtus Aukščiausiojo teismo teisėjus, paskelbti Venesuelos centrinio banko įstatymo reformą nekonstitucine ir sustabdyti Nacionalinės Asamblėjos vidaus svarstymo taisyklių straipsnių galiojimą, taip pat kiti sprendimai buvo priimti pažeidžiant Nacionalinės Asamblėjos teisėkūros teises, nepaisant galios pusiausvyros, kuri teisinėje valstybėje labai svarbi;

C.  kadangi 2016 m. kovo 29 d. Nacionalinė Asamblėja priėmė Amnestijos ir nacionalinio susitaikymo įstatymą, siekdama išlaisvinti politinius kalinius, kurių dauguma buvo įkalinti be teismo proceso arba nepaskelbus nuosprendžio, ir kadangi 2016 m. balandžio 11 d. Aukščiausiasis Teismas paskelbė tą įstatymą nekonstituciniu;

D.  kadangi Venesuelos vyriausybė visapusiškai kontroliuoja šalies teismines institucijas ir rinkimų komisiją ir todėl akivaizdžiai pažeidžia nepriklausomumo ir valdžių padalijimo principą, kuris būdingas demokratinėms, pagal teisinės valstybės principą veikiančioms valstybėms;

E.  kadangi demokratiška opozicija pradėjo Konstitucijoje pripažintą procesą, kuriuo suteikiama galimybė atleisti iš pareigų valstybės pareigūnus, išbuvusius poste pusę kadencijos, ir surinko bei Nacionalinei rinkimų tarybai pateikė 1,8 mln. parašų – tai daug daugiau nei 198 000 parašų, reikalingų tam, kad procesas būtų pripažintas konstituciniu;

F.  kadangi Amerikos valstybių organizacijos generalinis sekretorius Luis Almagro primygtinai paragino Venesuelos prezidentą nustoti ardyti opozicijos valdomą parlamentą, išlaisvinti „žmones, kuriuos laikote įkalinę dėl jų idėjų“ ir leisti šiais metais surengti referendumą dėl teisėjų atšaukimo;

G.  kadangi, didėjant daugelio Venesuelos gyventojų, kurie kenčia nuo būtiniausių maisto produktų ir vaistų stygiaus, ekonominiam neapibrėžtumui, tinkamai neveikiant ligoninėms, esant vandens ir elektros trūkumui, didžiulei korupcijai ir labai aukštai infliacijai, taip pat didėjant (politiniam) smurtui, kyla politinių susirėmimų;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl rimto teisinės valstybės būklės, demokratijos ir socialinės ir ekonominės padėties Venesueloje blogėjimo;

2.  griežtai smerkia tai, kad valstybės, ypač teisminių institucijų ir Nacionalinės rinkimų tarybos, galiomis naudojamasi tam, kad būtų iškraipyti Venesuelos parlamento – Nacionalinės Asamblėjos – teisėtai priimti teisės aktai ir kad jų būtų nepaisoma, taip paminant per 2015 m. gruodžio 5 d. rinkimus Venesuelos žmonių išreikštą valią;

3.  ragina Venesuelos vyriausybę gerbti teisinės valstybės principą, žmogaus teises, įskaitant teisę į taikias demonstracijas, ir demokratinėms valstybėms būdingą valdžių pasidalijimo principą;

4.  primygtinai ragina Venesuelos vyriausybę nedelsiant paleisti visus politinius kalinius;

5.  primygtinai ragina Venesuelos vyriausybę ir valdžios institucijas gerbti Konstituciją, įskaitant teisėtus ir pripažintus mechanizmus ir procedūras, kuriais iki 2016 m. pabaigos būtų pradėtas Venesuelos Konstitucijoje įtvirtintas prezidento apkaltos procesas;

6.  primygtinai ragina visas susijusias partijas įveikti esamą Venesuelos kritinę padėtį priimant dialogu grindžiamus konstitucinius, taikius ir demokratiškus sprendimus;

7.  primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai bendradarbiauti su Lotynų Amerikos šalimis ir regioninėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti, kad Venesueloje būtų įdiegti dialogo, nacionalinio susitaikymo ir tarpininkavimo mechanizmai ir kad taip būtų remiamas taikus, demokratinis ir konstitucinis šiuo metu šalį ištikusios krizės sprendimas;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei asamblėjai, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.