Rezolūcijas priekšlikums - B8-0724/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-0724/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Venecuēlā

1.6.2016 - ((2016/2699(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0700/2016

Procedūra : 2016/2699(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0724/2016
Iesniegtie teksti :
B8-0724/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0724/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Venecuēlā

((2016/2699(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Venecuēlā, jo īpaši 2014. gada 27. februāra rezolūciju par stāvokli Venecuēlā[1], 2014. gada 18. decembra rezolūciju par Venecuēlas demokrātiskās opozīcijas vajāšanu[2] un 2015. gada 12. marta rezolūciju par stāvokli Venecuēlā[3],

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federikas Mogerīni 2016. gada 10. maija paziņojumu par stāvokli Venecuēlā,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuram ir pievienojusies arī Venecuēla,

–  ņemot vērā Amerikas valstu organizācijas ģenerālsekretāra 2016. gada 18. maija vēstuli,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā gan Venecuēlas valdība, gan Venecuēlas Augstākā tiesa kavē īstenot pilnvaras 2015. gada decembrī ievēlētajai Nacionālajai asamblejai, kurā vairākums ir demokrātiskās opozīcijas pārstāvju, un tādējādi apdraud varas līdzsvaru, kas nepieciešams, lai valstī valdītu tiesiskums;

B.  tā kā cita starpā, pārkāpjot Nacionālās asamblejas likumdošanas pilnvaras un neievērojot varas līdzsvaru, kas nepieciešams, lai valstī valdītu tiesiskums, tika pieņemti lēmumi, piemēram, par ārkārtas stāvokļa ekonomikas jomā dekrēta izdošanu un apstiprināšanu, Nacionālās asamblejas pilnvaru atcelšanu attiecībā uz politikas pārbaudi, atteikšanos atzīt Nacionālajai asamblejai ar konstitūciju piešķirtās pilnvaras atcelt no amata Augstākās tiesas tiesnešus, Venecuēlas Centrālās bankas likuma reformas atzīšanu par neatbilstošu konstitūcijai un Nacionālās asamblejas Iekšējo debašu reglamenta pantu atcelšanu;

C.  tā kā 2016. gada 29. martā Nacionālā asambleja pieņēma Amnestijas un nacionālā izlīguma likumu, lai atbrīvotu politiskos ieslodzītos, no kuriem lielākā daļa tika ieslodzīti bez tiesas sprieduma un bez apsūdzības uzrādīšanas, un tā kā 2016. gada 11. aprīlī Augstākā tiesa šo likumu pasludināja par neatbilstošu konstitūcijai;

D.  tā kā Venecuēlas valdībai ir neierobežota vara pār valsts tiesu sistēmu un vēlēšanu komisiju un tādējādi tā nepārprotami pārkāpj varas neatkarības un dalījuma principu, kas raksturīgs demokrātiskām valstīm, kurās valda tiesiskums;

E.  tā kā demokrātiskā opozīcija ir sākusi konstitucionāli atzītu procesu, kas ļauj no amata atcelt valsts amatpersonas pēc tam, kad tās amatā ir pavadījušas pusi no savu pilnvaru termiņa, un tā kā tā ir savākusi un nodevusi Nacionālajai elektorālajai padomei 1,8 miljonus parakstu, kas daudzkārt pārsniedz nepieciešamo 198 000 parakstu skaitu, lai šis process tiktu konstitucionāli atzīts;

F.  tā kā Amerikas valstu organizācijas ģenerālsekretārs Luis Almagro ir aicinājis Venecuēlas prezidentu pārtraukt centienus gāzt opozīcijas vadīto parlamentu, atbrīvot personas, kas ieslodzītas savu uzskatu dēļ, un atļaut šogad no jauna sasaukt referendumu;

G.  tā kā apstākļos, kad lielākā daļa venecuēliešu saskaras ar nenoteiktību ekonomikā, izjūtot pamata pārtikas produktu, medikamentu, slimnīcu, ūdens un elektroenerģijas trūkumu un saskaroties ar plašu korupciju un inflācijas kāpumu, kā arī pieaugošu (politisku) vardarbību, notiek politiski nemieri,

1.  pauž dziļas bažas par tiesiskuma, demokrātijas un sociālekonomiskās situācijas pasliktināšanos Venecuēlā;

2.  stingri nosoda valsts, jo īpaši tiesu un Nacionālās elektorālās padomes, pilnvaru izmantošanu nolūkā atcelt un neņemt vērā Venecuēlas parlamenta — Nacionālās asamblejas — likumīgi pieņemtos tiesību aktus, tādējādi ierobežojot venecuēliešu gribu, kas pausta 2015. gada 6. decembra vēlēšanās;

3.  aicina Venecuēlas valdību ievērot tiesiskumu, cilvēktiesības, tostarp tiesības uz miermīlīgām demonstrācijām, un demokrātiskām valstīm raksturīgo varas dalījuma principu;

4.  mudina Venecuēlas valdību nekavējoties atbrīvot visus politieslodzītos;

5.  mudina Venecuēlas valdību un valsts iestādes ievērot konstitūciju, tostarp likumīgos un atzītos mehānismus un procedūras, kas paredzētas, lai līdz 2016. gada beigām ierosinātu Venecuēlas konstitūcijā noteikto prezidenta impīčmenta procesu;

6.  mudina visas attiecīgās puses pārvarēt pašreizējo kritisko situāciju Venecuēlā, izmantojot konstitucionālu, miermīlīgu, demokrātisku un uz dialogu balstītu risinājumu;

7.  mudina PV/AP sadarboties ar Latīņamerikas valstīm un reģionālām un starptautiskām organizācijām, lai nodrošinātu, ka Venecuēlā tiek īstenoti dialoga, nacionālā izlīguma un starpniecības mehānismi, kas paredzēti, lai palīdzētu miermīlīgi, demokrātiski un konstitucionāli atrisināt krīzi, ar ko pašlaik saskaras valsts;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas valdībai un Nacionālajai asamblejai, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai un Amerikas valstu organizācijas ģenerālsekretāram.