Návrh uznesenia - B8-0724/2016Návrh uznesenia
B8-0724/2016

NÁVRH UZNESENIA o situácii vo Venezuele

1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0700/2016

Postup : 2016/2699(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0724/2016
Predkladané texty :
B8-0724/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0724/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele

(2016/2699(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele[1], z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele[2] a z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele[3],

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 10. mája 2016 o situácii vo Venezuele,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého je Venezuela zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na list generálneho tajomníka Organizácie amerických štátov z 18. mája 2016,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže venezuelská vláda aj Najvyšší súd Venezuely bránia výkonu legislatívnych právomocí národného zhromaždenia, ktoré bolo slávnostne ustanovené v decembri 2015 a v ktorom tvorí väčšinu demokratická opozícia, čím ohrozujú rovnováhu moci, ktorá je nevyhnutným prvkom právneho štátu;

B.  keďže niektoré rozhodnutia, napríklad o vyhlásení a potvrdení výnimočného stavu a výnosu o stave hospodárskej núdze, o zbavení národného zhromaždenia právomoci kontrolovať politiku, o odmietnutí uznania právomoci zrušiť vymenovanie sudcov najvyššieho súdu, ktorú národnému zhromaždeniu zveruje ústava, o vyhlásení reformy venezuelskej centrálnej banky za protiústavnú a o zrušení článkov vnútorného rokovacieho poriadku národného zhromaždenia, boli okrem iného prijaté v rozpore s legislatívnymi právomocami národného zhromaždenia a bez ohľadu na rovnováhu moci, ktorá je základným prvkom právneho štátu;

C.  keďže 29. marca 2016 národné zhromaždenie prijalo zákon o amnestii a národnom zmierení s cieľom oslobodiť politických väzňov, ktorých väčšina bola uväznená bez súdneho procesu alebo bez obvinenia, a keďže 11. apríla 2016 najvyšší súd vyhlásil tento zákon za protiústavný;

D.  keďže venezuelská vláda má úplnú kontrou nad súdnictvom v krajine a nad volebnou komisiou, čo je v jasnom rozpore so zásadou nezávislosti a deľby moci, ktorá je charakteristickou črtou demokratických právnych štátov;

E.  keďže demokratická opozícia začala ústavne zaručený proces, ktorý umožňuje odvolanie verejných činiteľov z úradu po uplynutí polovice ich funkčného obdobia, pričom zozbierala a národnej volebnej rade doručila 1,8 milióna podpisov, čo je omnoho viac ako 198 000 podpisov požadovaných na uznanie tohto procesu podľa ústavy;

F.  keďže generálny tajomník Organizácie amerických štátov Luis Almagro naliehal na venezuelského prezidenta, aby prestal s podvracaním opozičného parlamentu, aby prepustil „ľudí, ktorých väzní pre ich presvedčenie“ a aby tento rok umožnil zorganizovanie referenda o odvolaní;

G.  keďže tieto politické potýčky sa odohrávajú v kontexte čoraz väčšej ekonomickej neistoty zasahujúcej väčšinu Venezuelčanov, ktorí trpia nedostatkom základných potravín, liekov, vody a elektriny, ako aj v dôsledku nefungujúcich nemocníc, obrovskej korupcie, prudko rastúcej inflácie a silnejúceho (politického) násilia;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad závažným úpadkom právneho štátu, demokracie a sociálno-ekonomickej situácie vo Venezuele;

2.  ostro odsudzuje použitie štátnej moci, najmä zo strany súdnictva a národnej volebnej rady, na deformovanie a ignorovanie právnych predpisov, ktoré zákonne prijal venezuelský parlament – národné zhromaždenie, čím sa podkopáva vôľa venezuelského ľudu vyjadrená vo voľbách 6. decembra 2015;

3.  vyzýva venezuelskú vládu, aby dodržiavala zásady právneho štátu, ľudské práva vrátane práva na pokojné demonštrácie a zásadu deľby moci, ktoré sú charakteristickými črtami demokratických zriadení;

4.  naliehavo žiada venezuelskú vládu, aby okamžite prepustila všetkých politických väzňov;

5.  naliehavo žiada vládu a verejné orgány Venezuely, aby dodržiavali ústavu vrátane právnych a uznaných mechanizmov a postupov aktivácie procesu odvolania prezidenta pred koncom roku 2016, zakotveného vo venezuelskej ústave;

6.  naliehavo žiada všetky dotknuté strany, aby súčasnú kritickú situáciu vo Venezuele prekonali ústavnou, mierovou a demokratickou cestou na základe dialógu;

7.  naliehavo žiada PK/VP, aby spolupracovala s latinskoamerickými krajinami a s regionálnymi a medzinárodnými organizáciami s cieľom zabezpečiť, že vo Venezuele sa zavedú mechanizmy na dialóg, národné zmierenie a sprostredkovanie, a tak sa podporí mierové, demokratické a ústavné riešenie krízy, ktorou si táto krajina v súčasnosti prechádza;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.