Förfarande : 2016/2699(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0724/2016

Ingivna texter :

B8-0724/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0269

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 164kWORD 66k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0700/2016
1.6.2016
PE596.890v01-00
 
B8-0724/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Venezuela (2016/2699(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela (2016/2699(RSP))  
B8-0724/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Venezuela, i synnerhet av den 27 februari 2014 om situationen i Venezuela(1), av den 18 december 2014 om förföljelsen av den demokratiska oppositionen i Venezuela(2) och av den 12 mars 2015 om situationen i Venezuela(3),

–  med beaktande av uttalandet av den 10 maj 2016 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Venezuela,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Venezuela har anslutit sig till,

–  med beaktande av skrivelsen från Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare av den 18 maj 2016,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Både regeringen och Högsta domstolen i Venezuela har hindrat landets nationalförsamling, som invigdes i december 2015 med den demokratiska oppositionen i majoritet, från att utöva sina lagstiftningsbefogenheter och därmed äventyrat den maktbalans som krävs i en rättsstat.

B.  Besluten att utfärda och bekräfta dekretet om undantagstillstånd och ekonomiskt undantagstillstånd, beröva nationalförsamlingen dess befogenheter att granska politiken, vägra erkänna nationalförsamlingens författningsenliga befogenheter att dra tillbaka utnämningen av Högsta domstolens domare, förklara reformen av Venezuelas centralbank författningsvidrig och upphäva artiklarna i nationalförsamlingens interna debattregler fattades bland annat i strid med nationalförsamlingens lagstiftningsbefogenheter och utan respekt för den maktbalans som är nödvändig i en rättsstat.

C.  Den 29 mars 2016 röstade nationalförsamlingen igenom lagen om amnesti och nationell försoning i syfte att frige politiska fångar, av vilka de flesta fängslats utan rättegång eller dom. Den 11 april 2016 förklarade Högsta domstolen denna lag författningsvidrig.

D.  Venezuelas regering har fullständig kontroll över landets rättsväsen och valkommission, vilket står i uppenbar strid med den princip om oberoende och maktdelning som kännetecknar demokratiska rättsstater.

E.  Den demokratiska oppositionen har inlett en av författningen erkänd process som innebär att innehavare av offentliga ämbeten kan avsättas efter att ha fullgjort halva tjänstetiden, och har samlat in 1,8 miljoner namnunderskrifter och överlämnat dessa till det nationella valrådet. Detta är betydligt fler än de 198 000 underskrifter som krävs för att processen ska godtas av författningen.

F.  Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare, Luis Almagro, har uppmanat Venezuelas president att sluta undergräva det oppositionsstyrda parlamentet, att frige ”de människor du håller fängslade för deras idéers skull” och att låta folkomröstningen om avsättning äga rum i år.

G.  De politiska sammandrabbningarna äger rum mot bakgrund av tilltagande ekonomisk osäkerhet för de flesta venezuelaner, som tvingas utstå brist på baslivsmedel och basläkemedel, dåligt fungerande sjukhus, vatten- och elbrist, masskorruption och skenande inflation samt tilltagande (politiskt) våld.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den allvarliga försämringen av rättsstaten, demokratin och den samhällsekonomiska situationen i Venezuela.

2.  Europaparlamentet fördömer skarpt användningen av statliga maktmedel, särskilt inom rättsväsendet och det nationella valrådet, för att förvanska och åsidosätta lagstiftning som antagits på laglig väg av Venezuelas parlament, nationalförsamlingen, och därigenom undergräva den venezuelanska folkviljan, så som den kom till uttryck vid valet den 6 december 2015.

3.  Europaparlamentet uppmanar Venezuelas regering att respektera rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna, däribland rätten till fredliga demonstrationer, och maktdelningsprincipen, som är kännetecknande för demokratier.

4.  Europaparlamentet vädjar till Venezuelas regering att omedelbart frige alla politiska fångar.

5.  Europaparlamentet vädjar till regeringen och de offentliga myndigheterna i Venezuela att respektera författningen, däribland de lagliga och erkända mekanismerna och förfarandena för att aktivera den i författningen fastlagda processen för åtal mot presidenten före utgången av 2016.

6.  Europaparlamentet vädjar till alla berörda parter att komma till rätta med den kritiska belägenhet som Venezuela för närvarande befinner sig i genom en författningsenlig, fredlig och demokratisk lösning baserad på dialog.

7.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att samarbeta med Latinamerikas länder och med regionala och internationella organisationer för att se till att mekanismer för dialog, nationell försoning och medling införs i syfte att stödja en fredlig, demokratisk och författningsenlig lösning på den kris landet för närvarande genomgår.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas regering och nationalförsamling, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2014)0176.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2014)0106.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2015)0080.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy