Procedure : 2016/2699(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0725/2016

Indgivne tekster :

B8-0725/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 167kWORD 67k
1.6.2016
PE582.736v01-00
 
B8-0725/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Venezuela  (2016/2699(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksasfor EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela  (2016/2699(RSP))  
B8-0725/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til erklæringen af 5. januar 2016 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om indvielsen af den nye nationalforsamling i Venezuela,

–  der henviser til det interamerikanske demokratiske charter,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til Venezuelas forfatning, særlig artikel 72 og 233,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den forværrede økonomiske krise i Venezuela kombineret med en politisk konfrontation mellem regeringen og det nyvalgte parlament har udviklet sig til en regulær krise, med stigende utilfredshed og vold i hele landet;

B.  der henviser til, at Venezuela, til trods for at landet har de største oliereserver i verden, er på randen af økonomisk sammenbrud som følge af sammenbruddet i økonomien i de seneste år og en voldsom inflation; der henviser til, at situationen er særligt alvorlig for befolkningen, idet der er en alvorlig mangel på grundlæggende fornødenheder som mad og medicin, og elektricitet er blevet rationeret;

C.  der henviser til, at den allerede kritiske situation er blevet forværret af styrtdykkende oliepriser og af den værste tørke i landet siden 1969;

D.  der henviser til, at Democratic Unity Roundtable (MUD), der er en centrumhøjre oppositionskoalition, vandt parlamentsvalget den 6. december 2015 med to tredjedeles flertal, hvilket giver dem mulighed for at foretage ændringer i forfatningen;

E.  der henviser til, at MUD den 2. maj 2016 indgav et andragende med 1,85 million underskrifter, hvilket er et godt stykke over de 200 000 underskrifter, der kræves i henhold til forfatningen, hvori de opfordrede til en folkeafstemning om ophævelse af præsidentens mandat med henblik på at fjerne den siddende præsident, Nicolás Maduro; der henviser til, at regeringen er imod en sådan folkeafstemning;

F.  der henviser til, at en folkeafstemning om ophævelse af præsidentens mandat er en proces i tre faser; der henviser til, at oppositionen, efter at have gennemført det første trin i processen, afventer, at den nationale valgkomité (CNE) tilvejebringer de nødvendige dokumenter til at gå videre til næste trin, hvor underskrifter fra 20 % af befolkningen er påkrævet; der henviser til, at CNE er kommet med anklager om uregelmæssigheder i forbindelse med indsamlingen af underskrifter;

G.  der henviser til, at den venezuelanske opposition den 18. maj 2016 organiserede en march i Caracas til støtte for folkeafstemningen, i hvilken forbindelse den opfordrede CNE til ikke bevidst at forhale folkeafstemningsprocessen; der henviser til, at der er indtruffet en række hændelser, hvor den venezuelanske nationalgarde har brugt tåregas i sammenstød med demonstranter; der henviser til, at der ikke er rapporteret om tilskadekomne;

H.  der henviser til, at præsident Maduro den 13. maj 2016 udstedte et dekret om indførelse af en 60-dages undtagelsestilstand; der henviser til, at den venezuelanske højesteret trods oppositionens protester har fastslået, at en sådan undtagelsestilstand er i overensstemmelse med forfatningen på grund af "de ekstraordinære sociale, økonomiske, politiske, natur- og miljømæssige forhold, der i alvorlig grad påvirker den nationale økonomi";

I.  der henviser til de foranstaltninger, der er vedtaget af regeringen med henblik på at give de væbnede styrker og lokale udvalg mulighed for at uddele og sælge fødevarer, og på at nedbringe den ugentlige arbejdstid i den private sektor – en foranstaltning, der allerede er truffet inden for den offentlige sektor – i et forsøg på at tackle elektricitetskrisen; der henviser til, at de nye foranstaltninger også gør det muligt for regeringen at overtage kontrollen med grundlæggende varer og tjenesteydelser;

J.  der henviser til, at adskillige virksomheder har indstillet deres aktiviteter i Venezuela som følge af den økonomiske situation; der henviser til, at præsident Maduro har truet med at nationalisere virksomheder, der indstiller deres aktiviteter;

K.  der henviser til, at Venezuelas opposition og topembedsmænd fra regeringen den 28. maj 2016 mødtes i Unionen af Sydamerikanske Nationers regi med deltagelse af en gruppe af mæglere med henblik på finde et grundlag for en dialog; der henviser til, at det rapporteres, at der ikke var nogen direkte kontakt mellem regeringen og oppositionen, og at dialogen blev gennemført via mæglere;

L.  der henviser til, at Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) den 31. maj 2016 på et møde i Det Permanente Råd påberåbte sig det demokratiske charter med henblik på at gennemgå den politiske situation i Venezuela, i hvilken forbindelse den vil "adressere det forfatningsmæssige sammenbrud og den alvorlige indvirkning på den demokratiske orden i Den Bolivariske Republik Venezuela ";

1.  står ved det venezuelanske folks side i disse vanskelige tider; minder alle politiske aktører om, at deres største ansvar i lyset af den forværrede økonomiske krise er beskyttelsen af deres borgere og disses velfærd;

2.  opfordrer indtrængende regeringen til ikke at anvende undtagelsestilstanden til at dæmpe modstand og blokere for folkeafstemningen, men i stedet at anvende den som et egentligt redskab til at hjælpe den desperate befolkning med at få opfyldt deres basale behov, navnlig adgang til medicin, lægehjælp og varer, der er nødvendige for overlevelse;

3.  støtter mæglingsindsatsen fra det internationale samfunds side over for Venezuela og glæder sig over lanceringen af drøftelser med deltagelse af mæglere i Den Dominikanske Republik som en mulighed for at komme ud af det politiske dødvande; er overbevist om, at selv om drøftelser med deltagelse af mæglere er en god start, så vil direkte forhandlinger mellem parterne være til gavn for landets fremtid;

4.  fastholder, at en national dialog er den eneste måde at overvinde krisen i Venezuela; mener, at prioriteten for alle politiske kræfter bør være at finde konkrete løsninger for de mennesker, som lider under den manglende adgang til basale varer som mad og medicin;

5.  opfordrer det internationale samfund til at støtte en ærlig og åben dialog mellem de vigtigste aktører i regeringen og oppositionen og til ikke optræde på en måde, der kan forværre situationen yderligere; opfordrer til, at Den Europæiske Union er rede til at bidrage til processen;

6.  opfordrer både regeringen og oppositionen til ikke at inddrage hæren i det politiske slagsmål, og fremhæver de iboende risici forbundet dermed;

7.  mener ikke, at politikerne kan se bort fra folkets vilje, men understreger, at ethvert initiativ, herunder den proces, som blev påbegyndt af oppositionen, da den anmodede om en folkeafstemning om ophævelse af præsidentens mandat, fuldt ud bør gennemføres i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i forfatningen;

8.  opfordrer CNE til at fortsætte sin uafhængige funktion med at føre tilsyn med og garantere gennemsigtigheden af folkeafstemningen i overensstemmelse med forfatningen, til ikke at forhale proceduren med kontrol af underskrifter og til at gøre det muligt at indlede anden fase i den proces, der fører til afholdelsen af folkeafstemningen om ophævelse af præsidentens mandat; opfordrer de politiske partier til ikke at påvirke forfatningsprocessen i forbindelse med folkeafstemningen;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og nationalforsamling, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik