Resolutsiooni ettepanek - B8-0725/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0725/2016

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Venezuelas

  1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel

  Menetlus : 2016/2699(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0725/2016
  Esitatud tekstid :
  B8-0725/2016
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-0725/2016

  Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas

  (2016/2699(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 5. jaanuaril 2016 tehtud avaldust Venezuela Rahvusassamblee uue koosseisu ametisseasumise puhul,

  –  võttes arvesse Ameerika riikide demokraatiahartat,

  –  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

  –  võttes arvesse Venezuela põhiseadust, eriti selle artikleid 72 ja 233,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.  arvestades, et Venezuela süvenev majanduskriis koos poliitilise patiseisuga valitsuse ja parlamendi uue koosseisu vahel on arenenud kõikehõlmavaks kriisiks, kus rahulolematus ja vägivald kogu riigis üha suureneb;

  B.  arvestades, et kuigi Venezuelal on maailma suurimad naftavarud, on see riik viimaste aastate järsu majanduslanguse ja pöörase inflatsiooni tõttu majandusliku kokkuvarisemise äärel; arvestades, et riigi elanikkonna jaoks on olukord eriti ränk, kuna valitseb suur esmatarvete – toiduainete ja ravimite puudus ning ka elektritarbimine on normeeritud;

  C.  arvestades, et Venezuela niigi kriitilist olukorda on veelgi halvendanud naftahinna järsk langus ja raskeim põud pärast 1969. aastast;

  D.  arvestades, et paremtsentristlik opositsiooniline partei Demokraatliku Ühtsuse Ümarlaud (MUD) saavutas 6. detsembril 2015 toimunud parlamendivalimistel kahekolmandikulise enamuse, mis võimaldab tal teha muudatusi põhiseaduses;

  E.  arvestades, et 2. mail 2016 andis MUD üle 1,85 miljoni allkirjaga petitsiooni (põhiseaduse järgi on vaja minimaalselt 200 000 allkirja), milles nõutakse rahvahääletuse korraldamist Venezuela praeguse presidendi Nicolás Maduro tagandamiseks; arvestades, et valitsus on rahvahääletuse korraldamise vastu;

  F.  arvestades, et rahvahääletus tagandamise küsimuses on kolmeetapiline protsess; arvestades, et pärast esimese etapi lõpuleviimist ootab opositsioon, et keskvalimisnõukogu (CNE) väljastaks dokumendid, mis on vajalikud teiseks etapiks, kus allkirja peab andma 20% riigi elanikest; arvestades, et keskvalimisnõukogu väitel esines allkirjade kogumisel normide rikkumisi;

  G.  arvestades, et 18. mail 2016 korraldas Venezuela opositsioon Caracases presidendi tagandamise rahvahääletuse toetuseks marsi, kus keskvalimisnõukogu kutsuti üles rahvahääletuse protsessi tahtlikust takistamisest hoiduma; arvestades, et marsi ajal oli mitu intsidenti, kui Venezuela rahvuskaart kasutas meeleavaldajate vastu pisargaasi; arvestades, et teadaolevalt keegi kannatada ei saanud;

  H.  arvestades, et 13. mail 2016 andis president Maduro välja dekreedi, millega kehtestati erakorraline olukord 60 päevaks; arvestades, et opositsiooni protestidele vaatamata otsustas Venezuela ülemkohus, et see erakorraline olukord on põhiseaduse kohane, kuna tegemist on „erakorraliste sotsiaalsete, majanduslike, poliitiliste, looduslike ja ökoloogiliste asjaoludega, millel on ohtlik mõju riigi majandusele“;

  I.  arvestades, et valitsuse poolt heakskiidetud meetmed lubavad relvajõududel ja kohalikel komiteedel toiduaineid jagada ja müüa ning erasektoril elektrikriisi leevendamiseks töönädalat lühendada – avalikus sektoris on seda juba tehtud; arvestades, et uute meetmetega saab valitsus ka esmatähtsad kaubad ja teenused oma kontrolli alla võtta;

  J.  arvestades, et paljud ettevõtjad on majandusliku olukorra tõttu Venezuelas oma tegevuse peatanud; arvestades, et president Maduro on ähvardanud riigistada need ettevõtted, kes oma tegevuse peatavad;

  K.  arvestades, et 28. mail 2016 toimus Lõuna-Ameerika Riikide Liidu egiidi all ning vahendajate rühma juuresolekul Venezuela opositsiooni esindajate ja kõrgete valitsusametnike kohtumine, mille eesmärk oli luua alus dialoogiks; arvestades, et teadete kohaselt ei olnud valitsuse ja opositsiooni esindajad otsekontaktis, vaid dialoogi peeti vahendajate kaudu;

  L.  arvestades, et 31. mail 2016 otsustas Ameerika Riikide Organisatsioon oma demokraatiahartale tuginedes käsitleda Venezuela olukorda organisatsiooni alalise nõukogu kohtumisel, kus „vaadeldakse põhiseadusliku korra rikkumist ja selle ohtlikku mõju demokraatlikule korrale Venezuela Bolívari Vabariigis“;

  1.  avaldab Venezuela rahvale praegusel raskel ajal toetust; tuletab kõigile poliitilistele jõududele meelde, et süveneva majanduskriisi olukorras on nende esmane ülesanne kaitsta rahvast ja rahva heaolu;

  2.  kutsub valitsust üles hoiduma erakorralise olukorra kasutamisest teisitimõtlemise mahasurumise ja rahvahääletuse protsessi tõkestamise eesmärgil ning kasutama eriolukorda tegeliku vahendina meeleheitele viidud elanikkonna esmaste vajaduste rahuldamiseks, eelkõige ravimite, arstiabi ja eluks esmavajalike kaupade kättesaadavuse tagamiseks;

  3.  toetab rahvusvahelise üldsuse vahendusmeetmeid Venezuela suhtes ning hindab vahendatud läbirääkimiste algust kui võimalust poliitilise patiseisu ületamiseks; on veendunud, et vahendatud kõnelused on küll sobiv alguspunkt, kuid Venezuela tuleviku jaoks on kasulikud otsekõnelused;

  4.  jääb kindlaks seisukohale, et riigisisene dialoog on ainuke viis Venezuela hädaolukorra ületamiseks; on veendunud, et kõigi poliitiliste jõudude jaoks peaks olema esmatähtis anda konkreetsed vastused inimestele, kes kannatavad esmatarvete, eelkõige toiduainete ja ravimite puuduse tõttu;

  5.  kutsub rahvusvahelist üldsust üles toetama valitsuse ja opositsiooni peategelaste avameelset ja avatud dialoogi ning hoiduma igasugusest tegevusest, mis võiks olukorda veelgi halvendada; nõuab Euroopa Liidult valmisolekut selle protsessi toetamiseks;

  6.  kutsub valitsust ja opositsiooni üles hoiduma armee kaasatõmbamisest poliitilistesse konfliktidesse ning rõhutab, et armee kaasamine kätkeb endas riske;

  7.  on kindlalt seisukohal, et poliitiline klass ei tohi eirata rahva tahet, ning rõhutab, et kõik algatused, kaasa arvatud opositsiooni algatatud rahvahääletuse protsess presidendi tagandamiseks, peaksid olema täielikult kooskõlas põhiseaduses sätestatud korraga;

  8.  kutsub keskvalimisnõukogu üles jätkuvalt täitma oma sõltumatut osa rahvahääletuse läbipaistvuse järelevalves ja kindlustamises vastavalt põhiseadusele, mitte venitama allkirjade läbivaatamise protsessi ning lubama alustada presidendi tagandamise rahvahääletuse protsessi teist etappi; kutsub poliitilisi parteisid üles mitte mõjutama tagandamise rahvahääletuse põhiseaduslikku protsessi;

  9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja Rahvusassambleele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.