Menettely : 2016/2699(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0725/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0725/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 235kWORD 66k
1.6.2016
PE596.891v01-00
 
B8-0725/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Venezuelan tilanteesta  (2016/2699(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta  (2016/2699(RSP))  
B8-0725/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 5. tammikuuta 2016 esittämän julkilausuman Venezuelan uuden kansalliskokouksen virkaanastumisesta,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden demokraattisen peruskirjan,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Venezuelan perustuslain ja erityisesti sen 72 ja 233 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Venezuelan yhä paheneva talouskriisi yhdistettynä hallituksen ja vastavalitun parlamentin väliseen poliittiseen pattitilanteeseen ovat johtaneet täysimittaiseen kriisiin, jossa tyytymättömyys ja väkivalta leviävät yhä laajemmalle koko maassa;

B.  toteaa, että maailman suurimmista öljyvaroista huolimatta Venezuela on taloudellisen romahduksen partaalla, kun talous on viime vuosina romahtanut ja inflaatio ampaissut korkeuksiin; totea, että tilanne on erityisen synkkä väestön kannalta, koska olennaisista yleisistä hyödykkeistä, kuten elintarvikkeista ja lääkkeistä, on vakava pula ja myös sähköä on säännöstelty;

C.  toteaa, että jo muutenkin kriittistä tilannetta on pahentanut öljyn hinnan romahdus ja maan pahin kuivuus sitten vuoden 1969;

D.  panee merkille, että keskustaoikeistolainen oppositiopuolue demokraattisen yhtenäisyyden järjestö (MUD) voitti parlamenttivaalit 6. joulukuuta 2015 saaden kahden kolmasosan enemmistön, joka mahdollistaisi sille perustuslain muuttamisen;

E.  panee merkille, että 2. toukokuuta MUD esitti 1,85 miljoonaa allekirjoitusta käsittäneen vetoomuksen, joka ylitti huomattavasti perustuslain edellyttämän 200 000 allekirjoituksen määrän, ja vaati kansanäänestystä nykyisen presidentti Maduron erottamiseksi; toteaa hallituksen vastustavan kansanäänestystä;

F.  toteaa, että erottamista koskeva kansanäänestys on kolmivaiheinen prosessi; toteaa, että vetoomusmenettelyn ensimmäisen vaiheen ehtojen täyttymisen jälkeen oppositio odottaa kansallisen vaalilautakunnan (CNE) antavan tarvittavat asiakirjat, jotta voidaan edetä toiseen vaiheeseen, jossa edellytyksenä on allekirjoitus 20 prosentilta kansasta; toteaa CNE:n panneen merkille rikkomuksia allekirjoitusten keräämisessä;

G.  panee merkille, että Venezuelan oppositio järjesti Caracasissa 18. toukokuuta 2016 marssin erottamista koskevan kansanäänestyksen tukemiseksi ja kehotti CNE:tä pidättäytymään kansanäänestyksen tarkoituksellisesta estämisestä; toteaa, että tapahtui useita välikohtauksia, kun Venezuelan kansalliskaarti käytti mielenosoittajiin kyynelkaasua; toteaa, ettei kuolonuhreja tiettävästi ollut;

H.  toteaa, että presidentti Maduro antoi 13. toukokuuta 2016 asetuksen, jolla julistettiin 60 päivän hätätila; toteaa, että opposition protesteista huolimatta Venezuelan korkein oikeus on todennut tällaisen hätätilan perustuslain mukaiseksi, koska maassa vallitsee "poikkeuksellinen sosiaalinen, taloudellinen, poliittinen, luontoon liittyvä ja ekologinen tilanne, joka vaikuttaa vakavasti maan talouteen";

I.  toteaa, että hallituksen hyväksymät toimet antavat asevoimille ja paikallisille komiteoille mahdollisuuden jakaa ja myydä ruokaa ja mahdollisuuden lyhentää sähkökriisistä selviämiseksi työviikkoa yksityisellä sektorilla, kuten julkisella sektorilla on jo tehty; toteaa, että uudet toimet myös antavat hallitukselle mahdollisuuden ottaa perushyödykkeet ja -palvelut hallintaansa;

J.  toteaa, että monet yritykset ovat lopettaneet toimintansa Venezuelassa taloustilanteen seurauksena; toteaa, että Maduro on uhannut kansallistaa toimintansa lopettavat yritykset;

K.  panee merkille, että Venezuelan oppositio ja hallituksen korkeimmat virkamiehet tapasivat 28. toukokuuta 2016 Etelä-Amerikan valtioiden unionin puitteissa ja välittäjien läsnäollessa pyrkien luomaan pohjaa vuoropuhelulle; toteaa, että saatujen tietojen mukaan hallituksen ja opposition välillä ei ollut suoraa kontaktia, koska vuoropuhelua käytiin välittäjien avulla;

L.  toteaa, että Amerikan valtioiden järjestö (OAS) vetosi 31. toukokuuta 2016 demokraattiseen peruskirjaansa Venezuelan poliittisen tilanteen tarkastelemiseksi pysyvän neuvostonsa kokouksessa, jossa käsiteltäisiin perustuslaillisen järjestyksen murtumista ja Venezuelan bolivariaanisen tasavallan demokraattiselle järjestykselle aiheutuvaa vakavaa haittaa;

1.  tukee Venezuelan kansaa näinä vaikeina aikoina; muistuttaa kaikkia poliittisia toimijoita siitä, että talouskriisin pahentuessa he ovat ensisijaisesti vastuussa kansastaan ja sen hyvinvoinnista turvaamisesta;

2.  kehottaa hallitusta olemaan käyttämättä hätätilaa tyytymättömyyden tukahduttamiseen ja kansanäänestyksen estämiseen ja kehottaa käyttämään sitä sen sijaan todellisena välineenä, jonka avulla epätoivoista kansaa autetaan täyttämään perustarpeensa ja erityisesti annetaan lääkkeitä, sairaanhoitoa ja elintärkeitä hyödykkeitä;

3.  tukee kansainvälisen yhteisön välitystoimia Venezuelassa ja pitää myönteisenä neuvotteluiden aloittamista välittäjien avulla Dominikaanisessa tasavallassa, sillä se tarjoaa mahdollisuuden selvitä poliittisesta umpikujasta; on vakaasti sitä mieltä, että vaikka välittäjien avulla käytävät neuvottelut ovatkin alku, osapuolten väliset suorat neuvottelut olisivat hyödyllisiä maan tulevaisuuden kannalta;

4.  on edelleen sitä mieltä, että kansallinen vuoropuhelu on ainoa keino selvitä Venezuelan hätätilanteesta; katsoo, että kaikkien poliittisten voimien prioriteettina olisi oltava konkreettisten vastausten antaminen kansalle, joka kärsii elintarvikkeiden ja lääkkeiden kaltaisten olennaisten hyödykkeiden puutteesta;

5.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä tukemaan vilpitöntä ja avointa vuoropuhelua hallituksen keskeisten toimijoiden ja opposition välillä ja kehottaa pidättäytymään kaikista toimista, jotka voisivat pahentaa tilannetta edelleen; kehottaa Euroopan unionia olemaan valmiina tukemaan tätä prosessia;

6.  kehottaa sekä hallitusta että oppositiota pidättäytymään armeijan liittämisestä poliittiseen kiistaan ja korostaa riskejä, joita tästä aiheutuisi;

7.  katsoo, etteivät poliitikot voi jättää huomiotta kansan tahtoa, mutta korostaa, että kaikkien aloitteiden, kuten opposition käynnistämän prosessin erottamista koskevan kansanäänestyksen järjestämiseksi, olisi noudatettava täysimääräisesti perustuslain mukaisia menettelyjä;

8.  kehottaa kansallista vaalilautakuntaa toimimaan edelleen riippumattomassa roolissaan kansanäänestyksen valvonnassa ja sen avoimuuden takaamisessa perustuslain mukaisesti ja kehottaa sitä sallimaan erottamista koskevaan kansanäänestykseen johtavan prosessin toisen vaiheen aloittamisen; kehottaa puolueita olemaan vaikuttamatta perustuslain mukaiseen erottamista koskevaan kansanäänestykseen;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö