Ontwerpresolutie - B8-0725/2016Ontwerpresolutie
B8-0725/2016

ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Venezuela

1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas namens de EFDD-Fractie

Procedure : 2016/2699(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B8-0725/2016
Ingediende teksten :
B8-0725/2016
Debatten :
Aangenomen teksten :

B8-0725/2016

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Venezuela

(2016/2699(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien de verklaring van 5 januari 2016 van de woordvoerder van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) over de installatie van de nieuwe Nationale Vergadering van Venezuela,

–  gezien het Inter-Amerikaans Democratisch Handvest,

–  gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,

–  gezien de grondwet van Venezuela, en met name de artikelen 72 en 233 daarvan,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de toenemende economische crisis in Venezuela gepaard aan de politieke impasse tussen regering en nieuw gekozen parlement tot een totale crisis is uitgegroeid met steeds meer onvrede en geweld overal in het land;

B.  overwegende dat Venezuela, ofschoon in het bezit van de grootste oliereserves ter wereld, op de rand van de economische ondergang staat als gevolg van de ineenstorting van de economie in de afgelopen jaren en van de torenhoge inflatie; overwegende dat de situatie voor de bevolking bijzonder nijpend is wegens de grote tekorten aan elementaire levensbehoeften als voedsel en medicijnen, terwijl ook elektriciteit wordt gerantsoeneerd;

C.  overwegende dat deze toch al kritieke toestand nog is verergerd door de inzakkende olieprijzen en de ergste droogte die het land sinds 1969 heeft meegemaakt;

D.  overwegende dat La Mesa de la Unidad Democrática (Tafel van Democratische Eenheid -MUD), een centrum-rechtse oppositiepartij, bij de parlementsverkiezingen van 6 december 2015 een twee derde meerderheid behaalde die haar tot grondwetswijzigingen in staat stelt;

E.  overwegende, dat de MUD op 2 mei 2016 een petitie indiende met 1,85 miljoen handtekeningen, dus veel meer dan de 200 000 die volgens de grondwet nodig zijn, waarin wordt aangedrongen op een terugroepreferendum over de afzetting van de zittende president Nicolás Maduro; overwegende dat de regering zich tegen dat referendum verzet;

F.  overwegende dat het terugroepreferendum drie fasen kent; overwegende dat de oppositie na voltooiing van de eerste fase van de petitieprocedure moet wachten totdat de Nationale Kiesraad (CNE) de nodige documenten afgeeft om te kunnen doorgaan naar de tweede fase waarin de handtekeningen van 20 % van de bevolking nodig zullen zijn; overwegende dat de CNE onregelmatigheden bij de inzameling van handtekeningen zegt te hebben geconstateerd;

G.  overwegende dat de Venezolaanse oppositie op 18 mei 2016 in Caracas een demonstratieve optocht hield waarbij voor het terugroepingsreferendum werd betoogd en de CNE werd opgeroepen het referendumproces niet opzettelijk op te houden; overwegende dat zich daarbij incidenten hebben voorgedaan waarbij de Nationale Garde traangas tegen de demonstranten heeft ingezet; overwegende dat er geen slachtoffers zijn gemeld;

H.  overwegende dat president Maduro op 13 mei 2016 bij decreet de noodtoestand heeft afgekondigd voor een periode van 60 dagen; overwegende het Venezolaanse Hooggerechtshof, ondanks protesten van de oppositie, deze noodtoestand in overeenstemming met de grondwet heeft verklaard wegens de "buitengewone sociale, economische, politieke natuurlijke en ecologische omstandigheden die de nationale economie ernstig bedreigen";

I.  overwegende dat de door de regering genomen maatregelen ertoe strekken door de gewapende macht en plaatselijke comités voedsel te laten verdelen en verkopen, en de werkweek te bekorten in de particuliere sector - een maatregel die in de openbare sector al werd genomen - in een poging de elektriciteitscrisis aan te pakken; overwegende dat de nieuwe maatregelen de regering ook toestaan de controle over elementaire goederen en diensten zelf in handen te nemen;

J.  overwegende dat meerdere ondernemingen hun activiteiten in Venezuela wegens de economische situatie hebben gestaakt; overwegende dat president Maduro heeft gedreigd met nationalisatie van bedrijven die hun activiteiten staken;

K.  overwegende dat de Venezolaanse oppositie en de hoogste regeringsfunctionarissen elkaar op 28 mei 2016 hebben ontmoet, onder auspiciën van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties en in aanwezigheid van een groep bemiddelaars, om het terrein te effenen voor een dialoog; overwegende dat er volgens de berichten geen direct contact is geweest tussen de regering en de oppositie omdat de dialoog via bemiddelaars werd gevoerd;

L.  overwegende dat de Organisatie van Amerikaanse Staten op 31 mei 2016 haar democratisch handvest inriep om de politieke toestand in Venezuela te bespreken in een vergadering van de Permanente Raad, waarbij deze zich zal buigen over "de afbraak van de grondwettelijke orde met de ernstige gevolgen van dien voor de democratische orde in de Bolivariaanse Republiek Venezuela";

1.  staat het Venezolaanse volk terzijde in deze moeilijke tijden; herinnert alle politieke actoren eraan dat hun verantwoordelijkheid in deze steeds erger wordende economische crisis in de eerste plaats hun mensen geldt en de bescherming van hun welzijn;

2.  vraagt de regering dringend de noodtoestand niet aan te grijpen om tegenstanders tot zwijgen te brengen en het referendumproces te blokkeren, maar te gebruiken als werkelijk instrument om de wanhopige bevolking te helpen in elementaire behoeften te voorzien, met name medicijnen, medische zorg en andere levensbehoeften;

3.  betuigt zijn steunt aan de bemiddelingspogingen van de internationale gemeenschap voor Venezuela en verwelkomt de opening van indirecte gesprekken in de Dominicaanse Republiek als een kans om de politieke impasse te doorbreken; gelooft stellig dat rechtstreekse gesprekken tussen partijen heilzaam zouden zijn voor het land, al zijn de gesprekken via bemiddelaars in ieder geval een begin;

4.  houdt staande dat nationale dialoog de enige manier is om de noodsituatie in Venezuela te boven te komen; meent dat voor alle politieke krachten in het land als prioriteit moet gelden concreet antwoord te geven aan de mensen die te lijden hebben onder het gebrek aan elementaire zaken als voedsel en medicijnen;

5.  roept de internationale gemeenschap op tot ondersteuning van een eerlijke en open dialoog tussen de belangrijkste figuren in de regering en de oppositie en niet op te treden op een manier die de toestand nog meer kan verscherpen; roept de Europese Unie op om klaar te staan om aan het proces mee te werken;

6.  vraagt zowel de regering als de oppositie om niet het leger in de politieke strijd te betrekken, en wijst met nadruk op de gevaren die hieraan zouden kleven;

7.  gelooft dat de politieke klasse de wil van het volk niet kan negeren, maar benadrukt dat elk initiatief, zoals het door de oppositie begonnen proces voor het verlangde terugroepreferendum, volledig moet beantwoorden aan de in de grondwet neergelegde procedures;

8.  vraagt de CNE om zijn onafhankelijke taak uit hoofde van de grondwet - de transparantie rond het referendum te toetsen en te waarborgen - te blijven vervullen, de verificatie van de handtekeningen niet op te houden en de weg vrij te maken voor de tweede fase van het proces zodat een terugroepreferendum kan beginnen; vraagt de politieke partijen om het grondwettelijke proces rond het terugroepingsreferendum niet te beïnvloeden;

9.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regering en Nationale Vergadering van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering en de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten.