Procedura : 2016/2699(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0725/2016

Teksty złożone :

B8-0725/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 241kWORD 74k
1.6.2016
PE596.891v01-00
 
B8-0725/2016

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Wenezueli  (2016/2699(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Wenezueli  (2016/2699(RSP))  
B8-0725/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając oświadczenie rzecznika ESDZ z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie inauguracyjnej sesji nowego Zgromadzenia Narodowego Wenezueli,

–  uwzględniając Międzyamerykańską kartę demokratyczną,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych,

–  uwzględniając konstytucję Wenezueli, w szczególności jej art. 72 i 233,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że pogłębiający się kryzys gospodarczy w Wenezueli i polityczny impas w stosunkach między rządem a nowo wybranym parlamentem doprowadziły do kryzysu na wielką skalę, zaś w całym kraju nasila się przemoc i wzrasta poziom niezadowolenia;

B.  mając na uwadze, że Wenezuela – choć ma największe rezerwy ropy na świecie – znajduje się na skraju zapaści gospodarczej z powodu załamania się gospodarki w ostatnich latach oraz rosnącej w zawrotnym tempie inflacji; mając na uwadze, że sytuacja jest szczególnie trudna dla ludności, ponieważ bardzo brakuje artykułów pierwszej potrzeby, jak żywność czy lekarstwa, i racjonowana jest też energia elektryczna;

C.  mając na uwadze, że już krytyczną sytuację pogarszają jeszcze gwałtownie spadające ceny ropy i najgorsza od 1969 r. susza w kraju;

D.  mając na uwadze, że Koalicja na Rzecz Jedności Demokratycznej (MUD), centroprawicowa parta opozycyjna, wygrała wybory parlamentarne z dnia 6 grudnia 2015 r., zdobywając większość dwóch trzecich głosów, co umożliwiałoby jej zmianę konstytucji;

E.  mając na uwadze, że dnia 2 maja 2016 r. MUD złożyła petycję zawierającą 1,85 mln podpisów, czyli dużo więcej niż 200 000 podpisów wymaganych w konstytucji, wzywając do zorganizowania referendum w sprawie odwołania urzędującego prezydenta Nicolása Maduro; mając na uwadze, że rząd sprzeciwia się temu referendum;

F.  mając na uwadze, że referendum w sprawie odwołania to proces trzyetapowy; mając na uwadze, że po sfinalizowaniu pierwszego etapu procesu petycji opozycja czeka, aż Krajowa Rada Wyborcza przedstawi dokumenty niezbędne do przejścia do drugiego etapu, w którym wymagane będą podpisy 20% ludności; mając na uwadze, że Krajowa Rada Wyborcza stwierdziła nieprawidłowości w zbieraniu podpisów;

G.  mając na uwadze, że dnia 18 maja 2016 r. opozycja wenezuelska zorganizowała w Caracas marsz poparcia dla tego referendum w sprawie odwołania, wzywając Krajową Radę Wyborczą, by ta umyślnie nie opóźniała procesu referendum; mając na uwadze incydenty, do jakich doszło, gdy wenezuelska Gwardia Narodowa użyła gazu łzawiącego w konfrontacjach z protestującymi; mając na uwadze, że nie było ofiar śmiertelnych;

H.  mając na uwadze, że dnia 13 maja 2016 r. prezydent N. Maduro wydał dekret wprowadzający 60-dniowy stan wyjątkowy; mając na uwadze, że pomimo protestów opozycji wenezuelski Sąd Najwyższy orzekł, że taki stan wyjątkowy jest zgodny z konstytucją z uwagi na „nadzwyczajne społeczne, gospodarcze, polityczne, naturalne i ekologiczne okoliczności, które poważnie szkodzą gospodarce krajowej”;

I.  mając na uwadze, że środki przyjęte przez rząd umożliwiają siłom zbrojnym i komitetom lokalnym rozprowadzanie i sprzedawanie żywności oraz ograniczanie tygodnia pracy w sektorze prywatnym – co już ma miejsce w sektorze publicznym – w celu zaradzenia kryzysowi energetycznemu; mając na uwadze, że nowe środki umożliwiają również rządowi przejęcie kontroli nad podstawowymi towarami i usługami;

J.  mając na uwadze, że kilka przedsiębiorstw przerwało działalność w Wenezueli z powodu sytuacji gospodarczej; mając na uwadze, że prezydent N. Maduro zagroził, że znacjonalizuje przedsiębiorstwa, które przerywają działalność;

K.  mając na uwadze, że w dniu 28 maja 2016 r. wenezuelska opozycja i najwyżsi urzędnicy państwowi spotkali się pod auspicjami Unii Narodów Południowoamerykańskich, w obecności grupy mediatorów, aby przygotować podstawy do dialogu; mając na uwadze, że doniesiono, iż nie nawiązano bezpośredniego kontaktu między rządem a opozycją, gdyż dialog prowadzony był za pośrednictwem mediatorów;

L.  mając na uwadze, że dnia 31 maja 2016 r. Organizacja Państw Amerykańskich (OPA) powołała się na swoją kartę demokratyczną, aby przyjrzeć się sytuacji politycznej w Wenezueli na posiedzeniu swojej Rady Stałej, na którym „zajmie się naruszeniem ładu konstytucyjnego i poważnymi konsekwencjami dla ładu demokratycznego w Boliwariańskiej Republice Wenezueli”;

1.  wspiera ludność Wenezueli w tych trudnych chwilach; przypomina wszystkim podmiotom politycznym, że w obliczu pogłębiającego się kryzysu gospodarczego są one odpowiedzialne przede wszystkim przed swoimi obywatelami i muszą chronić ich dobrostan;

2.  apeluje do rządu, by nie wykorzystywał stanu wyjątkowego do tłumienia głosów sprzeciwu i do blokowania procesu referendum, ale raczej by użył go jako prawdziwego instrumentu udzielania wsparcia zdesperowanej ludności w zaspokajaniu jej podstawowych potrzeb, zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp do lekarstw, opieki medycznej i towarów niezbędnych do przetrwania;

3.  wspiera działania mediacyjne podejmowane przez społeczność międzynarodową na rzecz Wenezueli i z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie rozmów z udziałem mediatorów w Republice Dominikańskiej jako szansę na wyjście z politycznego impasu; jest głęboko przekonany, że choć rozmowy mediacyjne są punktem wyjścia, to bezpośrednie rozmowy między stronami byłyby korzystne dla przyszłości kraju;

4.  utrzymuje, że dialog krajowy jest jedynym sposobem na opanowanie sytuacji nadzwyczajnej w Wenezueli; jest zdania, że priorytetem wszystkich sił politycznych powinno być udzielenie konkretnych odpowiedzi ludności cierpiącej wskutek braku dostępu do podstawowych towarów, jak żywność i lekarstwa;

5.  wzywa społeczność międzynarodową do wsparcia szczerego i otwartego dialogu między głównymi podmiotami rządu i opozycji oraz do niepodejmowania działań, które mogłyby jeszcze bardziej skomplikować sytuację; apeluje do Unii Europejskiej, by wyraziła gotowość wsparcia tego procesu;

6.  wzywa zarówno rząd, jak i opozycję do nieangażowania wojska w ten spór polityczny i podkreśla nieodłączne ryzyko takiego zaangażowania;

7.  uważa, że klasa polityczna nie może lekceważyć woli ludu, ale podkreśla, że wszelka inicjatywa, w tym proces rozpoczęty przez opozycję domagającą się referendum w sprawie odwołania, powinna być całkowicie zgodna z procedurami określonymi w konstytucji;

8.  wzywa Krajową Radę Wyborczą, by nadal odgrywała niezależną rolę polegającą na nadzorowaniu i gwarantowaniu przejrzystości referendum zgodnie z konstytucją, by nie blokowała procesu przeglądu podpisów i by umożliwiła realizację drugiego etapu procesu, który prowadzi do organizacji referendum; zwraca się do partii politycznych, by nie wywierały wpływu na konstytucyjny proces referendum w sprawie odwołania;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządowi i Zgromadzeniu Narodowemu Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, Euro-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu oraz sekretarzowi generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich.

 

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności