Förfarande : 2016/2699(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0725/2016

Ingivna texter :

B8-0725/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 166kWORD 66k
1.6.2016
PE596.891v01-00
 
B8-0725/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Venezuela  (2016/2699(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela  (2016/2699(RSP))  
B8-0725/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av uttalandet av Europeiska utrikestjänstens talesperson av den 5 januari 2016 om Venezuelas nya nationalförsamlings tillträde,

–  med beaktande av den interamerikanska demokratistadgan,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av Venezuelas konstitution, särskilt artiklarna 72 och 233,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Venezuelas allt värre ekonomiska kris i kombination med ett politiskt dödläge mellan regeringen och det nyvalda parlamentet har utvecklats till en fullskalig kris med ökande missnöje och våldsamheter i hela landet.

B.  Trots att Venezuela har världens största oljereserv är landet på gränsen till ekonomiskt sammanbrott eftersom ekonomin har kollapsat de senaste åren och inflationen har skjutit i höjden. Situationen är särskilt svår för befolkningen eftersom det råder allvarlig brist på basförnödenheter såsom livsmedel och läkemedel, dessutom har elektriciteten ransonerats.

C.  Den redan svåra situationen har förvärrats ytterligare av rasande oljepriser och den värsta torkan i landet sedan 1969.

D.  Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ett mitten-högeroppositionsparti, vann parlamentsvalen den 6 december 2015 med en majoritet på två tredjedelar, vilket skulle göra det möjligt för dem att ändra konstitutionen.

E.  Den 2 maj 2016 lämnade MUD in en namninsamling omfattande 1,85 miljoner namnunderskrifter – långt fler än de 200 000 underskrifter som krävs enligt konstitutionen – med krav på en folkomröstning om att avsätta den sittande presidenten, Nicolás Maduro. Regeringen är emot folkomröstningen.

F.  Folkomröstningen om att avsätta presidenten är en process i tre etapper. Den första etappen av namninsamlingsprocessen är avklarad, och nu väntar oppositionen på att det nationella valrådet ska tillhandahålla de dokument som är nödvändiga för att fortsätta med den andra etappen där det krävs underskrifter från 20 procent av befolkningen. Det nationella valrådet har angett att det finns oegentligheter i samband med underskrifterna.

G.  Den 18 maj 2016 anordnade den venezuelanska oppositionen en marsch i Caracas till stöd för folkomröstningen om att avsätta presidenten, och uppmanade det nationella valrådet att inte medvetet försena folkomröstningsprocessen. Ett flertal incidenter inträffade när Venezuelas nationalgarde använde tårgas vid konfrontationer med demonstranter. Det förekommer inga uppgifter om döda eller sårade.

H.  Den 13 maj 2016 utfärdade president Maduro ett dekret om ett 60 dagar långt undantagstillstånd. Trots protester från oppositionen har högsta domstolen i Venezuela bestämt att undantagstillståndet inte strider mot konstitutionen på grund av de ovanligt svåra sociala, ekonomiska, politiska, naturrelaterade och ekologiska omständigheterna, vilka allvarligt påverkar den nationella ekonomin.

I.  Åtgärder som regeringen har antagit gör det möjligt för försvarsmakten och lokala kommittéer att dela ut och sälja livsmedel och att begränsa arbetsveckan inom den privata sektorn – en åtgärd som redan vidtagits inom den offentliga sektorn – i ett försök att hantera elkrisen. De nya åtgärderna gör det också möjligt för myndigheterna att ta kontroll över basprodukter och bastjänster.

J.  Som resultat av den ekonomiska situationen har ett flertal företag avbrutit sina verksamheter i Venezuela. President Maduro har hotat att nationalisera företag som avbryter sin verksamhet.

K.  Den 28 maj 2016 sammanträdde under ledning av Sydamerikanska nationernas union Venezuelas opposition och landets högsta regeringstjänstemän i närvaro av en grupp medlare i syfte att lägga grunden för en dialog. Det har kommit rapporter om att det inte förekom någon direktkontakt mellan regeringen och oppositionen eftersom dialogen fördes genom medlarna.

L.  Den 31 maj 2016 åberopade Amerikanska samarbetsorganisationen sin demokratistadga för att granska den politiska situationen i Venezuela vid ett sammanträde i sitt permanenta råd där den kommer att behandla upplösningen av den konstitutionella ordningen och situationens allvarliga effekt på den demokratiska ordningen i Bolivarianska republiken Venezuela.

1.  Europaparlamentet står vid det venezuelanska folkets sida i denna svåra stund. Parlamentet påminner alla politiska aktörer om att i denna allt värre ekonomiska kris är deras främsta ansvar gentemot folket, och att de ska skydda dess välbefinnande.

2.  Europaparlamentet uppmanar med kraft regeringen att inte använda undantagstillståndet för att undertrycka oliktänkande och blockera folkomröstningsprocessen, utan att istället använda det som ett verkligt verktyg för att hjälpa den desperata befolkningen att få sina grundläggande behov tillgodosedda och i synnerhet se till att de får tillgång till läkemedel, sjukvård och de varor de behöver för att överleva.

3.  Europaparlamentet stödjer de medlingsåtgärder som det internationella samfundet har vidtagit i Venezuela, och välkomnar att man har inlett medlade samtal i Dominikanska republiken som en möjlighet att avhjälpa det politiska dödläget. Parlamentet är övertygat om att samtal under medling är en god utgångspunkt, men att direkta samtal mellan parterna vore fördelaktigt för landets framtid.

4.  Europaparlamentet vidhåller att nationell dialog är det enda sättet avhjälpa nödsituationen i Venezuela. Parlamentet anser att alla politiska krafter bör prioritera att ge konkreta svar till folket, som lider på grund av bristen på tillgång till grundläggande varor såsom livsmedel och läkemedel.

5.  Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att stödja en rättfram och öppen dialog mellan regeringens huvudaktörer och oppositionen och att inte göra något som skulle kunna försämra situationen ytterligare. Parlamentet uppmanar Europeiska unionen att vara redo att bidra till processen.

6.  Europaparlamentet uppmanar både regeringen och oppositionen att inte dra in militären i den politiska konflikten, och understryker den inneboende risken i att göra detsamma.

7.  Europaparlamentet anser att den politiska klassen inte kan bortse från folkets vilja, men betonar att alla initiativ, inklusive den process som oppositionen påbörjat för att begära en folkomröstning om att avsätta presidenten, fullt ut måste följa de förfaranden som har fastställts i konstitutionen.

8.  Europaparlamentet uppmanar det nationella valrådet att upprätthålla sin oberoende position som granskare och garant för en öppen folkomröstning i enlighet med konstitutionen, att inte försena processen med att gå igenom underskrifterna samt att tillåta att den andra fasen av den process som leder en till folkomröstning om att avsätta presidenten påbörjas. Parlamentet uppmanar de politiska partierna att inte påverka den konstitutionella processen i samband med folkomröstningen om att avsätta presidenten.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas regering och nationalförsamling, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika, samt Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy